Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zobacz, kto już przystąpił do Partnerstwa na rzecz Dostępności!

Aktualna lista Sygnatariuszy (DOC 239 KB) - stan na 16.08.2022 r.

Sprawdź także Bazę kontaktów Sygnatariuszy:

Aktualna baza kontaktów Sygnatariuszy  (XLSX 13 KB) - stan na 11.05.2022 r.

 

A

 • Acustica Sp. z o.o.

  Przedmiotem działalności firmy Acustica jest przede wszystkim dystrybucja aparatów słuchowych oraz sprzętu diagnozującego słuch. Ponadto spółka skupia się na działalności edukacyjnej klientów, tj. polskich protetyków słuchu, w zakresie związanym z protezowaniem słuchu. Dzięki tej działalności Polacy z wadami słuchu mogą słyszeć lepiej, w szczególności ci, którzy borykają się z głębokimi niedosłuchami i wymagają indywidualnego podejścia i wiedzy, która jest przekazywana podczas tych szkoleń.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

  Opis wkrótce

 • AIDAR Sp.z o.o.

  AIDAR buduje środowisko efektywnego immersyjnego zachowywania i przekazywania wiedzy w biznesie. Rozwiązania firmy mogą skutecznie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Inżynierowie, którzy ulegli wypadkom i nie są już w pełni sprawni fizycznie, mogą przy wykorzystaniu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości pozostać aktywni zawodowo i wspierać organizację swoją ekspercką wiedzą. Rozwiązania AIDAR dają szansę niepełnosprawnym pracownikom na pełne uczestnictwo w pracach zespołów, na integrację z kolegami a tym samym na pozostanie cennym zasobem firmy, mimo niepełnosprawności.

  Klienci AIDAR pochodzą z wiodących branż produkcyjnych, które szybko adoptują technologie wirtualnej (VR) i rozszerzonej rzeczywistości (AR) do zarządzania swoją produkcją i usługami. Główne sektory to motoryzacja, przemysł 4.0, opieka zdrowotna i zarządzanie obiektami.

  AIDAR SOLUTIONS to kompleksowe rozwiązania, które pomagają firmom podnieść wydajność pracy zespołów produkcyjnych i serwisowych. AIDAR.SKILLS to rozwiązanie wykorzystujące wirtualną rzeczywistość do szkolenia pracowników przemysłowych, które skraca ogólny czas przeszkolenia oraz ułatwia pracownikom zdobycie praktycznych umiejętności. Rozwiązanie AIDAR.SERVICE korzysta z potencjału technologii rozszerzonej rzeczywistości i umożliwia firmom zdalne wsparcie pracowników i serwis maszyn w odległych lub trudnodostępnych miejscach.

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

  Opis wkrótce

 • Altix Sp. z o. o

  Opis wkrótce

 • ALTRANS transport krajowy i międzynarodowy

  Firma Altrans to oprócz usług transportowych – serwis samochodowy, który realizuje prace dostosowania aut do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W przyszłości serwis chce poszerzyć zakres swoich usług i kierować ofertę do wszystkich użytkowników aut, w tym również oferować pomoc assisstance oraz auto zastępcze osobom z niepełnosprawnościami.

 • Archigraf Michał Brutkowski

  Realizuje projekty zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, bierze udział w realizacji tych projektów (narady koordynacyjne, nadzory autorskie), przygotowuje prezentacje projektów dot. przystosowania ich dla osób z niepełnosprawnością, opiniuje projekty pod kątem dostępności w ramach Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego. Biuro prowadzi również wykłady dla studentów i na sesjach naukowych. Przedstawiciele biura biorą także udział w dyskusjach, prowadzeniu zajęć ze studentami na WAPW ukierunkowanych na problemy dostępności w nowych budynkach i w modernizowanych (m.in. „Dostępna Łowicka” projekt na drugim semestrze magisterskim w sesji letniej 2020) oraz opracowywaniu poradników z zakresu projektowania uniwersalnego.

 • Artbau Sp. z o. o. - marka LUMI

  Opis wkrótce

 • ASDON

  Opis wkrótce

 • Associated Apps

  Associated Apps tworzy aplikacje mobilne oparte o założenia CSR. Najważniejszym projektem firmy jest The Compass - pierwszy inteligentny, wirtualny asystent nawigujący osoby niewidome, niedowidzące oraz inne osoby mające problemy ze swobodnym poruszaniem się wewnątrz obiektów użyteczności publicznej, tj.: centrów handlowych, urzędów, lotnisk, dworców, muzeów, obiektów sportowych, etc. Więcej na stronie: www.associatedapps.com

 • AUTOMICRO sp. z o. o.

  Opis wkrótce

B

 • Bank BGŻ BNP Paribas

  Bank BNP Paribas aktywnie angażuje się w budowę inkluzywnego społeczeństwa i troszczy się o grupy zagrożone wykluczeniem. Takie podejście towarzyszy organizacji we wszystkich obszarach biznesu i jest siłą napędową tworzonych rozwiązań. Zwiększanie dostępności produktów i usług oraz promowanie różnorodności w miejscu pracy, a także tworzenie przyjaznego miejsca pracy i odpowiedzialne zarządzanie zatrudnieniem to zobowiązania, które Bank BNP Paribas realizuje w ramach Strategii CSR i Zrównoważonego Rozwoju. Przybliżają one również osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, szczególnie 10. „Mniej nierówności”, 3. „Dobre zdrowie i jakość życia” i 8. „Wzrost gospodarczy i godna praca”. Bank BNP Paribas we wszystkich swoich placówkach zapewnia szereg udogodnień dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem. Konsekwentnie prowadzi działania, które umożliwiają osobom z grup wrażliwych, na przykład osobom z niepełnosprawnością, komfortowe korzystanie z produktów i usług. Informacje na temat wdrożonych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami i osób zagrożonych wykluczeniem znajdują się na stronie: https://www.bnpparibas.pl/bank-bez-barier By efektywnie realizować swoje cele, Bank BNP Paribas współpracuje z wieloma organizacjami partnerskimi, czyniąc bankowość bardziej dostępną dla wszystkich: • Partnerstwo na rzecz dostępności Dostępność Plus – dostosowywanie produktów i usług do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale także starszych oraz pochodzących z grup wykluczonych. • Fundacja Integracja – realizacja procesów transformowania, audytowania i certyfikacji oddziałów pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowywania kanałów cyfrowych do aktualnych standardów, promowanie dostępności i inkluzywności w biznesie. • Dostępny Bankomat – projekt obejmujący platformę internetową dostępną dla wszystkich użytkowników sieci, zawierającą bazę bankomatów z udogodnieniami dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. • Migam „RKPK” Sp z o.o. S.K.A.– zwiększanie dostępności i przyjazności usług dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Klienci mają możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, który jest wsparciem np. przy założeniu konta. • DeafRespect – podnoszenie świadomości pracowników i Klientów na temat osób głuchych. • Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej – certyfikacja OK SENIOR sieci sprzedaży, poświadczająca, że placówki BNP Paribas oferują rozwiązania przyjazne seniorom a ich obsługa odbywa się w sposób bezpieczny, przystępny oraz zrozumiały. • Karta Różnorodności - jest zobowiązaniem, podpisywanym przez organizacje, które decydują się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. • Prosta polszczyzna – upraszczanie komunikatów w taki sposób, aby były zrozumiałe dla wszystkich Klientów.

 • Bank Gospodarstwa Krajowego

  BGK uruchomił Fundusz Dostępności, czyli preferencyjne pożyczki na likwidację barier architektonicznych, co ma skutkować zapewnieniem dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami. Inwestycje przyczynią się do zapewnienia osobom mającym trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym poprzez swobodniejszy dostęp do dóbr i usług. Finansowanie udzielane przez BGK może być częściowo umorzone lub połączone z dotacją ze środków PFRON.

 • BDB.IT sp. z o.o.

  Młody start-up, który realizuje projekt HelpEar. Pomysł zakłada stworzenie platformy dla firm transportowych oraz kierowców niesłyszących/z ubytkami słuchu, która będzie łączyć pracodawców z potencjalnymi pracownikami. Platforma będzie udostępniała aplikację ułatwiającą m.in. porozumiewanie się kierowców w czasie rzeczywistym podczas załadunku, rozładunku, w czasie transportu międzynarodowego, czy podczas kontroli na drogach na terenie Unii Europejskiej.

 • Bielskie Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Personalnych "AKTYWNI"

  Opis wkrótce

 • Biznes bez Barier

  Fundacja zajmuje się wspieraniem i aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnościami, tworząc otwarty na ich potrzeby rynek pracy i dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, zwiększając ich szansę na zatrudnienie.

 • Broomee Technologies

  Broomee to platforma do transportu zbiorowego na życzenie dedykowana m.in. transportowi publicznemu. Możliwe zastosowanie: 1. uzupełnianie codziennego transportu publicznego, na obszarach o mniejszym zagęszczeniu (tereny podmiejskie); 2. transport nocny; 3. swobodne poruszanie się osób z dysfunkcjami ruchu w ramach transportu „door-to-door” (od drzwi do drzwi); 4. transport uczniów, pracowników, czy ich dzieci w ciągu różnych aktywności w ciągu dnia. Przejazd można zamówić poprzez aplikację mobilną lub telefonicznie, a system bez udziału człowieka w procesie planowania tworzy najbardziej efektywny model przewozu wszystkich osób w danym czasie przekazując automatycznie informacje kierowcy ukazując się w jego aplikacji. Całą usługę kontroluje operator z użyciem dedykowanego systemu zarządzania. Dodatkowo możliwe jest też zintegrowanie platformy Broomee z systemem biletowym w danym regionie, czy transportem klasycznym ze stałymi trasami, aby łączyć kilka środków transportu, jeśli jest taka potrzeba. Dzięki oparciu o nowe technologie możliwe jest ograniczanie kosztów operacyjnych usługi transportowej, wygenerowanie wyższych przychodów oraz zwiększenie dostępności do transportu zbiorowego na obszarach wykluczonych. Strona internetowa: www.broomee.com

C

D

 • DGA S.A.

  Spółka doradczo-konsultingowa skupiona na innowacyjnych rozwiązaniach uwzględniających zasadę dostępności. Prowadzi Inkubator Innowacji Społecznych. Oferuje usługi doradcze i szkoleniowe, doradztwo biznesowe, w tym inkubację młodych przedsiębiorców z uwzględnieniem zagadnień dostępności. Na przestrzeni wielu lat funkcjonowania Spółki, działalność inwestycyjna zaowocowała powstaniem silnej i dynamicznie rozwijającej się Grupy Kapitałowej DGA.

 • Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

  Opis wkrótce

E

F

 • FAJNA Spółdzielnia Socjalna

  Od 7 lat Spółdzielnia Socjalna zatrudnia wyłącznie osoby z niepełnosprawnością. Misją Spółdzielni jest dostępność pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Pracodawca wymaga od zatrudnionych znajomości języków, opanowania technologii, umiejętności rzemieślniczych, ale jednocześnie tworzy warunki aby każdy zainteresowany mógł się tego nauczyć.

 • FAMILOK Spółdzielnia Socjalna

  Organizacja zatrudnia osoby ze szczególnymi potrzebami umożliwiając im warunki niezbędne do realizacji zamierzeń zawodowych i rozwoju, realizuje audyty dostępności oraz współpracuje ponadsektorowo w celu efektywnego wdrażania zasad dostępności.

 • Follak Sp. z o.o.

  Opis wkrótce

 • Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy

  Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa należy do największych w Bydgoszczy. W ramach działań na rzecz Dostępności spółdzielnia podjęła się realizacji zadań nakierowanych na likwidację barier architektonicznych i zapewnienie dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, osób w podeszłym wieku itp. Po przeprowadzonej analizie, na wstępie wytypowano dwa budynki, gdzie obecnie występują najpilniejsze potrzeby i istnieją jednocześnie techniczne możliwości prowadzenia inwestycji. Na bazie opracowanych audytów dostępności, zostaną zainstalowane w nich dźwigi osobowe z możliwością dojazdu do poziomu przyziemia. Zakończenie pierwszego etapu działań w tym zakresie zaplanowano na I kwartał 2022 roku i dzięki temu kilkadziesiąt rodzin będzie już mogło skorzystać z Programu Dostępności Plus.

