Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dlaczego Rada jest potrzebna

Osoby starsze i niepełnosprawne korzystając codziennie z przestrzeni publicznej muszą borykać się z wieloma ograniczeniami. Dostępność jest dla wielu osób warunkiem prowadzenia niezależnego życia ale tak naprawdę może dotyczyć nas wszystkich. Istnieje grono osób – praktyków, ekspertów, naukowców, którzy zgłębiają tą tematykę w ramach swej codziennej aktywności. Są to osoby, które mogą wskazać optymalne kierunki zmian a czasem nawet gotowe rozwiązania problemów, tak by możliwe było zminimalizowanie otaczających nas barier architektonicznych czy technologicznych. Często potrzebna jest też dyskusja w gronie ekspertów na temat tego które rozwiązania w danej chwili są najbardziej optymalne, pożądane a które nie stanowią właściwej alternatywy. Dlatego Rada Dostępności to właśnie grupa ekspertów, reprezentujących różne środowiska a także organy władzy publicznej, które mogą wprowadzić dostępność jako zasadę do różnych polityk publicznych.

Właśnie taka myśl towarzyszyła powołaniu do życia Rady Dostępności.

Najważniejsze zadania

  • opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, w tym w szczególności Ustawy o dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami
  • przegląd obowiązujących przepisów prawa i rekomendowanie zmian wynikających z potrzeb w zakresie dostępności  
  • wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności
  • przygotowywanie ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji działań zaplanowanych w Programie Dostępność Plus

Skład Rady

W skład Rady Dostępności zostali powołani reprezentanci różnych środowisk. Wśród nich są przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej i trzeciego sektora, przedsiębiorcy, związkowcy oraz naukowcy. Członkowie Rady Dostępności to wybitni eksperci, którzy posiadają wiedzę oraz doświadczenie w zakresie dostępności, rozumieją potrzeby osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz znają rozwiązania, które najlepiej posłużą realizacji tych potrzeb. Wśród członków Rady są także osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które osobiście doświadczają barier w naszym otoczeniu i przestrzeni publicznej.

Radzie Dostępności przewodniczy Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

W ramach Rady Dostępności będą również powoływane grupy i zespoły robocze, których celem będzie wypracowanie konkretnych rozwiązań w zakresie dostępności.

Na pierwszym posiedzeniu Rady powołanej na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami, Pani Minister Malgorzata Jarosińska -Jedynak wręczyła akty powołania członkom Rady. Tym samym zniesiono Radę Dostępności powołaną wcześniej na podstawie regulacji wewnetrznych ówczesnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

"Dziś otwieramy nowy rozdział w działalności Rady Dostępności. W tym gronie nie musimy przekonywać się do tego, że dostępność jest ważna, potrzebna i konieczna. Wśród nas są najlepsi eksperci z tej dziedziny, a także reprezentanci środowisk, dla których dostępność jest szczególnie istotna”.
Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, 15.01.2020

Posiedzenia Rady Dostępności będą odbywać się co najmniej dwa razy w roku.