Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W tym miejscu będziemy publikować materiały z kolejnych posiedzeń Rady Dostępności.

I posiedzenie

Na pierwszym posiedzeniu Rady Minister wręczył akty powołania członkom Rady.

"Inspiracją do powołania Rady była amerykańska Access Board. Wierzę, że teraz to Polska stanie się wzorem dla innych państw" - podkreślił minister Jerzy Kwieciński, wręczając nominacje 25 lutego br.

Tematem pierwszego posiedzenia był stan prac nad Programem Dostępność Plus oraz omówienie postępów w procesie legislacyjnym ustawy o dostępności.

Prezentacje

II posiedzenie

Podczas II posiedzenia Rady przedstawiono m.in. postępy w realizacji Programu Dostępność Plus, propozycje zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Standardy Dostępności dla placówek ochrony zdrowia oraz sposób monitorowania dostępności w statystyce publicznej.

W drugiej części posiedzenia założyciel Fundacji Pogranicze bez barier - Bogusław Kanik, przedstawił turystykę górską jako sposób na integrację seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Przedstawicielki uczelni kształcących na kierunku terapia zajęciowa przedstawiły propozycje w zakresie kształcenia na tym kierunku studiów.

Prezentacje

I posiedzenie Rady w nowym składzie 

15 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Dostępności, powołanej na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do udziału w pracach tego organu zostało zaproszonych 49 ekspertów zajmujących się dostępnością. Podczas spotkania Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, jako Przewodniczącą Rady, wręczyła ekspertom nominacje. 

Członkowie Rady Dostępności podczas posiedzenia mieli możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi m.in. najbliższych prac związanych z wdrożeniem ustawy o zapewnianiu dostępności. Prezentowane były założenia dotyczące przeglądu przepisów prawa w zakresie dostępności oraz projektu rozporządzenia w zakresie wymogów dla podmiotów certyfikujących dostępność, a także kwalifikacje rynkowe w tym obszarze. Przedstawiono również  informacje na temat planów na bieżący rok związanych z realizacją Programu Dostępność Plus i innych inicjatyw dotyczących dostępności. Zapowiedziano m.in. uruchomienie działań wspierających podmioty publiczne w realizacji ustawy o zapewnianiu dostępności oraz edukujących przedsiębiorców i inwestorów na temat rozwiązań w tym obszarze. 

Podczas posiedzenia Pani Magdalena Typa, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawiła także informacje nt. zasad przyznawania pomocy w ramach Funduszu Dostępności oraz pierwszych efektów programu pożyczkowego na inwestycje likwidujące bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych.

Dzięki wystąpieniu Pani Małgorzaty Paproty Zastępcy Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uczestnicy spotkania otrzymali także ważne informacje nt.  Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz innych programów Ministerstwa Rodziny, Pracy wspierających osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny.   

Na zakończenie członkowie Rady Dostępności przedyskutowali także wybrane kwestie dotyczące realizacji Programu Dostępność Plus w perspektywie krótko (2020) i długoterminowej (2025).

Podczas dyskusji zwrócono także uwagę na potrzebę wzmocnienia działań informacyjno-promocyjnych, które powinny wpłynąć na budowanie świadomości oraz pozytywnego wizerunku tematu dostępnościowego w społeczeństwie.

Prezentacje

II posiedzenie Rady w nowym składzie

21 września 2020 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Dostępności. Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Rady Dostępności – Pani Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Podsumowała projekty Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące reakcji na pandemię COVID i jednocześnie przyczyniające się do poprawy sytuacji osób ze szczególnymi potrzebami, zrealizowane od czasu ostatniego posiedzenia 15 stycznia 2020 r.

Podczas spotkania poinformowano także o nowych nominacjach do składu Rady. Z prezentacji przedstawionych podczas spotkania członkowie Rady dowiedzieli się jakie są aktualnie realizowane oraz planowane w najbliższym czasie działania rządowego programu Dostępność Plus. Omówione zostały także wyzwania, które zidentyfikowano w obszarze realizacji poszczególnych działań programu. Przypomniane zostały najbardziej istotne informacje związane z wdrażaniem ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która rok temu weszła w życie. Ustawa wniosła do porządku prawnego nowe przepisy w zakresie poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów.

