Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

10. posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

Minister Grzegorz Puda otworzył 10. posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa (KUP). Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkania był stan realizacji programów unijnych w Polsce oraz postęp prac nad Umową Partnerstwa i programami na lata 2021-2027. Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak mówiła o wykorzystaniu pieniędzy unijnych na lata 2014-2020. Wiceminister Waldemar Buda przedstawił stan prac nad nową perspektywą finansową.

"Dynamiczny rozwój naszego kraju, wspierany przez Fundusze Europejskie, jest widoczne w każdym aspekcie naszego codziennego życia. Projekty finansowane z pieniędzy unijnych i krajowych zwiększają konkurencyjność i innowacyjność naszej gospodarki" - mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Minister przypomniał, że ostatnie dwa lata były szczególni trudne ze względu na pandemię COVID-19. Wpłynęła ona na wszystkie dziedziny naszego życia, w tym także na wdrażanie funduszy unijnych.

"Mimo niedogodności spowodowanych pandemią, wdrażanie perspektywy 2014-2020 oceniamy bardzo dobrze. Od uruchomienia programów do 14 listopada 2021 r. zainwestowaliśmy już ponad 331 mld zł, czyli 92,5  proc. przypadających Polsce pieniędzy z Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Samorządy, przedsiębiorcy, instytucje rządowe i organizacje pozarządowe realizują z wykorzystaniem współfinansowania unijnego ponad 95 tys. inwestycji" - dodał Grzegorz Puda.

Polska na tle Unii Europejskiej

Jesteśmy jednym z liderów, jeżeli chodzi o tempo refundacji pieniędzy unijnych w ramach polityki spójności 2014-2020. UE przekazała nam już 51 miliardów euro, czyli prawie ⅔ dostępnych dla Polski środków. Daje to nam czwarte miejsce w Unii Europejskiej.

"Dzięki tak zaawansowanemu postępowi wdrażania możemy optymistycznie patrzeć w przyszłość i w coraz większym stopniu koncentrować się na wyzwaniach związanych z wdrażaniem kolejnej perspektywy finansowej 2021-2027" - mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Intensywnie przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej UE

Wiceminister Waldemar Buda podkreślił, że prace nad Umową Partnerstwa (UP) na lata 2021-2027 są już bardzo zaawansowane. Projekt UP był szeroko konsultowany i w tej chwili jest w procesie zatwierdzania przez Radę Ministrów.

"Przeprowadziliśmy już nieformalny dialog z KE, który pozwolił ukierunkować prace nad dokumentem i lepiej przygotować się do formalnych konsultacji po zatwierdzeniu dokumentu przez rząd" - dodał wiceminister.

Przed nami przyjęcie programów krajowych przez Radę Ministrów i regionalnych przez zarządy województw.

10. posiedzenie Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 odbyło się 17 listopada 2021 r.

Komitet koordynuje realizację wszystkich programów ujętych w Umowie Partnerstwa i sprawdza, czy wsparcie unijne przynosi oczekiwane efekty. KUP jest głównym organem wspierającym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w procesie wykorzystywania środków Unii Europejskiej. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele rządu, samorządów oraz partnerów społecznych i gospodarczych.