Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W tym miejscu możesz znaleźć linki do ogłoszeń dotyczących: zamówień publicznych, postępowań zgodnych z zasadą konkurencyjności lub rozeznań rynku, których tematyka jest związana z dostępnością.

Są to ogłoszenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz innych instytucji, które zgłaszają chęć umieszczenia ich w naszej zakładce poświęconej dostępności.

Postępowania PZP aktualne

Brak

Postępowania zakończone lub anulowane

Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie Poradnika dla sektora kultury, pokazującego możliwości realizacji w obszarze kultury wymagań, które zostały wprowadzone Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Link do ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia: Badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 2014–2020 oraz oceny realizacji rządowego programu Dostępność plus 2018–2025

Link do ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, pod nazwą „Akademia Dostępności”

Link do ogłoszenia 

Opis przedmiotu zamówienia:  wykonanie ekspertyzy dotyczącej dostępności kinematografii dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce oraz stosowanych w innych krajach metod zapewniania osobom z niepełnosprawnościami równego dostępu do kinematografii (Zamawiający:  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Link do postępowania

Opis przedmiotu zamówienia:   Sukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych pod kątem spełnienia wymagań standardu WCAG 2.0. na poziomie AA  (Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacj)

Link do postępowania

Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie Poradnika dla sektora kultury, pokazującego możliwości realizacji w obszarze kultury wymagań, które zostały wprowadzone Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (nie zostal wyłoniony Wykonawca).

Link do ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia: Usługa wsparcia w przeglądzie i poprawie procedur zwiększających dostęp osób ze szczególnymi potrzebami do usług publicznych w ramach projektu pozakonkursowego Procedury bez barier

Link do postępowania

Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie Poradnika na temat dostosowania instytucji i usług publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi i spektrum autyzmu

Link do postępowania

Opis przedmiotu zamówienia: Dialog techniczny dotyczący oprogramowania do badania dostępności cyfrowej aplikacji mobilnych 

Link do postępowania

Opis przedmiotu zamówienia: Usługa doradcza dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w związku z realizacją rządowego programu Dostępność Plus i wdrażaniem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Link do ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem rozeznania rynku jest wykonanie ekspertyzy/ekspertyz w odniesieniu do ww. Działania 6 Programu Dostępność Plus - Dostępny transport zbiorowy w zakresie następujących pojazdów: autobusy miejskie z uwzględnieniem trolejbusów, i autobusy użytkowane w komunikacji międzymiastowej (wykonujące regularny przewóz osób); tramwaje.

Link do ogłoszenia (ogłoszenie anulowane)

Opis przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadr organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami z zakresu kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia na rzecz aktywizacji zawodowej i podnoszenia jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu długotrwałej choroby, w ramach projektu EFS rozliczanego w oparciu o produkty i osiągnięte rezultaty.

Link do ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Przyjazny urząd – szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej”

Link do ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie na przygotowanie, organizację i przeprowadzenie szkoleń z zakresu dostępności dla 900 koordynatorów ds. dostępności w ramach projektu „Współpraca na rzecz dostępności – szkolenia dla koordynatorów”

Link do ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, pod nazwą „Akademia Dostępności”

Link do ogłoszenia (ogłoszenie anulowane)

Opis przedmiotu zamówienia: Postępowanie na realizację materiałów promocyjnych nt. dobrych praktyk stosowanych przez członków Partnerstwa na rzecz dostępności

Link do ogłoszenia (ogłoszenie zakończone)

Opis przedmiotu zamówienia: opracowanie poradnika dotyczącego dostępności centrów handlowych(postępowanie - zasada konkurencyjności)

Link do ogłoszenia