Ponadto uczestnicy spotkania dowiedzieli się jakie propozycje zgłosiły resorty w ramach obowiązkowego przeglądu prawa pod kątem dostępności wynikającego z ww. ustawy. Poznali również założenia projektu rozporządzenia, które pozwoli na certyfikację dostępności przedsiębiorcom  i organizacjom pozarządowym.   

Podczas posiedzenia głos zabrali reprezentanci Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego,  beneficjenta w konkursie Dostępna Szkoła, który już wkrótce rozpocznie nabór wniosków grantowych  dla szkół podstawowych zainteresowanych poprawą dostępności. Przedmiotem wystąpienia była prezentacja założeń modelu dostępnej szkoły, który poprzez wsparcie grantowe będzie wdrażany w wybranych placówkach edukacyjnych.   

Członkowie Rady mieli także możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi bieżących oraz planowanych działań promocyjnych w zakresie dostępności. Niezwykle inspirujący okazał się film na temat dostępnych rozwiązań stosowanych przez Partnerów na rzecz dostępności zrealizowany przez firmę Rollingstream.tv.

Prezentacje

III posiedzenie Rady w nowym składzie

24 lutego 2021 r. przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz instytucji państwowych i organizacji pozarządowych po raz kolejny spotkali się, aby wspólnie rozmawiać o stanie realizacji Programu Dostępność Plus oraz kierunkach jego rozwoju w 2021 roku. Spotkanie zorganizowano online. Radzie Dostępności przewodniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Pandemia znacząco zmodyfikowała uwarunkowania realizacji niektórych projektów, w tym związanych z Programem Dostępność Plus. Jednocześnie pokazała ona możliwości i konieczność odpowiedzi na nowe, zaistniałe wyzwania.

"Okres pandemii to mimo wszystko czas intensywnej realizacji działań w ramach Programu Dostępność Plus. To głównie czas poświęcony pracy nad wdrażaniem ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami" - mówiła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Minister dodała, że kontynuowane były działania związane z przeglądem prawa w zakresie poprawy zapewniania dostępności, przygotowaniem systemu raportowania o  stanie dostępności przez wszystkie podmioty publiczne oraz prace związane z przygotowaniem postępowania skargowego oraz procesu certyfikacji dostępności dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Wiceminister wspomniała także o aktualnych projektach, konkursach i inicjatywach wspierających dostępność.

Prezentacje

IV posiedzenie Rady w nowym składzie

25.05.2021 r. po raz kolejny w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się posiedzenie Rady Dostępności. Przedstawiciele instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk osób z niepełnosprawnościami spotkali się, aby wspólnie rozmawiać o działaniach podejmowanych w ramach Programu Dostępność Plus. Radzie Dostępności przewodniczyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Spotkanie poświęcone było omówieniu stanu wdrażania Programu Dostępność Plus. Poruszono także kwestie związane z wprowadzaniem dostępności w miejscach objętych ochroną konserwatora zabytków. Zaprezentowane zostały sposoby współpracy pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za koordynację dostępności, a konserwatorem zabytków. Uczestnicy spotkania dyskutowali również na temat projektowania budynków w sposób który umożliwi przystosowywanie ich do zmieniających się potrzeb mieszkańców. Rozmawiano także o prowadzonych zmianach na rzecz edukacji włączającej.

Agenda RD (PDF 126 KB)

V posiedzenie Rady w nowym składzie

27.09.2021 r. odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Rady Dostępności. Spotkanie miało charakter hybrydowy tj. odbywało się równolegle stacjonarnie jak i on- line . Radzie Dostępności przewodniczyła Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Posiedzenie rozpoczęło się od omówienia stanu realizacji Programu Dostępność Plus, w tym przybliżenia aktualnie realizowanych inicjatyw i planów w perspektywie końca 2021 i początku 2022 r. Informacjami na temat działań związanych z wdrażaniem programu Dostępność Plus w obszarze architektury i transportu podzieliły się także inne resorty: Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Infrastruktury. Dyskutowano także na temat organizacji World Urban Forum, z uwzględnieniem dostępności zarówno na poziomie zapewnienia swobodnego uczestnictwa osobom ze szczególnymi potrzebami jak i jako tematu merytorycznym dyskusji na forum wydarzenia . Podczas posiedzenia nie zabrakło również poruszenia kwestii nowych, ważnych dla dostępności przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotyczących postępowania skargowego. Przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podzielili się informacjam nt . pierwszych doświadczeń po uruchomieniu tego mechanizmu, który funkcjonuje od września br. W kontekście trwających prac nad ustawą wdrażającą Europejski Akt o Dostępności, rozmawiano także o zainteresowaniu i potrzebach finansowych przedsiębiorców w obszarze zapewniania dostępności . Reprezentanci Policy & Action Group Uniconsult zaprezentowali wnioski z badania w tym zakresie.