 • Forum Odpowiedzialnego Biznesu

  Opis wkrótce

 • Fundacja Aktywizacja

  Fundacja Aktywizacja powstała ponad 30 lat temu i obecnie jest liderem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Od wielu lat Fundacja dba o zapewnienie dostępności w obszarach swojej działalności. Przedstawiciele Fundacji założyli i koordynują do dziś Grupę ON Inclusion 14-20, która przyczyniła się do wdrożenia zasad dostępności do projektów unijnych. Organizacja zapewnia dostępność architektoniczną swoich biur Oddziałów i Filii, a także dokłada wszelkich starań, aby tworzone materiały informacyjne, edukacyjne, promocyjne online i offline były dostępne dla wszystkich odbiorców, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Dbałość o aspekt dostępności dotyczy także wewnętrznych i zewnętrznych spotkań. Warto podkreślić, że część kadry Fundacji również zna polski język migowy i wykorzystuje tę umiejętność w komunikacji z klientami/kami Fundacji. Organizacja współpracuje z pracodawcami, edukując i wspierając doradczo w zapewnianiu dostępnych miejsc pracy. Dostępność jest jednym z podstawowych elementów budowy każdego nowego produktu, czy rozwiązania zarówno dla klientów, jak i osób zatrudnionych w Fundacji.

 • Fundacja Aprobata

  Fundacja została powołana w 2019 r. i skupia się głównie na osobach chorych na choroby reumatyczne oraz ich rodzinach. Swoją pomoc kieruje także do osób z niepełnosprawnościami oraz rzeszowskich seniorów.

 • Fundacja Brak Barier

  Fundacja prowadzona przez osoby z niepełnosprawnością. Działania, projekty realizowane przez Fundację skierowane są do osób z niepełnosprawnością z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej, integracji, sportu, kultury oraz dostępności. Fundacja prowadzi szkolenia dla instytucji publicznych oraz firm z zakresu Dostępności, Obsługi klienta/osoby ze szczególnymi potrzebami, z niepełnosprawnością oraz Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością.

 • Fundacja Centrum Edukacji i Wdrażania Innowacji w Medycynie (Fundacja CEWIMED)

  Eksperci Fundacji uczestniczą w realizacji projektu w Programie Dostępność Plus. Projekt realizowany przez NSZZ "Solidarność" Regionu Jeleniogórskiego oraz KSON dotyczy szkoleń ze standardów dostępności oraz monitoringu budynków administracji publicznej w zakresie stosowania zasad zgodnych z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Eksperci fundacji uczestniczyli bądź uczestniczą w realizacji projektów dotyczących telemedycyny - skierowanej do osób w wieku senioralnym, przeważnie niesamodzielnych. Fundacja zaangażowana jest w realizację projektów z programów regionalnych (RPO WO i RPO WSL) w latach 2016-2021 skierowanych dla 4500 osób. Projekty zapewniają 12-miesięczną opiekę telemedyczną nad pacjentami z województwa opolskiego i śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów niesamodzielnych z chorobami układu krążenia. Świadcą usługi dostosowania obiektów służby zdrowia do potrzeb osób niesamodzielnych. W ramach oferowanej przez Fundację CEWIMED teleopieki kardiologicznej usługi każdy pacjent może mieć dostęp do badań EKG przez 24 godziny na dobę z nielimitowaną ilością konsultacji i porad, które wynikają z potrzeb poszczególnych osób. Dzięki usłudze pacjent ma stały kontakt z lekarzem bez potrzeby każdorazowo wizyty w przychodni czy ośrodku zdrowia oraz oczekiwania. Badania w ramach usługi telemedycznej wykonywane są w momencie wystąpienia dolegliwości. Jest to usługa szczególnie ważna dla osób niesamodzielnych potrzebujących stałego kontaktu z lekarzem. Link do filmu o usłudze: https://www.cewimed.pl/ekg-24h-dobe-dostepnosc.html. Strona internetowa: www.cewimed.pl

 • Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych

  Opis wkrótce

 • Fundacja CLARK im. Erica i Very Clark

  Misją Fundacji CLARK jest pomoc społeczna ludziom starszym, biednym, chorym i niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto fundacja prowadzi liczne szkolenia, m.in.: kurs asystenta osób niepełnosprawnych, kurs wolontariusza osób starszych i niepełnosprawnych oraz kurs obsługi komputera dla osób 50+.

 • Fundacja Dolnośląski Uniwersytet Niepełnosprawności

  Fundacja od 2019 r. propaguje dostępność jako niezbędny czynnik niezależnego życia OzN wśród radnych oraz instytucjach ich wsparcia. Opiniuje rozwiązania dostępności. Wśród pracowników są osoby ze szczególnymi potrzebami m in. z różnymi niepełnosprawnościami, seniorzy. Organizacja planuje działania: 1) propagowanie wiedzy/ edukacja o dostępności wśród mieszkańców i zarządzających o obowiązkach w tym zakresie, 2) przeprowadzanie warsztatów doświadczanie różnych sytuacji życiowych spotykających osoby ze szczególnymi potrzebami, 3) przeprowadzanie spacerów dostępności i map w tym zakresie, 4) wskazywanie braków dostępność i ewentualnego ich usuwania lub minimalizowania, 5) przeprowadzanie audytów/ raportów dostępności: cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnych, 6) nawiązanie współpracy z koordynatorami powołanymi przez zarządzających podmiotami w których KO występują, 7) inne działania wynikające z aktualnych potrzeb dostępności.

 • Fundacja Drogi Mazowsza

  Opis wkrótce

 • Fundacja Eudajmonia

  Usługi realizowane z myślą o potrzebach osób z niepełnosprawnościami: 1. usługi wspierające samodzielność i niezależne życie (asystentura, trener aktywności, trener pracy); 2. usługi wspierające rodziców/opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami (przerwa regeneracyjna w formie wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami, specjalistyczne doradztwo dla rodziców/opiekunów); 3. szkolenia (savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - teoria i praktyka, zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, dostępność cyfrowa/architektoniczna/informacyjna/komunikacyjna); 4. audyty dostępności.

 • Fundacja Flexi Mind

  Misją działań Fundacji jest zwiększenie udziału osób w wieku senioralnym oraz osób z niepełnosprawnościami w życiu publicznym. Działania prowadzone są wokół zatrudniania osób ze zróżnicowanymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością, prowadzenia audytów dostępności, przygotowania osób ze zróżnicowanymi potrzebami do prowadzenia audytów dostępności, realizacji szkoleń koordynatorów/-ek dostępności. Fundacja prowadzi także indywidualne wsparcie osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w ramach sąsiedzkich usług opiekuńczych, aktywizację społeczną dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością z udziałem asystentów osobistych, wsparcie rodzin dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością poprzez organizację opieki wytchnieniowej a także prowadzi indywidualne zajęcia z komputerem w miejscu zamieszkania osób starszych i z niepełnosprawnością.

 • Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób niepełnosprawnych INTEGRALIA

  Fundacja współtworzy przyjazne stanowiska pracy w Grupie ERGO Hestia oraz w innych firmach i instytucjach. Zespół fundacji to specjaliści, którzy podpowiadają osobom z niepełnosprawnością, jak stać się konkurencyjnym na rynku pracy, jak budować i wykorzystywać własny potencjał oraz pomagają poszkodowanym w wypadkach w powrocie na rynek pracy. Ze wsparcia fundacji skorzystało ponad 1000 osób.

 • Fundacja I SEE YOU

  Fundacja działa w 3 obszarach: edukacja, aktywizacja i usprawnianie. EDUKACJA: 1. szkolenia z zakresu współpracy i obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, 2. warsztaty, dążące do zwiększenia wrażliwości i świadomości społecznej, 3. wspieranie procesu kształcenia osób z niepełnosprawnością, 4. audyty dostępności. AKTYWIZACJA: 1. szkolenia i warsztaty dla osób ze szczególnymi potrzebami, 2. integracja przez kulturę. USPRAWNIANIE: 1. terapia widzenia, 2. rehabilitacja wzroku, 3. consulting.

 • Fundacja im. doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej

  1. wsparcie osób z niepełnosprawnościami w niezależnym życiu - coroczna opieka ok. 200 osób; 2. nauka samodzielności osób z niepełnosprawnościami w mieszkaniach treningowych pod okiem specjalistów (https://mieszkaniatreningowe.pl/); 3. organizacja kolonii dla dzieci z niepełnosprawnością z całej Polski; 4. KSS Mustang Konin - drużyny koszykarzy na wózkach (dorośli i dzieci); 5. doradztwo w zakresie likwidacji barier architektonicznych; 6. audyt budynków pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (narzędzie pomiarowe dostępności); 7. szkolenia warsztatowe w zakresie wykorzystywania sztuki w pracy z osobami z niepełnosprawnością; 8. punlikacja raportu społecznego zaangażowania (http://raporty.podajdalej.org.pl/); 9. w trakcie budowy nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnością. Strony www: 1. http://podajdalej.org.pl/ 2. https://www.facebook.com/FundacjaPodajDalej

 • Fundacja im. Helen Keller

  Od 2016 r. działalność fundacji ukierunkowana jest przede wszystkim na osoby głuchoniewidome, dla których fundacja prowadzi projekty nastawione na aktywizację zawodową i społeczną tych osób.

 • Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

  Fundacja prowadzi doradztwo i audyty w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Ponadto pomaga w przygotowaniu raportów o stanie zapewnienia dostępności podmiotów publicznych oraz opracowuje plany wdrożenia zmian w zakresie dostępności w samorządach.

 • Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

  Opis wkrótce

 • Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

  Opis wkrótce

 • Fundacja Integracja

  Opis wkrótce

 • FUNDACJA KAMERA

  Fundacja zajmuje się dostosowaniem wydarzeń kulturalnych pod kątem osób z niepełnosprawnościami.

 • Fundacja Katarynka

  Opis wkrótce

 • Fundacja Kultury Bez Barier

  Fundacja Kultury bez Barier realizuje działania mające na celu zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Misją fundacji jest możliwość systematycznego i samodzielnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności, sytuacji materialnej czy rodzinnej. 1. szkolenia i konsultacje z zakresie dostępności miejsc, oferty, informacji i wydarzeń; 2. organizacja dostępnych wydarzeń; 3. szkolenia w zakresie tworzenia audiodeskrypcji; 4. pętle indukcyjne – sprzedaż, wynajem, serwis; 5. tworzenie audiodeskrypcji do filmów, spektakli, dzieł sztuki, wydarzeń; 6. tworzenie napisów do filmów/spektakli; 7. tłumaczenie na polski język migowy wydarzeń i multimediów.

 • Fundacja Laboratorium Architektury 60+

  Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) jest fundacją zajmującą się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa oraz zachodzących zmian demograficznych. W ramach Fundacji realizowane są projekty i działania we wszystkich skalach przestrzennych od polityki miejskiej, poprzez zagospodarowanie przestrzenie, projektowanie architektury, wnętrz i designu. Fundacja współpracuje z samorządami, inwestorami prywatnymi oraz projektantami dla których wykonujemy analizy i badania przedprojektowe, ekspertyzy, poradniki projektowania uniwersalnego, audyty dostępności oraz szkolenia i warsztaty.W ramach Fundacji podejmowana jest tematyka projektowania przyszłości oraz wyznaczania trendów na starość np. w ramach kolektywu Ery Nowej Starości a także wiele innych związanych z szeroko pojętą dostępnością. Więcej informacji o LAB60+ znajduje się na stronie internetowej: lab60plus.pl.

 • Fundacja Ładne Historie

  Fundacja w swej działalności skupia się na obszarze kultury i rewitalizacji społecznej. Ponadto, od zeszłego roku realizuje projekt z obszaru turystyki społecznej "Łączą nas góry", w ramach którego organizuje wspólne wycieczki dla rodzin z dzieci z niepełnosprawnościami.

 • Fundacja Mili Ludzie

  1. zwiększenie udziału osób ze szczególnymi potrzebami w wydarzeniach kulturalnych, głównie poprzez współpracę z instytucjami kultury; 2. przygotowywanie audiodeskrypcji, napisów oraz tłumaczeń na Polski Język Migowy; 3. prowadzenie szkoleń kierowanych do przedstawicieli podmiotów publicznych z zakresu zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami; 4. prowadzenie audytów dostępności podmiotów publicznych i niepublicznych; 5. prowadzenie działalności wydawniczej; 6. szkolenia i warsztaty dla grup szczególnie wykluczonych społecznie.

 • Fundacja Mimo wieku

  1. projekty mieszkań dla seniorów i alternatywnych form zamieszkania dla seniorów; 2. projekty budynków publicznych przyjaznych seniorom; 3. projekty przestrzeni publicznych przyjaznych seniorom; 4. audyty i certyfikacje obiektów przyjaznych seniorom; 5. szkolenia dla projektantów i architektów; 6. szkolenia dla seniorów; 7. strategie wobec starzenia się społeczeństwa; 8. badania rynkowe usług i produktów dla seniorów.

