Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zarządzanie programami polityki spójności, realizacją Krajowego Planu Odbudowy oraz wdrożenie działań w ramach tzw. Pobrexitowej Rezerwy Dostosowawczej – takie rozwiązania reguluje ustawa wdrożeniowa. Wysłuchanie publiczne jest kolejnym etapem prac nad projektem przygotowywanym w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Na zdjęciu wiceminister Waldemar Buda

"W ramach środków unijnych do Polski popłynie w sumie 770 mld zł - w ramach budżetu europejskiego, jak i Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. To rekordowa kwota, jaką otrzyma Polska od początku członkostwa w UE"– mówi Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

 Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (ustawa wdrożeniowa) będzie regulowała w Polsce nową, siedmioletnią perspektywę finansową Unii Europejskiej. Zasady wdrażania tej polityki reguluje nowy pakiet 5 rozporządzeń unijnych.

Przepisy ustawy stosują sprawdzone rozwiązania stosowane już obecnie w programach operacyjnych polityki spójności, określone w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020.

Ustawa zawiera przepisy szczegółowe zapewniające pewność prawną w zakresie, w jakim przepisy unijne nie są wystarczająco precyzyjne lub konieczna jest bardziej szczegółowa regulacja z punktu widzenia systemu prawa krajowego, m.in. w zakresie zadań poszczególnych instytucji, wyboru projektów do dofinansowania czy kontroli realizacji programów i projektów.

Przepisy w zakresie Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zawarte są w bloku przepisów zmieniających inne ustawy jako przepisy dodawane do ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (uzppr).

Umiejscowienie przepisów dotyczących KPO w ramach uzppr wynika z faktu, że w ustawie tej zawarty jest już zarys regulacji dotyczący tzw. planu rozwojowego. Obecnie projektowane przepisy stanowią niezbędne rozwinięcie i uzupełnienie tej regulacji. W związku z wejściem w życie rozporządzenia unijnego 2021/241 ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) możliwe i konieczne stało się stworzenie w prawie krajowym rozwiązań służących wdrożeniu reform i inwestycji określonych w KPO, m.in. systemu instytucjonalnego, wyboru i sposobu realizacji przedsięwzięć, finansowania inwestycji i przedsięwzięć, monitorowania realizacji KPO czy też działań kontrolnych i audytowych.

Pobrexitowa Rezerwa Dostosowawcza (określana skrótem „BAR”) stanowi odrębną od polityki spójności alokację finansową dla państw członkowskich Unii Europejskiej, związaną z negatywnymi skutkami społeczno-gospodarczymi spowodowanymi wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (chodzi w szczególności o zmniejszenie eksportu/importu, utratę rynków zbytu, utratę miejsc pracy itd.). Projekt ustawy (przepisy dodawane do uzppr) przewiduje w zakresie BAR odpowiednie rozwiązania instytucjonalne służące wdrożeniu projektowanego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego BAR, w tym przypisuje do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego zadania państwa członkowskiego określone w rozporządzeniu, oraz wskazuje podmioty odpowiedzialne za zarządzanie i audyt w zakresie środków BAR.

Wideo