Agenda RD (PDF 402 KB)

VI posiedzenie Rady w nowym składzie

20 stycznia 2022 r. odbyło się VI posiedzenie Rady Dostępności. Posiedzenie odbyło się w formule online. W spotkaniu wzięły udział 44 osoby, w tym członkowie Rady Dostępności, zaproszeni goście i obserwatorzy.

Spotkanie otworzyła Przewodnicząca Rady Dostępności – Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Przedmiotem VI posiedzenia Rady Dostępności była prezentacja aktualnego stanu realizacji Programu Dostępność Plus, w tym projektów/konkursów i inicjatyw realizowanych w obszarze Konkurencyjność, które przedstawili przedstawiciele NCBiR, PARP, MRiT i MFiPR. Podczas spotkania przedstawiono wioski z ewaluacji Programu oraz przeprowadzono dyskusję na temat przedstawionych, w raporcie, rekomendacji. Tematami poruszanymi podczas spotkani były także szkolenia dotyczące dostępności - ich  jakość i potrzeba popularyzacji. Tematyka ta będzie przedmiotem dalszych prac Rady Dostępności.

Prezentacje

VII posiedzenie Rady Dostępności

18 maja 2022 r. odbyło się VII posiedzenie Rady Dostępności. Spotkanie odbyło się w formule hybrydowej. W posiedzeniu wzięło udział 45 osób, 36 członków Rady Dostępności, zaproszeni goście oraz obserwatorzy. W zastępstwie Przewodniczącej Rady - Pani Wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, posiedzenie otworzył Pan Przemysław Herman – Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego. W dalszej części spotkania kierownictwo przejęła Przewodnicząca Rady.

Śladem poprzednich spotkań przedmiotem VII posiedzenia była, w pierwszej  kolejności prezentacja aktualnego stanu realizacji Programu Dostępność Plus. Pogłębione informacje na temat projektów/konkursów i inicjatyw dotyczyły obszaru Zdrowie oraz Cyfryzacja, które zaprezentowali przedstawiciele MZ, KPRM oraz MKiDN.

W II części spotkania przedstawiono wnioski z procesu monitorowania wdrażania Programu Dostępność Plus oraz propozycje zmian systemu sprawozdawczości Programu. Uzgodniono także dalsze kierunki prac Rady Dostępności. Podczas spotkania do grona członków Rady Dostępności dołączył nowy przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.

Prezentacje

VIII posiedzenie Rady Dostępności

17 października 2022 r. odbyło się VIII posiedzenie Rady Dostępności. Spotkanie odbyło się w formule hybrydowej. Osoby reprezentowane w Radzie uzyskały informacje na temat stanu realizacji Programu Dostępność Plus oraz podejmowanych w MFIPR działań koordynacyjnych związanych z zapewnianiem dostępności. Członkowie Rady Dostępności wyrazili uznanie dla skali realizowanych przedsięwzięć i dostrzeganych efektów.Posiedzenie było także poświęcone tematyce działań skierowanych do seniorów. Przedstawiciele Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej oraz Stowarzyszenia MANKO jako instytucji reprezentowanych w Radzie przedstawili inicjatywy i działania prowadzone na rzecz tej grupy.Część spotkania przeznaczano także na informację nt. skuteczności głównego narzędzia wsparcia finansowego dostępności czyli Funduszu Dostępności oraz działań realizowanych z Funduszu Solidarnościowego. Tematy te zostały omówione przez reprezentantów Banku Gospodarstwa Krajowego i  Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Na forum Rady omówiono także kwestie dotyczące mechanizmu skargowego wynikającego z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi. Informację o liczbie skarg i sposobach ich rozpoznania przekazał reprezentant  PFRON.Posiedzenie zamknęła dyskusja dotycząca kwestii różnych. Zgłoszono nowe obszary współpracy, które będą przedmiotem dalszych konsultacji i uzgodnień.

Prezentacje i agenda