 • Fundacja Mir

  Fundacja Mir jest organizacją działającą na rzecz osób z niewidomych i słabowidzących. Największym dorobkiem fundacji jest internetowy serwis informacyjny, dedykowany osobom z niepełnosprawnościami wzroku. Dzięki temu kanałowi, jego odbiorcy mogą dowiedzieć się np. o ciekawych wydarzeniach ze świata kultury, profilaktyki zdrowotnej czy sportu. W serwisie udostępniane są również praktyczne porady związane z życiem codziennym np. jak załatwić sprawy w ZUS, gdzie i w jaki sposób wyrobić kartę parkingową dla osoby z niepełnosprawnością, jak uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności etc.

 • Fundacja Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei”

  Fundacja pomaga osobom z niepełnosprawnościami, a przez to również wykluczonym społecznie, poprzez organizowanie szkoleń i kursów dedykowanych tej grupie osób. Siedziba fundacji dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami , dzięki czemu fundacja zatrudnia osoby ze szczególnymi potrzebami.

 • Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami

  Fundacja brała udział w konsultacjach społecznych projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Aktualnie prowadzi szeroko zakrojone szkolenia i warsztaty dla uczelni, samorządów i środowiska osób z niepełnosprawnościami na temat Ustawy i jej wdrażania.

 • Fundacja Niebieski Szlak

  Organizator Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Gdyni (2014-2019) oraz dwudniowej ogólnopolskiej konferencji pn. „Autyzm. Doświadczenia, marzenia, rzeczywistość” w Gdyni (2019). Planowana jest budowa domu pobytu dziennego i stałego dla dorosłych niesamodzielnych osób autystycznych na terenie Gdyni. Dom będzie wyposażony w nowoczesne systemy i urządzenia, które będą służyły poprawie jakości życia i zapewnieniu bezpieczeństwa osobom z autyzmem (OzA) i osobom z niepełnosprawnościami (OzN).

 • Fundacja Nowe Spojrzenie

  Fundacja powstała aby działać na rzecz osób, które nabywają niepełnosprawność w wyniku pogorszenia lub utraty wzroku, na skutek utraty zdrowia. Fundacja upowszechnia wiedzę na temat dostępnych usług i produktów poprzez warsztaty, szkolenia, mentoring.

 • Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

  Opis wkrótce

 • Fundacja Pies Przewodnik

  Fundacja „Pies Przewodnik” to: 10 lat upowszechniania idei posiadania psów przewodników i psów asystujących w Polsce. Fundacja wyszkoliła i przekazała osobom niewidomym kilkadziesiąt psów. Działania realizowane przez Fundację to: kompleksowa rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku w tym nowoociemniałych i z dodatkowymi sprzężeniami; wsparcie obecnych i przyszłych posiadaczy psów przewodników; działania rzecznicze w zakresie prawodawstwa osób z niepełnosprawnościami; szkolenia upowszechniające szeroko rozumianą dostępność oraz idee pracy z psami przewodnikami i psami asystującymi. Fundacja prowadzi również audyty w obszarze architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym i cyfrowym.

 • Fundacja Podniebny Pegaz

  Opis wkrótce

 • Fundacja Polska Bez Barier

  1. pomoc w tworzeniu dostępnych przestrzeni, usług i procedur; 2. prowadzenie szkoleń z zakresu profesjonalnej obsługi klientów i klientek z różnymi niepełnosprawnościami, projektowania uniwersalnego (m.in. dla architektów, zarządców i administratorów przestrzeni/obiektów), tworzenia dostępnych wydarzeń (kulturalnych, muzycznych itp.); 3. stworzenie Standardów Dostępności dla Warszawy i Wrocławia; 4. koordynacja dostępności na Orange Warsaw Festival; 5. współpraca z Santander Bank Polska (koordynacja programu Obsługa bez barier); 6. szkolenia pracowników obiektów w zakresie rozwiązań ewakuacji osób z niepełnosprawnością; 7. sprzedaż wysokiej klasy, atestowanych krzeseł/wózków i materaców do ewakuacji osób z niepełnosprawnością; 8. prowadzenie audytów dostępności obiektu/przestrzeni. Strona internetowa: https://polskabezbarier.org

 • Fundacja Polskiej Akademii Nauk

  Opis wkrótce

 • Fundacja Pomóż Innym

  Celem fundacji powstałej w 2012 roku jest dążenie do utworzenia zorganizowanego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Założony cel osiągany jest m. in. poprzez poszukiwanie i gromadzenie osób, które chcą bezinteresownie zajmować się osobami z niepełnosprawnościami. W ich przygotowaniu pomaga szkoła dla wolontariuszy utworzona przez fundację.

 • Fundacja Pracy Narodów

  1. przedsiębiorstwo społeczne; 2. zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem nowych technologii; 3. innowacyjne produkty użytkowe; 4. usługi prototypowania i druku 3D; 5. sklep internetowy ze specjalistycznym obuwiem; 6. aplikacje mobilne dedykowane osobom zależnym.

 • Fundacja Przekraczać Granice

  1. prowadzenie spotkań i terapii zajęciowych w zakresie życia osób z niepełnopsrawnościami w społeczeństwie (trudności, bariery, sprzęt ułatwiający funkcjonowanie, sposoby pomocy), przeszkolono ok. 800 osób; 2. szkolenia komputerowe dla osób z niep[ełnosprawnościami z zakresu: zakładania i obsługi poczty elektronicznej, zakładania i obsługi profilu zaufanego, obsługi indywidualnego konta pacjenta, przeszkolono 20 osób; 3. spotkania grup wsparcia dla niepełnosprawnych i ich rodzin, oraz spotkania integracyjne oraz wyjazdy; 4. patronat nad grupą facebookową pn. Sprawni-Niepełnosprawni, zawierającą oferty pracy: https://www.facebook.com/groups/SPRAWNI.NIEPELNOSPRAWNI/ Strona internetowa: https://przekraczacgranice.pl

 • Fundacja Sądecka

  Opis wkrótce

 • Fundacja Symbioza

  Fundacja pomaga osobom z niepełnosprawnościami w załatwieniu spraw w różnych instytucjach oraz dba o rozwój kompetencji społeczno-zawodowych oraz rozwój fizyczny poprzez rekreację osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Fundacja Szansa dla Niewidomych

  Fundacja Szansa dla Niewidomych od 1992 r. zajmuje się propagowaniem idei nowoczesnej rehabilitacji oraz promocją aktywności osób z niepełnosprawnością wzroku. Organizuje największą, coroczną międzynarodową konferencję środowiska niewidomych REHA FOR THE BLIND IN POLAND. Współpracuje z wieloma podmiotami zarówno państwowymi, samorządowymi jak i prywatnymi. Prowadzi także szkolenia dla przedstawicieli firm i instytucji z zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • Fundacja TUS

  Opis wkrótce

 • Fundacja Uniwersytet Dzieci

  Opis wkrótce

 • Fundacja Vis Maior

  Fundacja Vis Maior wspiera aktywność osób niewidomych i buduje dla nich przyjazne otoczenie. Szkoli psy przewodniki i przekazuje je osobom niewidomym. Bierze udział w konsultacjach i procesach legislacyjnych w obszarze niepełnosprawności. Angażuje się w działalność rzeczniczą. Prowadzi audyty dostępności w 3 obszarach informacyjno-komunikacyjnym, cyfrowym i architektonicznym. Prowadzi szkolenia dla firm prywatnych, banków oraz przede wszystkim instytucji administracji publicznej. Prowadzi wsparcie dla koordynatorów dostępności.

 • Fundacja W Drodze

  Opis wkrótce

 • Fundacja Widzialni

  Opis wkrótce

 • Fundacja Wsparcia Społecznego Batura

  Fundacja realizuje szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, a także rozpoczęła współpracę ze szkołami w celu poprawy ich dostępności.

 • Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju

  Fundacja zrealizowała do tej pory ponad 200 projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, uwzględniając ideę dostępności oraz równego traktowania. Opracowano mechanizmy, przeciwdziałające dyskryminacji - ośrodki szkoleniowe były dostosowane architektonicznie do potrzeb OzN, a materiały informacyjne były opracowywane w oparciu o zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. Fundacja zrealizowała również projekty z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w których udział wzięło ponad 100 osób z niepełnosprawnościami.

 • Fundacja Wspólnota Wielopokoleniowa

  Organizacja zatrudnia osoby ze szczególnymi potrzebami umożliwiając im warunki niezbędne do realizacji zamierzeń zawodowych i rozwoju, realizuje audyty dostępności oraz współpracuje ponadsektorowo w celu efektywnego wdrażania zasad dostępności.

 • Fundacja Wstań i Jedź

  Głównym zadaniem fundacji jest wspieranie osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Fundacja Wstań i Jedź wspiera różne projekty, m.in.: związane z edukacją i podnoszeniem świadomości osób niepełnosprawnych, grup wykluczonych oraz młodzieży szkolnej.

G

 • Gmina Borki

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach zlokalizowany w powiecie radzyńskim w woj. lubelskim, podejmuje liczne inicjatywy nakierowane na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób ze spektrum autyzmu.

 • Gmina Dzierzgoń

  Opis wkrótce

 • Gmina Jedlińsk

  Opis wkrótce

 • Gmina Polanica-Zdrój

  Miasto w swych działaniach: - wspiera osoby starsze i z niepełnosprawnościami, kobiety w ciąży i osoby chore. Współpracuje z klubem seniora, współfinansując wydarzenia kulturalne. W grudniu planowane jest uruchomienie „Dziennego Domu Pobytu Senior+” – dofinansowanie ze środków rządowych. Miasto organizuje bezpłatne badania z zakresu profilaktyki zdrowotnej, wspomagając osoby starsze, dzieci i młodzież. Miasto podejmuje próby likwidacji barier architektonicznych, aby budynek Urzędu Miejskiego stał się bardziej dostępny dla wszystkich mieszkańców. Rozpoczęto działania na rzecz Karty Seniora.

 • Gmina Szczytna

  Opis wkrótce

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach zlokalizowany w powiecie radzyńskim w woj. lubelskim, podejmuje liczne inicjatywy nakierowane na poprawę jakości życia osób z  niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z  zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jak np. projekt: projekt badawczy realizowany we współpracy z partnerami, nakierowany na poprawę jakości obsługi klienta z trudnościami w komunikacji pn. „Dostępność komunikacyjna w pomocy społecznej. W przyszłości planowane jest również uruchomienie standardu pn. „Niebieski szlak”, dedykowanego osobom z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wspólnie z Urzędem Gminy Borki podejmowane są również również starania do uruchomienia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego.

 • Go4energy, Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego

  Opis wkrótce

 • Grupa AF Sp. z o.o.

  Opis wkrótce

 • Grupa ON Inclusion 14-20

  Opis wkrótce

 • Grupa Polpharma

  Grupa Polharma dostosowała biuro w Warszawie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i w 2017 uzyskała certyfikat Obiekt bez Barier. Wprowadzono możliwość telepracy, która jest ułatwieniem zarówno dla pracowników z niepełnosprawnością, jak też pracujących rodziców dzieci niepełnosprawnych. Opakowania leków przystosowane są do wymagań osób niewidomych i niedowidzących, a ulotki przylekowe udostępnione są w wersji dźwiękowej.

 • GUIDOSIMPLEX

  Opis wkrótce

H

 • Horyzont Projekt

  Opis wkrótce

 • Huawei Polska Sp. z o.o.

  Huawei Polska to w zakresie dostępności główny sponsor Olimpiad Specjalnych, które obejmują kilkaset wydarzeń sportowych w całej Polsce dedykowanych rozwojowi sportu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Zawodnicy rywalizują ze sobą w sześciu dyscyplinach zimowych. W tym roku X Ogólnopolskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych odbywają się w Zakopanem i w Bydgoszczy.

I

 • ING Bank Śląski S.A.

  Do tej pory bank współpracował m.in. z Fundacją Widzialni w zakresie dostosowania dla osób niewidomych serwisu transakcyjnego Moje ING i aplikacji mobilnej. Co ważne, w każdym oddziale banku, specjaliści mogą w czasie rzeczywistym połączyć się z tłumaczem migowym za pomocą aplikacji Migam.org. Jeśli chodzi o pracowników, Bank wspiera zatrudnianie osób z niepełnosprawnością oraz oferuje dodatkowe dni wolne, a także miesięczne świadczenia finansowe.

 • INSTYTUT INNOWATYKI

  Organizacja zatrudnia osoby ze szczególnymi potrzebami umożliwiając im warunki niezbędne do realizacji zamierzeń zawodowych i rozwoju, realizuje audyty dostępności oraz współpracuje ponadsektorowo w celu efektywnego wdrażania zasad dostępności.

 • Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

  Opis wkrótce

 • Instytut Niezależnego Życia

  Opis wkrótce

 • Instytut Polityk Publicznych

  Instytut Polityk Publicznych to założona w 2015 r. niezależna, pozarządowa organizacja think&tank. Działania Instytutu skupiają się wokół publikacji prac naukowych, analitycznych i eksperckich. Podejmuje także działalność edukacyjną i popularyzatorską. Posiada doświadczenie w realizacji projektów grantowych i zadań publicznych. Od 2020 r. prowadzi Centrum Obywatelskie - Centrum C 10 w Krakowie. Jest operatorem Krakowskiego Panelu Klimatycznego. Aktywnie współpracuje z administracją publiczną oraz dysponuje wiedzą z obszaru funkcjonowania sektora organizacji pozarządowych.

 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG

  Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska Instytutu KOMAG, posiadającym bogate zaplecze badawcze składające się ze zautomatyzowanych unikatowych stanowisk laboratoryjnych oraz specjalistyczną zaawansowaną aparaturę chemiczną. Wyniki badań odnoszone są do wymagań norm europejskich oraz aktów prawnych, takich jak dyrektywy i rozporządzenia. W laboratorium wykonywane są również badania wg indywidualnych procedur badawczych Klientów lub opracowywane są własne procedury badawcze mające na celu ocenę bezpieczeństwa wyrobów, w tym o charakterze innowacyjnym, nie objętych metodami znormalizowanymi. Zaplecze programowe pozwala na symulowanie złożonych zjawisk fizycznych i pozwala na analizy interakcji człowieka-maszyna. 1. badania i ocena bezpieczeństwa użytkowania przedmiotów dydaktyczno-terapeutycznych dla dzieci, wspomagających ich rozwój i rehabilitację; 2. projektowanie, modelowanie, obliczenia inżynierskie i analizy ergonomiczne nowych rozwiązań konstrukcyjnych wyrobów dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów wraz z aplikacjami o charakterze szkoleniowym, np. instrukcje użytkowania. Strona internetowa: www.komag.eu/instytut/zaklady/modelowanie-ergonomia

 • Instytut Transportu Samochodowego

  Instytut Transportu Samochodowego realizuje badania dotyczące zagadnień związanych z mobilnością i transportem osób z niepełnosprawnościami. W 2015 roku powołano Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób z Niepełnosprawnościami, które wspiera osoby o szczególnych potrzebach w przemieszczaniu się w zakresie: merytorycznym, prawnym, naukowym, badawczym. W ramach CUM działa ogólnopolski punkt informacyjny, który oferuje pełen pakiet informacji pozwalających uzyskać uprawnienia do kierowania pojazdem, poradę psychologa transportu, informację, gdzie i jak zaadaptować pojazd do potrzeb niepełnosprawnego kierowcy, pasażera. Umożliwia również przetestowanie urządzeń adaptacyjnych do kierowania pojazdem zainstalowanych na specjalnie przystosowanych do tego demonstratorach. Dodatkowo można skorzystać z usług wypożyczalni pojazdów dla kierowców i pasażerów.

 • Invictus Sp. z o.o

  Firma z branży konsultingowej oferuje audyty dostępności, usługi dostosowania przestrzeni w obszarach architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno informacyjnym i społecznym, (oznaczenia poziome, wypukłe mapy i tabliczki, pochylnie i poręcze, urządzenia do nawigacji i wzmacniające przekaz dźwiękowy) a także szkolenia z zakresu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Izba Architektów RP

  Izba Architektów RP jest samorządem zawodowym zrzeszających uprawnionych architektów. W ramach szeroko rozumianej dostępności w naszym kręgu zainteresowań jest poszerzania wiedzy z dziedziny projektowania architektonicznego wśród architektów oraz projektantów. Organizujemy szkolenia z zakresu projektowania uniwersalnego oraz zajmujemy się publikacjami z tego zakresu.

J

 • JBBR Strategy & Innovation Sp. z o.o.

  Firma szkoleniowa realizująca między innymi szkolenia z zakresu dostępności skierowane przede wszystkim do przedsiębiorców. Przykładowe tematy szkoleń: 1. Zarządzanie obsługą klienta/pacjenta ze szczególnymi potrzebami w oparciu wdrożenie idei zarządzanie przez wartości; 2. Skuteczna komunikacja z grupami pacjentów ze szczególnymi potrzebami; 3. Asystent pacjenta ze szczególnymi potrzebami.

K

 • Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

  Opis wkrótce

 • KATARZYNA HEBA Kancelaria Adwokacka

  Kancelaria realizowała projekt pod nazwą „ Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych". Kancelaria zajmuje się dostępnością wymiaru sprawiedliwości do osób z niepełnosprawnościami – w tym zakresie Pani adwokat dzieliła się swoimi doświadczeniami z Sali sądowej, wykonując ten zawód bez możliwości korzystania ze wzroku.

 • KLER

  Opis wkrótce

 • Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

  Opis wkrótce

 • Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.

  Opis wkrótce

 • KONE Sp. z o.o.

  To lider w branży wind i schodów ruchomych. Firma dostosowuje swoje urządzenia do specyficznych potrzeb użytkowników. Działania polegają na optymalizacji w zakresie dostosowania dźwigu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poprawy zdolności transportowych produkowanych urządzeń.

 • Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości

  Opis wkrótce

 • Krajowa Rada Spółdzielcza

  Krajowa Rada Spółdzielcza jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego w Polsce, działającym na rzecz rozwoju spółdzielczości polskiej, w tym spółdzielni inwalidów i spółdzielni niewidomych. 1. propagowanie idei dostępności wśród ponad 50 Krajowych i Regionalnych Związków Spółdzielczych oraz ok. 9000 spółdzielni działających w całym kraju; 2. poprawa infrastruktury ciągów komunikacyjnych dla osób z niesprawnościami lub seniorów; 3. poprawianie dostępu do punktów usługowych i handlowych, wprowadzanie mobilnych form zapłaty. Strona www: www.krs.org.pl

 • Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

  Opis wkrótce

 • Krakowskie Biuro Festiwalowe

  KBF jest instytucją otwartą na potrzeby wszystkich odbiorców, dlatego dba o dostępność wydarzeń kulturalnych poprzez np. tłumaczenie na PJM oraz audiodeskrypcję pokazów filmowych. Budynki zarządzane przez KBF są dostępne architektonicznie i przeszły pozytywnie audyt FIRR. KBF upowszechnia informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami, jak również o barierach, na które można napotkać. W KBF funkcjonuje cały system zniżek dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

L

 • Learnetic S.A.

  Learnetic SA to wydawnictwo cyfrowe, które dostarcza rozwiązania dla edukacji w Polsce i na świecie (35 krajów). Produkty firmy Learentic to: 1. mAuthor- oprogramowanie do tworzenia interaktywnych publikacji, w tym dostępnych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami (WCAG); 2. mCourser (w Polsce Dzwonek.pl) – zaawansowana platforma edukacyjna (LMS), do korzystania z e-publikacji, kursów e-learningowych, dystrybucji płatnych i bezpłatnych treści. Jedyna polska platforma edukacyjna, na której treści publikują różni wydawcy (m.in Grupa MAC, Klett, PONS, CKE); 3. programy edukacyjne i wspierające terapię, jak mTalent (dla terapeutów w pracy z dziećmi ze SPE). Firma digitalizuje podręczniki do w pełni interaktywnych multibooków, realizujemy projekty unijne, w tym B+R (WCAG). Więcej informacji o działalności firmy dostępnych jest na stronach: www.learnetic.pl, www.learnetic.com, www.facebook.com/LearneticPolska/

 • Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

  Opis wkrótce

Ł

M

 • Manufaktura Mebli sp. z o.o.

  Manufaktura Mebli to polski producent mebli, który obecnie prowadzi prace badawczo-rozwojowe w celu wprowadzenia na rynek mebli dopasowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Maximus Finance Sp. z o.o. sp.k.

  Firma stworzyła dostępną platformę e-learningową, dającą możliwość kształcenia osób z niepełnosprawnościami na równi z innymi, w dowolnym miejscu na świecie oraz o dowolnej porze. Platforma w swoich założeniach ma za zadanie kompleksowo przekazywać wiedzę wszystkim zainteresowanym, a także sprawdzać poziom jej przyswajalności wraz z egzaminowaniem i wydawaniem certyfikatów z zakresu przepracowanego materiału.

 • Medicus Sp. z o.o.

  Opis wkrótce

 • Medkomplex Sp. z o.o.

  Opis wkrótce

 • Miasto Brzeziny

  Opis wkrótce

 • Miasto Chełm

  W 2020 r. w Urzędzie Miasta Chełm został powołany koordynator do spraw dostępności oraz zespół do spraw dostępności, a także Pełnomocnik Osób Niepełnosprawnych. Urząd zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. W III kwartale 2021 r. w ramach projektu „ Dostępny Samorząd Plus – Polska Wschodnia i Centralna” został przeprowadzony audyt architektoniczny w budynkach Urzędu Miasta Chełm pod kątem identyfikacji potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności. Urząd Miasta Chełm planuje remont windy, która będzie spełniała standardy dostępności, oraz zakup pętli indukcyjnych, które zostaną usytuowane w miejscach obsługi interesantów Urzędu, tak aby komunikacja z osobami o szczególnych potrzebach przebiegała sprawnie. Miasto Chełm na bieżąco współpracuje z NGO np. w zakresie konsultacji projektów ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami.

 • Miasto Gdynia

  Miasto Gdynia od 1999 roku konsekwentnie realizuje politykę społeczną uwzględniającą potrzeby wszystkich mieszkańców Gdyni. Większość działań miasta na rzecz osób niepełnosprawnych zostały zainicjowane, jako pierwsze w Polsce dlatego też dostępność architektoniczna i komunikacyjna stała się czymś oczywistym, co należy realizować zawsze. Celem miasta jest by wszyscy mieszkańcy Gdyni oraz turyści w równym stopniu mogli korzystać z atrakcji i realizować swoje pasje uczestnicząc w życiu społecznym. Efektem tych działań są architektura, przestrzenie, transport publicznyczy wydarzenia kulturalne, które łączą, a nie dzielą. Gdynia, jako pierwsze miasto w Polsce w 2013 roku przyjęła „Standardy dostępności dla Miasta Gdyni”, a w 2014 roku powołano miejskiego eksperta ds. dostępności. W 2018 r. został przyjęty program „Gdynia bez barier 2018-2023” jako kontynuacja dotychczasowych działań, z myślą o osobach z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ich najbliższych, otoczenia i wszystkich, którzy na pewnym etapie życia mogą tej niepełnosprawności doświadczyć. Miasto w 2019 roku uruchomiło dla mieszkańców bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w tym kule, balkoniki,wózki inwalidzkie i rowery trójkołowe. Przy Prezydencie funkcjonuje Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W Gdyńskiej Radzie Pożytku Publicznego zasiadają osoby należące do organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. W 2020 roku powołano Gdyńską Radę do spraw Dzieci z Niepełnosprawnością. Co roku w miesiącu maj prowadzona jest kampania “Wchodzę zawsze jest jakieś wejście” uświadamiająca, że dostępność nie jest kierowana jedynie do osób z niepełnosprawnością.

 • Miasto Jelenia Góra

  Miasto Jelenia Góra przy realizacji każdej inwestycji zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępność przestrzeni publicznej w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020.1062 tj.).

 • Miasto Katowice

  Miasto Katowice realizuje działania mające na celu zwiększenie dostępności obiektów i przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami, głównie poprzez likwidację barier architektonicznych, cyfrowych oraz informacyjno-komunikacyjnych. Zapewnienie dostępności przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami umożliwia korzystanie z oferty kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej oraz usług publicznych wszystkim mieszkańcom miasta. Integracyjne przestrzenie mają zachęcać do wspólnej zabawy i spędzania wolnego czasu. Windy głośnomówiące, podjazdy, drzwi bezprogowe, stosowane pasy ostrzegawcze, wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowane toalety to już standard. Wszystkie nowo powstające obiekty budowlane, drogi, trasy rowerowe są projektowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Realizowane przez miasto działania na rzecz poprawy dostępności znajdują odzwierciedlenie w liczbach nagrodach i wyróżnieniach.

 • Miasto Konin

  1. budynek Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 2. miasto Konin - partner w projekcie: Mieszkania Treningowe dla Osób z Niepełnosprawnościami Akademia Życia i Samodzielności; 3. spółdzielnie socjalne zlokalizowane w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych; 4. mieszkania treningowe dla Osób ze Spektrum Autyzmu oraz mieszkania treningowe dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - 24 mieszkaniowy budynek D2w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; 5. od 2017 roku komórka dedykowana dostępności oraz przyjęcie Standardów Dostępności jako prawo lokalne; 6. tabor komunikacji miejskiej w całości dostępny dla osób z niepełnosprawnościami; 7. od 2020 roku Miejski Klub Seniora.

