Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Ustawa wdrożeniowa na lata 2021-2027 przyjęta przez rząd

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, przedłożony przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Regulacje pozwolą Polsce wykorzystać Fundusze Europejskie na lata 2021-2027.

Zdjęcie ministra Grzegorza Pudy oraz cytat z jego wypowiedzi o tym, że ustawa będzie regulowała realizację Funduszy Europejskich w latach 2021-2027

"Regulacja wprowadza przepisy szczegółowe zapewniające pewność prawną w zakresie, w jakim przepisy unijne nie są wystarczająco precyzyjne lub konieczna jest bardziej szczegółowa regulacja z punktu widzenia systemu prawa krajowego. Na przykład w zakresie zadań poszczególnych instytucji, wyboru projektów do dofinansowania czy kontroli realizacji programów i projektów" – mówi Grzegorz Puda, minister funduszy i polityki regionalnej.

Ustawa stanowi podstawę dla realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów dotyczących polityki spójności w perspektywie finansowej 2021-2027. Nowe przepisy wynikają z rozpoczęcia w 2021 r. nowej, siedmioletniej perspektywy finansowania polityki spójności z budżetu UE. Ustawa wprowadza mechanizmy koordynacji programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności. Określa również zasady i podstawowe dokumenty służące wdrażaniu funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności. W ustawie wprowadza się także szczegółowe przepisy dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. 

"Ustawa wdrożeniowa będzie regulowała w Polsce nową, siedmioletnią perspektywę finansową Unii Europejskiej. Przepisy ustawy zawierają sprawdzone rozwiązania stosowane już obecnie w programach operacyjnych polityki spójności, określone w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020" – dodaje minister Grzegorz Puda.
"Ustawa określa kwestie finansowe związane z rozliczeniami z Komisją Europejską, a także sprawy dotyczące kontroli, nieprawidłowości czy nakładania korekt" – zaznacza wiceminister Waldemar Buda.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.