Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

W tym miejscu będziemy publikować materiały z kolejnych posiedzeń Rady Dostępności.

I posiedzenie

Na pierwszym posiedzeniu Rady Minister wręczył akty powołania członkom Rady.

"Inspiracją do powołania Rady była amerykańska Access Board. Wierzę, że teraz to Polska stanie się wzorem dla innych państw" - podkreślił minister Jerzy Kwieciński, wręczając nominacje 25 lutego br.

Tematem pierwszego posiedzenia był stan prac nad Programem Dostępność Plus oraz omówienie postępów w procesie legislacyjnym ustawy o dostępności.

Prezentacje

II posiedzenie

Podczas II posiedzenia Rady przedstawiono m.in. postępy w realizacji Programu Dostępność Plus, propozycje zmian w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Standardy Dostępności dla placówek ochrony zdrowia oraz sposób monitorowania dostępności w statystyce publicznej.

W drugiej części posiedzenia założyciel Fundacji Pogranicze bez barier - Bogusław Kanik, przedstawił turystykę górską jako sposób na integrację seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Przedstawicielki uczelni kształcących na kierunku terapia zajęciowa przedstawiły propozycje w zakresie kształcenia na tym kierunku studiów.

Prezentacje

I posiedzenie Rady w nowym składzie 

15 stycznia 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Dostępności, powołanej na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Do udziału w pracach tego organu zostało zaproszonych 49 ekspertów zajmujących się dostępnością. Podczas spotkania Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, jako Przewodniczącą Rady, wręczyła ekspertom nominacje. 

Członkowie Rady Dostępności podczas posiedzenia mieli możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi m.in. najbliższych prac związanych z wdrożeniem ustawy o zapewnianiu dostępności. Prezentowane były założenia dotyczące przeglądu przepisów prawa w zakresie dostępności oraz projektu rozporządzenia w zakresie wymogów dla podmiotów certyfikujących dostępność, a także kwalifikacje rynkowe w tym obszarze. Przedstawiono również  informacje na temat planów na bieżący rok związanych z realizacją Programu Dostępność Plus i innych inicjatyw dotyczących dostępności. Zapowiedziano m.in. uruchomienie działań wspierających podmioty publiczne w realizacji ustawy o zapewnianiu dostępności oraz edukujących przedsiębiorców i inwestorów na temat rozwiązań w tym obszarze. 

Podczas posiedzenia Pani Magdalena Typa, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego przedstawiła także informacje nt. zasad przyznawania pomocy w ramach Funduszu Dostępności oraz pierwszych efektów programu pożyczkowego na inwestycje likwidujące bariery architektoniczne w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych.

Dzięki wystąpieniu Pani Małgorzaty Paproty Zastępcy Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uczestnicy spotkania otrzymali także ważne informacje nt.  Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz innych programów Ministerstwa Rodziny, Pracy wspierających osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny.   

Na zakończenie członkowie Rady Dostępności przedyskutowali także wybrane kwestie dotyczące realizacji Programu Dostępność Plus w perspektywie krótko (2020) i długoterminowej (2025).

Podczas dyskusji zwrócono także uwagę na potrzebę wzmocnienia działań informacyjno-promocyjnych, które powinny wpłynąć na budowanie świadomości oraz pozytywnego wizerunku tematu dostępnościowego w społeczeństwie.

Prezentacje