 • Miasto Kraków

  Urząd Miasta Krakowa realizuje działania na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, między innymi poprzez: 1. Wdrażanie Planu działania Urzędu Miasta Krakowa na lata 2021-2024 na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 2. Opracowanie miejskich standardów dostępności, które będą uwzględniane w projektach inwestycyjnych miasta, 3. Działalność Zespołu Konsultacyjnego ds. Dostępności Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami, 4. Przetłumaczenie na Polski Język Migowy i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej procedur usług realizowanych przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki, 5. Przeprowadzenie w 2021 r. szkoleń około 300 pracowników z obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Miasto Łódź

  1. 113 znaczników TOTUPOINT dla osób niewidomych; 2. videotłumacz w Urzędzie Miasta Łódź w punktach obsługi klienta oraz we wszystkich miejskich placówkach służby zdrowia; 3. corocznie organizowany Weekend kultury bez barier; 4. łódzki standard dostępności; 5. zespół do spraw dostępności; 6. program Łódzkiej karty bez barier, zwiększający dostępność do miejsc sportu i kultury; 7. informacje na stronie Urzędu Miasta Łodzi zostały przetłumaczone na Polski Język Migowy.

 • Miasto Mielec

  Urząd Miejski w Mielcu zapewnia pomoc organom Miasta, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji. Działa na rzecz zapewnienia dostępności przez: 1. wdrożenie Systemu Komunikacji Równości Człowieka Głuchego poprzez zapewnienie tłumacza języka migowego w urzędzie, tłumaczenie sprawozdań z działalności międzysesyjnej oraz zapewnienie osobom niesłyszącym dostępu do psychologa lub prawnika w obecności tłumacza języka migowego w Punkcie Konsultacyjnym, 2. nagranie dwóch filmów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z ikonografią, z lektorem tłumaczonych na PJM oraz stworzenie poradnika w języku Brajla dla niewidzących o niedowidzących mieszkańców gdzie uzyskać pomoc, 3. realizacja mieleckiego programu karty „Aktywny N+”, 4. wyznaczone pokój cichej obsługi.

 • Miasto Mikołów

  Opis wkrótce

 • Miasto Nasielsk

  Miasto Nasielsk podejmuje działania, dzięki którym zwiększa się dostępność poprzez likwidację barier dla osób ze szczególnymi potrzebami, szczególnie z niepełnosprawnością. W grudniu 2020 r. dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III” w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku zainstalowana została platforma przyschodowa, dzięki której interesanci mają dostęp do wszystkich poziomów budynku. W okresie od 01.04.2021 r. do 30.03.2023 r. na terenie Gminy Nasielsk realizowany jest grant „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Projektem o wartości 1.470.000 zł wsparte zostały 4 szkoły z terenu Gminy: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku i Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach. Celem projektu jest poprawa dostępności szkół podstawowych dla uczniów poprzez dostosowanie placówki szkolnej do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z „MODELEM DOSTĘPNEJ SZKOŁY” wraz z niezbędnymi urządzeniami i rozwiązaniami towarzyszącymi (przeprowadzenie działań modernizacyjnych m.in. w zakresie dostosowania dojścia i wejścia do szkoły do możliwości osób niepełnosprawnych – montaż platformy lub zakup schodołazu, remontu pomieszczeń sanitarnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia placówki, a także zatrudnienie specjalistów, działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych). Realizację projektu poprzedził audyt dostępności w placówkach. W 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Nasielsku, dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III”, realizowane jest zadanie mające na celu dalsze dostosowanie budynku Urzędu do potrzeb osób e szczególnymi potrzebami poprzez wykonanie i montaż na wszystkich poziomach budynku: planów tyflograficznych, ścieżek naprowadzających i pół uwagi, wyklejenie schodów taśmą antypoślizgową, wykonanie i montaż tabliczek nadklamkowych na drzwiach do pomieszczeń z opisami z języku Braille’a, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na drzwi wejściowe z godzinami pracy Urzędu z opisem w języku Braille’a oraz zakup przenośnej pętli indukcyjnej. Na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu interesanci mogą zapoznać się z zamieszczoną informacją o zakresie działalności Urzędu Miejskiego w Nasielsku przygotowaną w wersji tekstu łatwego do czytania i zrozumienia.

 • Miasto Nysa

  Gmina Nysa od lat konsekwentnie wspiera osoby z niepełnosprawnościami, likwidując bariery architektoniczne, realizując projekty pomagające w powrocie na rynek pracy czy realizując system wsparcia rodziców i dzieci z niepełnosprawnościami w placówkach oświatowych.

 • Miasto Poznań

  Opis wkrótce

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie

  MOPR w Chełmie planuje wdrożenie innowacji społecznej skierowanej do osób o szczególnych potrzebach powstałych na gruncie utrudnień w komunikacji - karty usług w języku łatwym do czytania i rozumienia oraz przeniesienie rozwiązań z projektu wdrożonego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borkach pn. Dostępność komunikacyjna w pomocy społecznej.

 • Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie

  Instytut zajmuje się wyrównaniem szans dla osób z dysfunkcjami widzenia i słyszenia, poprzez promocję i wdrażanie koncepcji efektywnych działań na rzecz „społecznej świadomości dostępności” adresowanej do osób z niepełnosprawnością mowy, słuchu i ruchu.

 • Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ENERGETYKA

  Opis wkrótce

N

 • Narodowy Fundusz Zdrowia

  Głównymi działaniami NFZ na rzecz dostępności są m.in.: wyodrębnienie specjalnych zespołów, które zajmują się obsługą klientów pod kątem dostępności, powołanie 17 koordynatorów dostępności, przeprowadzony audyt dostępności w centrali oraz ujednolicona strona internetowa, zapewniająca dostępność cyfrową.

 • NSZZ Solidarność Region Jeleniogórski

  Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność jako jeden z pierwszych realizuje Projekt wdrażania Dostępności w Jednostkach Administracji Publicznej, w zakresie stosowania zasad zgodnie z Ustawą o zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przy współpracy z Karkonoskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych Region Jeleniogórski NSZZ Solidarność dołącza do kolejnych aspektów gdzie można poprawić dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, miedzy innymi w turystyce, sporcie, przestrzeni miejskiej. Przy współpracy z naszymi organizacjami związkowymi planujemy zająć się dostępnością w zakładach pracy i dostosowaniu miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami.

O

 • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

  Opis wkrótce

 • Opolgraf S.A.

  Opis wkrótce

 • Orange Polska

  Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w naszym kraju. Jednym z ważnych zadań w zakresie integracji cyfrowej, która jest częścią strategii społecznej odpowiedzialności Orange Polska, jest odpowiedź na potrzeby klientów z niepełnosprawnościami. W ramach programu Orange bez barier (www.orange.pl/bez_barier.phtml) firma zapewnia szereg udogodnień dla tej grupy klientów. Dodatkowo Orange Polska dba, aby organizowane przez firmę wydarzenia były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami - Orange Warsaw Festival jest najbardziej dostępnym festiwalem muzycznym w Polsce. Strona internetowa: www.orange.pl

 • Ośrodek szkolenia kierowców ELITE

  Od 2000 roku OSK ELITE zajmuje się szkoleniem kandydatów na kierowców. W 2008 roku jako pierwsi na wybrzeżu wprowadzili do oferty kursy dla Osób Niepełnosprawnych. Od tej pory wyszkolili tysiące Kursantów. Dzięki współpracy partnerskiej z Centrum Usług Motoryzacyjnych Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie posiadają dostęp do najnowszych technologii i badań , wspierając partnera swoją wiedzą i doświadczeniem. Ośrodek jest współautorem publikacji dot. szkolenia niepełnosprawnych kandydatów na kierowców. Wnioskowali z powodzeniem za pomocą interpelacji poselskich o zmianę przepisów dotyczących szkolenia i egzaminowania. Podawani często w mediach, jako przykład z sukcesem wdrażanych innowacyjnych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami. Posiadają nowy specjalistyczny pojazd szkoleniowy oraz kadrę z uprawnieniami instruktorów nauki jazdy, instruktorów techniki jazdy oraz egzaminatorów prawa jazdy.

P

 • P.T. Tanalski

  Opis wkrótce

 • P.W. PROJEKT Wojciech Łoś

  Firma P.W. PROJEKT Wojciech Łoś - realizuje audyty i pomoc we wdrażaniu rozwiązań dot. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w podmiotach sektora finansów publicznych.

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

  Od 1991 r. PFRON tworzy warunki ułatwiające osobom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym. Przyjmuje i rozpatruje skargi na brak dostępności. Obszary, w których PFRON realizuje działania w ramach Programu Dostępność Plus to: budynki bez barier, szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego, mobilność, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, praca w administracji. Finansowana jest m.in. likwidacja barier architektonicznych w budynkach wielorodzinnych czy szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw komunikacji zbiorowej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami. PFRON na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) realizuje także szereg działań których celem jest dostarczanie asystencji osobistej OzN. W 2021 r w Konkursie dla NGO "Pokonamy bariery" PFRON finansuje usługi wspierające, mające na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia, w szczególności usług asystencji osobistej. PFRON realizuje projekt dla osób o ograniczonej mobilności dotyczący transport „door-to-door” („z drzwi do drzwi”). PFRON udzielił granty dla jednostek samorządu terytorialnego, które w ramach projektu po raz pierwszy uruchomiły usługę indywidualnego transportu dla osób o ograniczonej mobilności. PFRON realizuje projekt budowy kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania. Ze środków PFRON udzielane jest wsparcie w uzyskaniu prawa jazdy także dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niesłyszących. Istotne jest również wyposażenie samochodu w oprzyrządowanie dla osób niepełnosprawnych, zakup elektrycznych skuterów inwalidzkich i elektrycznego napędu do wózków ręcznych. PFRON udziela wsparcia indywidualnego w zakresie np. likwidacji barier utrudniających samodzielne funkcjonowanie OzN. Program Funduszu Wyrównywania różnic między regionami III wspomaga zakup, przez placówki rehabilitacyjne, busów do przewozu osób niepełnosprawnych. Do realizacji działania Praca w administracji rozwijany jest program Stabilne zatrudnienie, w ramach którego udzielane jest wsparcie dla osób niepełnosprawnych w wejściu na rynek pracy. Zaangażowanie PFRON w zwiększanie dostępności to również wsparcie finansowe w następujących działaniach: Likwidacja barier architektonicznych w podmiotach prowadzących rehabilitację osób z niepełnosprawnościami, Przystosowanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych zapewniające dostępność do lokali mieszkalnych, Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, Dostępny samorząd – granty, Kultura bez barier – granty, Obszar chroniony, obszar dostępny, Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA). Tworzone są nowe e-usługi: System Obsługi Wsparcia, który ułatwia osobom z niepełnosprawnościami wnioskowanie o różnego rodzaju formy pomocy czy iPFRON+ - platforma, która umożliwi pozyskanie i rozliczenie dofinansowania w ramach Programów Wsparcia PFRON w 100% elektronicznie na każdym etapie sprawy. PFRON dba o rozwój dostępności cyfrowej instytucji. Jest członkiem Rady Dostępności.

 • Park Narodowy Gór Stołowych

  Park Narodowy Gór Stołowych jest instytucją publiczną, której celem jest ochrona przyrody, edukacja oraz udostępnianie obszaru chronionego. Z uwagi na specyficzny i górski charakter parku, udostępnione turystycznie dla osób niepełnosprawnych są tylko niektóre jego części np. taras widokowy na parkingu przy Błędnych Skałach. Ustawowo opłaty dla osób niepełnosprawnych wynoszą 50% stawki. Dostępna dla osób niepełnosprawnych jest toaleta. Budynek dyrekcji PNGS jest częściowo dostępny dla osób niepełnosprawnych, tu znajduje się wystawa przyrodnicza oraz biura Działu Edukacji. Obok znajduje się obiekt edukacyjny PNGS – Ekocentrum (Kudowa Zdrój ul. Słoneczna 31a). Obiekt jest architektonicznie w pełni dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, a prezentowana ekspozycja ma charakter multimedialny - turyści z różnymi dysfunkcjami mogą poznać przyrodę PNGS. Obok jest miejsce parkingowe dedykowane niepełnosprawnym, bez barier między parkingiem a Ekocentrum. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej.

 • Partner CEBRON Sp. z o.o.

  Opis wkrótce

 • PBS sp. z o.o.

  Agencja badawcza świadcząca kompleksowe usługi badawcze i konsultingowe w zakresie badań rynkowych i społecznych. 1. zatrudnienie osób starszych i z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności jako ankieterów przeprowadzających wywiady telefoniczne. W najbliższej przyszłości firma planuje tworzenie stanowisk telepracy; 2. stworzenie innowacyjnego modelu wsparcia dla pracowników 50+; 3. zwiększenie aktywności oraz atrakcyjności zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+ na rynku pracy poprzez wypracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu świadczenia usług doradczych i rozwojowych; 4. współpraca przy opracowywaniu nowego Modelu Kształcenia Ustawicznego w zakresie pracy z uczniem niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym dla nauczycieli pracujących w otwartych szkołach podstawowych oraz jego upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki wśród dyrektorów i nauczycieli otwartych szkół podstawowych oraz Placówek Kształcenia Nauczycieli, Kuratorium, Wydziałów Oświaty Urzędów Miast i Gmin z województwa pomorskiego.

 • Pirs Creative Lab Sp. z o.o.

  Opis wkrótce

 • PKP Intercity

  Spółka PKP Intercity świadczy usługi przewozowe, w ramach których dąży do zapewnienia całkowitej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. W realizowanych projektach taborowych priorytetem jest zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnością warunków do przejazdu, dodatkowo spółka dba o to aby wszystkie usługi były dostępne dla osób z ograniczoną możliwością poruszania.

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są zarządcą narodowej sieci linii kolejowych. Do zadań Spółki należy tworzenie jak najlepszych warunków do obsługi transportowej kraju, w szczególności poprzez realizację największego w historii programu modernizacji linii kolejowych – Krajowego Programu Kolejowego oraz zapewnianie właściwego poziomu bezpieczeństwa. Podnoszenie poziomu dostępności infrastruktury kolejowej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o ograniczonej możliwości poruszania się jest jednym z priorytetów działalności Spółki. W ramach prac modernizacyjnych linii oraz punktowych zadań na stacjach i przystankach osobowych wykonywanych przez Spółkę realizowane są przedsięwzięcia, które mają na celu ujednolicenie standardu wykonania obiektów infrastruktury pasażerskiej. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej możliwości poruszania się dostępu do infrastruktury pasażerskiej, rozumianej jako obszar peronów oraz dróg dojścia do peronów wraz z elementami wyposażenia na stacjach pasażerskich, realizowane jest poprzez m.in.: • modernizacje lub remonty peronów, dróg dojścia, w tym przejść pod i nad toram • montaż oznakowania dotykowego, tj. ścieżek prowadzących dla osób niedowidzących, tabliczek z informacją w alfabecie Braille’a • budowę pochylni, wind, schodów ruchomych • montaż oznakowania oraz nośników informacji – gablot informacyjnych, wyświetlaczy • montaż nowoczesnych systemów informacji pasażerskie • modernizacje lub remonty wiat posadowionych na peronach <br>

  Więcej informacji na temat prowadzonych działań przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znajduje się na stronie: https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/multimedia/video/dostepnoscplus-kolej-dostepniejsza-dla-wszystkich-podroznych-4927/

 • PKP SA, Prezes Zarządu PKP

  Opis wkrótce

 • pl.grants Sp. z o.o.

  Firma działa od 2017 r. i zajmuje się budowaniem konsorcjów, poszukiwaniem partnerów, koordynacją projektów oraz pozyskiwaniem dotacji na rzecz dostępności. W ramach inkubatora Ydea Innovation Hub spółka zajmuje się rozwojem innowacyjnych pomysłów.

 • Poczta Polska S.A.

  1. od czerwca 2019 r. pierwszeństwo obsługi dla osób uprzywilejowanych, w tym m.in. dla osób z niepełnosprawnościami; 2. stosowanie bezprogowych wejść czy elementów infrastruktury, takich jak: podjazdy, podnośniki, windy, które umożliwiają dostęp do placówki; 3. w placówkach pocztowych, w których brak jest możliwości architektonicznych lub obiekt jest objęty ochroną konserwatorską, stosowane są zamiennie dzwonki z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami przy wejściu do placówki lub na odcinku prowadzącym do sali obsługi klienta, która służy do bezpośredniego przywołania obsługi placówki; 4. w każdej placówce pocztowej istnieje stanowisko dedykowane osobom z niepełnosprawnościami, które jest oznaczone piktogramem; 5. w placówce pocztowej lub w jej najbliższym otoczeniu mieszczone są nadawcze skrzynki pocztowe w taki sposób, by umożliwić swobodne korzystanie z nich przez osoby poruszające się za pomocą wózka inwalidzkiego; 6. w placówkach pocztowych mile widziane są osoby, którym towarzyszy wyszkolony pies przewodnik; 7. Poczta Polska bezpłatnie umożliwia doręczanie przesyłek (listy nierejestrowane, listy rejestrowane, przesyłki z zadeklarowaną wartością) i przekazów pocztowych do osób z niepełnosprawnościami z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłek w placówce pocztowej. Z usługi tej mogą skorzystać niepełnosprawni z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność poruszania się za pomocą wózka inwalidzkiego, osoby niewidome lub ociemniałe. W celu skorzystania z tej formy doręczania przesyłek należy złożyć wniosek. Wniosek może zostać złożony w najbliższej miejscu zamieszkania placówce pocztowej bądź u listonosza. 8. nadawanie przesyłek przez osoby z niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania Listonosz Poczty Polskiej ma obowiązek przyjęcia w miejscu zamieszkania od wszystkich osób z niepełnosprawnościami prawidłowo opłaconej przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną. W celu skorzystania z tej formy nadania wystarczy zgłosić takie zapotrzebowanie telefonicznie w dowolnej placówce pocztowej; 9. za pośrednictwem Poczty Polskiej można także wysłać paczkę korzystając z możliwości zamówienia kuriera, który odbierze paczkę z miejsca zamieszkania. Zamówienia kuriera można dokonać szybko i prosto dzięki dedykowanemu formularzowi dostępnemu na stronie: https://www.pocztex.pl/zamow-kuriera/. Można także skrócić czas obsługi przez kuriera przygotowując nalepkę adresową na paczkę. Wystarczy wejść na stronę: www.poczta-polska.pl/nadaj wprowadzić niezbędne dane, pobrać pdf i wydrukować nalepkę. Wtedy tylko należy przekazać kurierowi paczkę i dokonać płatności; 10. usługi przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami Poczta Polska, jako wyznaczony operator pocztowy, jest zobowiązana do nieodpłatnego doręczania przesyłek do bibliotek lub organizacji osób niewidomych i ociemniałych lub nadawanych przez nie. Listę podmiotów wyznaczonych do nieodpłatnego nadawania przesyłek określa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w drodze rozporządzenia. Przesyłki dla osób niewidzących i niedowidzących realizujemy w wariancie przesyłek ekonomicznych, które mogą zawierać korespondencję lub druki wykonane pismem wypukłym albo zapisane na innym nośniku umożliwiającym odczytanie przez osoby niewidzące i niedowidzące. Przesyłki te mogą być nadawane jako listy do 2 kg lub paczki do 7 kg. 11. nadawanie przekazów pocztowych i przyjmowanie wpłat na rachunki bankowe listonosz Poczty Polskiej ma obowiązek przyjęcia w miejscu zamieszkania od wszystkich osób do kwoty 5000 zł. 12. Poczta Polska oferuje ponadto dedykowany serwis do nadawania przekazów i Ekspresów Pieniężnych. Cały proces nadawania jest zautomatyzowany i nie wymaga obecności w placówce pocztowej. Dodatkowo na stronie można śledzić stan realizacji przekazu lub wybrać przy nadaniu opcję z powiadomienia sms lub e-mail o końcowym statusie realizacji; 13. dokonywanie płatności za mandaty karne Klienci dzięki dedykowanemu serwisowi https://poczta-polska.zaplacmandat.pl/ mają możliwość uregulowania należności z tytułu mandatu karnego bez wychodzenia z domu. Wystarczy na stronie podać kwotę, serię i numer mandatu oraz dane osobowe. Pozostałe pola, takie jak numer rachunku oraz odbiorca, uzupełnione zostaną automatycznie. Dzięki takiemu rozwiązaniu Klienci opłacający mandat mają pewność, że nie popełnią żadnego błędu, a środki trafią na czas do właściwego urzędu skarbowego. Ponadto Klienci na wskazany w formularzu adres e-mail otrzymają potwierdzenie zrealizowania płatności; 14. Poczta Polska umożliwia wszystkim abonentom rejestrację odbiornika radiofonicznego i telewizyjnego oraz opłacenie abonamentu RTV bez wychodzenia z domu przy wykorzystaniu dedykowanej strony internetowej. Zapytania w sprawie opłat abonamentowych należy kierować na adres e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl; 15. Poczta Polska na koniec 2020 r. zatrudnia ponad 1,9 tys. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. To ok. 2,39% wszystkich zatrudnionych. Wynika to z faktu, że Spółka podejmuje szereg działań zmierzających do tego, aby pracowało w niej jak najwięcej osób z niepełnosprawnościami. Jednym z nich jest udział w Programie PFRON „Praca – Integracja”. Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami oferując stanowiska na otwartym rynku pracy. Znajdują oni zatrudnienie w urzędach pocztowych, sortowniach, a także na stanowiskach biurowych. Atutem jest sieciowa struktura Spółki, dzięki czemu oferowane mogą być tysiące miejsc pracy, również w małych miejscowościach, gdzie o pracę jest trudniej niż w dużych aglomeracjach. Do udziału w każdej rekrutacji zachęcane są osoby z niepełnosprawnościami oraz w wieku powyżej 50. roku życia.

 • Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin

  Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin realizuje swoje projekty z dbałością o osoby ze szczególnymi potrzebami. Dostępność uwzględniana jest na etapie planowania, rekrutacji oraz prowadzenia działań. Stowarzyszenie dba o to aby projekty były realizowane w obiektach dostosowanych architektonicznie. Misją Stowarzyszenia jest również umożliwianie dzieciom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w wydarzeniach publicznych, np. w nagrywaniu dziecięcego hymnu Podkarpacia.

 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz

  Opis wkrótce

 • Politechnika Gdańska

  Opis wkrótce

 • Politechnika Wrocławska

  Politechnika Wrocławska jest uczelnią bez barier, otwartą i przyjazną studentom i pracownikom z niepełnosprawnościami. Dzięki wdrożeniu szeregu różnorodnych form wsparcia edukacji osób z niepełnosprawnościami Politechnika tworzy przestrzeń, w której dba o to, aby wszyscy należący do wspólnoty akademickiej czuli się bezpiecznie i bez przeszkód realizowali program kształcenia. Rozwiązania z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami.: 1. wdrażanie i rozwój dostępności architektonicznej - odpowiednie przystosowanie infrastruktury uczelni (budynki Politechniki Wrocławskiej w dużej mierze są dostosowane dla osób z dysfunkcjami ruchu. Wyposażone są w windy wewnętrzne i zewnętrzne, a także podjazdy przyschodowe, przenośne zestawy FM, mobilne pętle indukcyjne, system TOTUPOINT); 2. wdrażanie i rozwój dostępności cyfrowej (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tworzenia dokumentów elektronicznych oraz materiałów dydaktycznych dla osób o szczególnych potrzebach zgodnie z ideą projektowania uniwersalnego, zgodnie ze standardem WCAG 2.1.); 3. wsparcie przy rekrutacji na studia, stworzenie warunków przyspieszających załatwianie spraw administracyjnych; 4. stypendium specjalne oraz Stypendium Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki; 5. wsparcie w procesie dydaktycznym (pomoc asystenta edukacyjnego, dodatkowe lektoraty z języków obcych (także zdalnie); 6. konsultacje psychologiczne (także zdalnie); 7. wypożyczalnia sprzętu i oprogramowania dla osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu; 8. adaptacja materiałów dydaktycznych (specjalizacja w kierunku nauk ścisłych), tworzenie tyflografik - grafik dotykowych w formie rysunków Brajlowskich z opisami w alfabecie Braille'a, a także grafik wypukłych, tworzonych na papierze puchnącym; 9. działalność Studenckiego Klubu SKOK, zrzeszającego środowisko osób z niepełnosprawnością, (organizacja szkoleń, wyjazdów integracyjnych, konferencji, wakacyjny obóz szkoleniowo-integracyjny Dżamp, wyjazdy szkoleniowe SK SKOK); 10. sekcja sportowa dla osób z niepełnosprawnościami (przy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PWr); 11. wsparcie niepełnosprawnych kierowców: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B, pomoc w dostosowaniu samochodu; 12. działania świadomościowe (szkolenia z zakresu funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami). Strona internetowa: www.ddo.pwr.edu.pl

 • POLONUS

  Szereg działań podejmowanych przez Spółkę w ostatnich latach nakierowanych jest na zapewnienie dostępności osobom z niepełnosprawnościami. Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia jest jednym z niewielu obiektów w Polsce spełniających funkcję terminala autobusowego i autokarowego, na terenie którego udzielana jest pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. W komunikacji dalekobieżnej narodowy przewoźnik autokarowy Polonus posiada we flocie autokar wyposażony w windę umożliwiającą przewóz osobom poruszającym się na wózku. W przyszłości planowane jest wyposażenie kolejnych autokarów w te unikalne na polskim rynku udogodnienie. W komunikacji lokalnej realizowanej w oparciu o bazy w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Piasecznie, spośród 129 pojazdów, 60 to autobusy częściowo-niskopodłogowe lub całkowicie-niskopodłogowe z wysuwaną lub rozkładana platformą oraz wydzielonym i wyposażonym w odpowiednie zabezpieczenia miejscem dla osoby poruszającej się na wózku. Firma Polonus w swojej działalności od lat podejmuje walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, zapewniając swoim pasażerom dostęp do rozbudowanej siatki połączeń autobusowych oraz dostosowując Dworzec Zachodni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 • POLREGIO S.A.

  POLREGIO od wielu lat podejmuje działania mające na celu podniesienie jakości usług w zakresie dostępności. W trosce o wygodę i bezpieczeństwo osób z ograniczoną mobilnością, spółka przygotowała nowoczesną platformę internetową „Podróż bez barier”, na której podróżni znajdą niezbędne informacje dotyczące rozkładu jazdy oraz uzyskania asysty podczas podróży. POLREGIO stale podnosi także standard podróży w zakresie dostępności taboru. Obecnie ponad 75% składów przystosowanych jest do przewozu osób z niepełnosprawnościami - pociągi wyposażone są w rampy lub podnośniki, specjalnie dostosowane toalety i system informacji pasażerskiej (wygłaszane są komunikaty głosowe, a coraz częściej pojawiają się oznaczenia w alfabecie Breille'a).

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

  Agencja od lat prowadzi aktywną politykę, która ma na celu realizację rządowego programu Dostępność Plus. PARP prowadzi szereg działań, które są skierowane do przedsiębiorców chcących rozwijać się dzięki dostępności – przykładem jest finansowanie projektów, które uwzględniają potrzeby osób starszych oraz z ograniczeniami w mobilności czy percepcji. Agencja promuje także dobre praktyki z zakresu dostępności. Z pełną ofertą PARP można zapoznać się na stronie: https://www.parp.gov.pl/dostepnosc

 • Polska Federacja Głuchych

  Opis wkrótce

 • Polska Fundacja Osób Słabosłyszących

  Misją Fundacji jest realizacja działań służących włączeniu osób słabosłyszących we wszystkie aspekty życia społecznego przez wdrażanie różnorodnych rozwiązań technologicznych oraz usług wspierających komunikację i dostęp do informacji. Fundacja oferuje: zwiększenie dostępności instytucji publicznych poprzez dostarczenie oraz instalację wszystkich typów i rodzajów pętli indukcyjnych, zarówno na stałe jak i na konkretne wydarzenie. Każda dostarczona i zainstalowana pętla spełnia wymogi obowiązującej normy PN EN 60118-4 a jakość sygnału dźwiękowego generowanego przez pętlę weryfikowana jest przez osobę słabosłyszącą. Fundacja zapewnia dostępność dla osób słabosłyszących wszelkiego typu wydarzeń zarówno stacjonarnych jak i w formule on-line i hybrydowej poprzez realizację przekazu tekstowego. Podnosi wiedzę i świadomość na temat niedosłuchu oraz wspiera osoby słabosłyszące poprzez prowadzenie szkoleń dla personelu instytucji w zakresie obsługi interesantów/klientów słabosłyszących oraz organizowanie i prowadzenie prelekcji, prezentacji oraz innych form popularyzacji i edukacji dla wszystkich grup wiekowych – dzieci, dorosłych, seniorów w zakresie problematyki niedosłuchu.

 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa

  Opis wkrótce

 • Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  Opis wkrótce

 • Polska Rada Centrów Handlowych

  Największa organizacja pozarządowa działająca na rzecz rozwoju branży nieruchomości handlowych, wspierająca i reprezentująca członków w środowisku biznesowym, politycznym i społecznym w celu tworzenia nowoczesnych miejsc handlu, usług, kultury i unikatowych doświadczeń konsumenckich. Promuje ideę dostępności, zrównoważonego rozwoju oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 • Polski Instytut Sztuki Filmowej

  Opis wkrótce

 • Polski Komitet Paraolimpijski

  Polski Komitet Paraolimpijski to organizacja propagująca wartości sportu paraolimpijskiego takie jak odwaga, determinacja, inspiracja i równość. Swoje zadania realizuje poprzez szereg projektów w zakresie sportu dofinansowanych z funduszy publicznych np. MSiT czy PFRON, czy też środków sponsorskich. Ich celem jest ogólnie pojęta promocja sportu paraolimpijskiego, a także pomoc osobom z niepełnosprawnościami w odbudowaniu poczucia własnej wartości , odnalezienia swojej roli w społeczeństwie, zmotywowania do działania, a także pomocy w zdobyciu nowych umiejętności. Realizowane projekty skierowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych odpowiadają w pełni na zdiagnozowane potrzeby ich uczestników/czek, a także gwarantują równy dostęp bez względu na płeć, wyznanie, orientację seksualną, miejsce zamieszkania itp. PKPar posiada dostępną dla OzN stronę internetową, a także przystosowane biuro w Warszawie.

 • Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

  PKN ORLEN to firma odpowiedzialna społecznie. Dba o wyrównywanie szans, wspiera osoby niepełnosprawne i zapewnia im swobodne korzystanie z obiektów. Stacje ORLEN są przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami (brak progów, wyprofilowane drzwi, szerokie przejścia, kasy z obniżonym blatem, wydzielone miejsca parkingowe oraz specjalnie przystosowane toalety). Na podjazdach znajdują się znaki informujące o możliwości przywołania obsługi klaksonem. W PKN ORLEN działa Pracownia Psychologii Pracy, pracownicy opiekujący się niepełnosprawnymi dziećmi mogą otrzymać dofinansowanie do leczenia sanatoryjnego lub pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, rabaty na zakup akcesoriów rehabilitacyjnych, zapomogę losową i dwa dodatkowe dni wolne od pracy. PKN ORLEN współpracuje również z PFRON.

 • Polski Uniwersytet Na Obczyźnie

  Uniwersytet prowadzi seminarium doktoranckie i studia podyplomowe online, w czasie rzeczywistym, w języku polskim, ale z angielskim dyplomem: www.puno.ac.uk

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

  Opis wkrótce

 • Polski Związek Głuchych

  Opis wkrótce

 • Polski Związek Motorowy

  Opis wkrótce

 • Polski Związek Niewidomych

  Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny oferuje usługi w zakresie: oceny dostępności przestrzeni publicznej, obiektów, urządzeń, technologii do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących; inicjuje i konsultuje regulacje prawne; wydaje ekspertyzy, opinie, broszury, np. Projektowanie i Adaptacja Przestrzeni Publicznej do Potrzeb Osób Niewidomych i Słabowidzących – Zalecenia i Przepisy; Wytyczne i Standardy Tworzenia Komunikatów do Nawigacji Kontekstowej dla Osób Niewidomych i Słabowidzących; dokonuje oceny napisów brajlowskich na opakowaniach leków, zarówno napisów płaskich jak i napisów wypukłych zgodnie z art.56, Dyrektywy 2004/27/EC ze zmianami; przygotowuje transkrypcję tekstów napisanych zwykłym drukiem na pismo Braille’a oraz z pisma Braille’a na wersję w zwykłym druku; ocenia poprawność i czytelność przygotowanych napisów brajlowskich; konsultuje i testuje użycie oznaczeń wypukłych przygotowywanych przez instytucje; opiniuje tyflografiki: wypukłe plany, rysunki, modele, makiety, a także tworzy Katalog Atrakcji Turystycznych Dostępnych Dla Osób Niewidomych I Słabowidzących.

 • Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”

  Opis wkrótce

 • Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

  Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych "Start" prowadzi szereg działań w zakresie sportu osób niepełnosprawnych w ponad 20 dyscyplinach sportu paraolimpijskiego i nieparaolimpijskiego. Do najważniejszych działań należy: 1. promocja sportu; 2. organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski w ponad 20 dyscyplinach; 3. organizacja imprez sportowych; 4. organizacja zajęć dla osób z niepełnosprawnościami w sekcjach sportowych; 5. organizacja obozów sportowo-rehabilitacyjnych; 6. szkolenia dla sędziów i instruktorów; 7. szkolenia kadr narodowych w 15 dyscyplinach.

 • Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami

  Opis wkrótce

 • Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

  Organizacja pozarządowa, która od 2008 roku realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą. Jako organizacja członkowska, jest zjednoczonym głosem obecnych i przyszłych liderów branży green building. Dąży do przeprowadzenia znaczącej transformacji środowiska budowlanego, aby uczynić je zdrowym i zrównoważonym - w odpowiedzi na zmiany klimatyczne i dbałość o planetę. PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council. Strona internetowa: https://plgbc.org.pl

 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

  Opis wkrótce

 • Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów

  Opis wkrótce

 • Polskie Towarzystwo Informatyczne

  Opis wkrótce

 • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze prowadzi działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska. Do najważniejszych działań należy: 1. krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku, 2. upowszechnianie sportu i współzawodnictwa sportowego, również osób z niepełnosprawnościami, 3. podtrzymywanie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 4. nauka, edukacja i wychowywanie dzieci imłodzieży, głównie poprzez kształtowanie postaw społecznych, propagowanie turystyki oraz szerzenie wiedzy o przeszłości, 5. ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

 • Praca bez barier

  Opis wkrótce

R

 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

  Od listopada 2020 r. Agencja rozpoczęła działania w obszarze edukacji, realizując projekt Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej w uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia.

S

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) w Szamotułach

  Działania z zakresu dostępności wprowadzone w placówce to: 1) uchwyty dla niepełnosprawnych w łazienkach, 2) toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych na każdym piętrze, 3) dźwigi osobowe i szpitalne do komunikacji pionowej, 4) podjazdy i pochylnie dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, 5) drzwi szerokości min. 90 cm.

 • SENSE consulting sp. z o.o.

  SENSE consulting sp. z o.o. od 2008 roku wspiera ludzi i organizacje w ich rozwoju, działając na rzecz poprawy dostępności edukacji, rynku pracy i usług społecznych. Spółka prowadzi projekty aktywizacyjne uwzględniając w nich potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Będąc inkubatorem innowacji społecznych z całego kraju w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych wspiera aktywność edukacyjną osób z niepełnosprawnościami jako najważniejszego czynnika przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Współpracuje z uczelniami wyższymi z całego kraju prowadząc programy rozwojowe dla kadry dydaktycznej, których celem jest promowanie i kształcenie w obszarze projektowania uniwersalnego, dostępności i inkluzji społecznej.

 • Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

  Instytut zajmuje się prowadzeniem badań i prac rozwojowych w obszarach szeroko rozumianej informatyki, głównie pod kątem doskonalenia infrastruktury badawczej i laboratoryjnej służącej rozwojowi nauki w obszarach prospołecznych – przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu.

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji świadczy usługi szkoleniowe i techniczne w zakresie przygotowania osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia pojazdów i uzyskania prawa jazdy. 1. integracyjne kursy na prawo jazdy kategorii B dedykowane również osobom z dysfunkcją narządu ruchu i słuchu; 2. indywidualne dostosowanie oprzyrządowania pojazdu dla potrzeb szkolenia i użytkowania pojazdu przez osoby niepełnosprawne, w tym adaptacja pojazdu oraz doradztwo w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego i rehabilitacji; 3. wsparcie lekarzy orzeczników w procesie wydawania opinii o możliwości szkolenia kandydatów w oparciu o europejskie kody ograniczeń w prawie jazdy; 4. internetowa baza informacji o pojazdach dostosowanych dla osób niepełnosprawnych dostępnych dla potrzeb szkolenia i egzaminowania na prawo jazdy. Baza zawiera dane dotyczące lokalizacji Ośrodków Szkolenia Kierowców, które oferują usługi szkolenia dla osób niepełnosprawnych. Baza, dostępna pod adresem: www.baza.pimot.eu, jest stale aktualizowana.

 • Spółdzielnia Socjalna „Dobry Dzień”

  Spółdzielnia zajmuje się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy poprzez szkolenie i zatrudnienie tej grupy osób.

 • Spółdzielnia Socjalna „Zakład Aktywności Zawodowej”

  Obecnie Spółdzielnia opracowuje mapę dostępności (z wyszczególnieniem napotkanych barier). Ponadto wraz z Lubuską Org. Turystyczną przygotowuje się do wydania przewodnika dla osób z niepełnosprawnościami dotyczący dostępności obiektów turystycznych.

 • Starostwo Powiatowe Mikołów

  Starostwo Powiatowe w Mikołowie chcąc wyjść na przeciw osobom z niepełnosprawnościami i w jeszcze lepszy sposób realizować zadania na rzecz osób o szczególnych potrzebach powołało na samodzielne stanowisko Pełnomocnika Starosty - Specjalistę ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Dzięki temu podejmowane działania będą ukierunkowane na rzecz osób o szczególnych potrzebach.

 • Starostwo Powiatowe w Mielcu

  Opis wkrótce

 • Starostwo powiatowe w Radomiu

  Opis wkrótce

 • Stowarzyszenie Dorosłe Anioły

  Opis wkrótce

 • Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL

  Opis wkrótce

 • Stowarzyszenie Manko

  Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora (Organizacja Pożytku Publicznego 1%) jest wydawcą mediów obywatelskich oraz organizatorem licznych ogólnopolskich kampanii społecznych. Od 10 lat zajmuje się polityką senioralną i wspieraniem osób starszych (edukacją i aktywizacją), m.in. przez publikacje artykułów w Ogólnopolskim Magazynie Głos Seniora na temat dostępności, motywowanie Seniorów do pisania skarg na brak dostępności, rozpoczęciu współpracy z Polskim Związkiem Głuchych, dostarczeniu pakietów wsparcia do kilkudziesięciu tysięcy Seniorów w Polsce i za granicą. Siedziba Stowarzyszenia została dostosowana do standardów osób niepełnosprawnych, gdzie zostały zapewnione wszelkie wymogi ułatwiające dostępność. Stowarzyszenie już od 2 lat zatrudnia i wspiera swoimi działaniami osoby wykluczone, w tym aktywnie włącza się w walkę z dyskryminacją osób niepełnosprawnych w miejscach pracy.

 • Stowarzyszenie Młodych Lubuszan

  Opis wkrótce

 • Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych "W Labiryncie"

  Stowarzyszenie W LABIRYNCIE powstało, by promować a także upowszechniać sport oraz kulturę fizyczną osób niewidomych i słabowidzących, w ich własnym środowisku, co ma na celu przekonanie tych osób, iż posiadają one zdolność do samodzielnego i w pełni świadomego życia i funkcjonowania w społeczeństwie, mimo dysfunkcji narządu wzroku. 1. działania doradcze i eksperckie w zakresie dostępności dostosowania miejsc publicznych do potrzeb niewidomych i słabowidzących oraz w tworzeniu czytelnych rozwiązań kartograficznych dla tej grupy osób; 2. prowadzenie warsztatów w szkołach i urzędach, które mają na celu edukację oraz uświadomienie osób widzących z jakimi trudnościami zmagają się na co dzień osoby niewidome i jak im pomóc; 3. prowadzenie szkoleń dla osób niepełnosprawnych ze schorzeniami narządu wzroku oraz osób pracujących z nimi i świadczących na ich rzecz pomoc w różnych dziedzinach; 4. realizowanie szkoleń komputerowych z zakresu tyfloinformatyki i dostępności nowych technologii oraz kursy obsługi urządzeń mobilnych takich jak smartfony i tablety; 5. wykonywanie audytów dostępności serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych. Strona internetowa: www.wlabiryncie.org

 • Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia "Twoje nowe możliwości"

  Opis wkrótce

 • Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie

  Stowarzyszenie działa na terenie województwa świętokrzyskiego od 2002 roku. Misją organizacji jest niesienie pomocy rodzinie w sytuacjach kryzysowych, udzielane w duchu wartości chrześcijańskich. Jednym z priorytetów działalności jest profilaktyka zachowań problemowych oraz wsparcie w wychowaniu dzieci i młodzieży. Zbudowana została sieć placówek środowiskowych - Młodzieżowych Klubów Wolna Strefa będących przyjazną przestrzenią towarzyszenia młodym ludziom w ich dorastaniu, rozwijaniu pasji i zainteresowań. Drugim nurtem działalności jest zapewnienie nieodpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zdrowia psychicznego dorosłych, dzieci i młodzieży oraz leczenie uzależnień. Stowarzyszenie prowadzi m.in. zespół poradni, Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodek Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych i hostele dla osób uzależnionych. Dopełnieniem systemu wsparcia rodziny jest działalność w zakresie wyrównywania szans i przeciwdziałanie marginalizacji. W tym celu prowadzony jest Zakład Aktywności Zawodowej, Centrum Integracji Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy gdzie w rodzinnej atmosferze i przy pomocy profesjonalnej kadry uczestnicy podnoszą poczucie własnej wartości, godności i wiary w swoje możliwości.

 • Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych

  Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych jest to organizacja pozarządowa zrzeszająca osoby głuche i niedosłyszące założona w 2018 roku w Warszawie. Działalność Stowarzyszenia opiera się na występowaniu z petycjami i postulatami do organów i władz publicznych mających na celu pomoc i wsparcie adresowane do osób głuchych, niedosłyszących, niepełnosprawnych oraz reprezentowanie środowiska osób niepełnosprawnych wobec organów i władz publicznych. Zadaniem Polskiego Instytutu Praw Głuchych jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji obywatelskiej, działań wspomagających rozwój demokracji poprzez rozwiązywanie problemów społecznych w działaniach wspierających integrację społeczną i włączanie osób z niepełnosprawnościami we wszystkie dziedziny życia społecznego mających na celu likwidację barier oraz wyrównywanie szans. Cele Stowarzyszenia: 1.Prawna Ochrona Polskiego Języka Migowego w Konstytucji RP, 2.Upowszechnianie i Ochrona Praw Głuchych, 3.Egzekwowanie Praw Głuchych, wyrównywanie szans, integracja społeczna oraz likwidacja barier. Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy własne oraz współpracuje z instytucjami rządowymi, samorządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami na rzecz Głuchych, występuje z petycjami, postulatami do organów i władz publicznych, podejmuje inicjatywy mające na celu ochronę i propagowanie Praw Człowieka Głuchego. Stowarzyszenie wchodzi w skład Koalicji-Porozumienie Głuchych liczącej 5 Stowarzyszeń. Link do naszej strony www https://instytutgluchych.pl/

 • Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom SPiNKa

  Opis wkrótce

 • Stowarzyszenie Pomocy Szansa

  Stowarzyszenie od 21 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnością na wsi i w małych miejscowościach, prowadząc 10 placówek, wspiera 310 osób ze szczególnymi potrzebami wraz z ich rodzinami.

 • Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej "Triada"

  Opis wkrótce

 • Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego

  SSOM jest stowarzyszeniem jst, zawiązanym w 2005 roku. Od wielu lat wdraża rozwiązania, które umożliwiają mobilność bez barier. Najważniejszym przedsięwzięciem jest „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej”, która stanowić ma kręgosłup komunikacji zbiorowej w obszarze metropolitalnym. Projekt obejmuje przebudowę przystanków, które zostaną przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wspólny bilet dla różnych środków komunikacji i jednolita taryfa zwiększy dostępność transportową dla mieszkańców obszaru. Ponadto w ramach działalności statutowej SSOM realizowane są w formule ZIT komplementarne projekty transportowe współfinansowane z FE (np. infrastruktura rowerowa). Podejmowane przez SSOM inicjatywy służą budowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej, jak również zagospodarowaniu i projektowaniu przestrzeni transportowej bez barier.

 • Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST

  Opis wkrótce

 • Stowarzyszenie Wspólnota Bona Fide

  Opis wkrótce

 • Szkolnastrona.pl

  Firma zajmuje się tworzeniem dostępnych cyfrowo stron internetowych dla szkół i przedszkoli od 2005 roku. Od początku działalności rozwija i ulepsza ofertę. Owocem wieloletniego doświadczenia są tysiące atrakcyjnych, dostępnych cyfrowo, łatwych w obsłudze i niezawodnych szkolnych stron. Jako pierwsza na rynku, firma wdrożyła witryny dla oświaty w pełni odpowiadające standardom WCAG 2.1

 • Szkoła nauki jazdy ELKA SCHOOL

  Ośrodek Szkolenia Kierowców ELKA SCHOOL Gdynia powstał w marcu 2005 roku i od tego czasu nieprzerwanie szkoli kandydatów na kierowców w zakresie kategorii A i B. W 2008 roku nasza szkoła jako jedyna w Trójmieście rozpoczęła kursy prawa jazdy dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi jak również osobami niesłyszącymi. 2009 roku otrzymaliśmy z rąk Prezydenta Miasta Gdyni wyróżnienia w konkursie: „GDYNIA BEZ BARIER”. 2010 roku szkoła uzyskuje AKREDYTACJĘ POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY. W 2018 zostaliśmy sygnatariuszami programu „DOSTĘPNOŚĆ PLUS”. Współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami oraz fundacjami (Stowarzyszenie Spinka w Warszawie, FAR – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Stowarzyszenia INTEGRACJA).

 • Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

  Opis wkrótce

T

 • TERMA Sp. z o.o.

  Polski producent grzejników łazienkowych i dekoracyjnych, grzałek, maszyn budowlanych oraz sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń na integracyjne place zabaw. Ostatnia wspomniana dziedzina działalności jest w szczególny sposób nastawiona na uwzględnianie potrzeb osób o różnym poziomie sprawności i wyrównywanie ich możliwości dostępu do rehabilitacji oraz rekreacji na placach zabaw. Urządzenia integracyjne: 1. huśtawka integracyjna: https://www.termamed.pl/pl/integracyjnyplaczabaw/hustawka-integracyjna, 2. karuzela integracyjna: https://www.termamed.pl/pl/integracyjnyplaczabaw/karuzela-integracyjna, 3. zestaw piaskownic integracyjnych: https://www.termamed.pl/pl/integracyjnyplaczabaw/zestaw-piaskownic-integracyjnych, 4. kołowrotek integracyjny: https://www.termamed.pl/pl/integracyjnyplaczabaw/kolowrotek-integracyjny, 5. bloczki integracyjne: https://www.termamed.pl/pl/integracyjnyplaczabaw/bloczki-integracyjne. Cała oferta na stronie: www.termamed.pl

 • T-Mobile Polska S.A.

  T-Mobile Polska jest jednym z największych operatorów telefonii komórkowej w Polsce. Firma dostarcza usługi telekomunikacyjne klientom indywidualnymi biznesowym. Operator swoją działalność prowadzi w oparciu o strategię odpowiedzialnego biznesu skupiając się w niej na trzech głównych obszarach – odpowiedzialność w stosunku do środowiska, społeczeństwa oraz odpowiedzialność cyfrowa. Firmie przyświeca misjatworzenia środowiska, w którym nowoczesne technologie służą zrównoważonemu rozwojowi społeczeństwa. To naturalna konsekwencja odpowiedzialności, która spoczywa na firmie dostarczającej innowacyjne rozwiązania z obszaru nowoczesnych technologii jak również organizacji, będącej jednym z liderów rynku. Jednym z priorytetów firmy jest stały rozwój rozwiązań, które mają zapewnić pełną dostępność dla wszystkich klientów. Dlatego też we wszystkich salonach sprzedaży T-Mobile osoby głuche mogą skorzystać z tłumacza języka migowego. Dodatkowo, sukcesywnie usuwane są wszelkie możliwe bariery architektoniczne, które uniemożliwiałyby osobom z niepełnosprawnością odpowiednią komunikację. Co więcej, każdy klient niewidomy lub słabowidzący może poprosić o przygotowanie wszystkich koniecznych materiałów w języku Braille’a lub przy użyciu powiększonej czcionki. Firma aktywnie wspiera także zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, oferując im dodatkowy pakiet benefitów takich jak dodatkowy dzień wolnego, rozszerzony pakiet medyczny czy osobiste konsultacje dotyczące stanowiska pracy ze specjalistą z zakresu BHP, a także prowadzi wewnętrzny program SIŁA RÓŻNORODNOŚCI, w którym edukuje pracowników na temat m.in.tolerancji i akceptacji. Więcej informacji o działaniach z zakresu odpowiedzialnego biznesu można znaleźć w aktualnym raporcie CR za rok 2020: https://raport-t-mobile-polska.pl

 • Topserw

  Topserw właściciel marki Zdrojownia od lat wprowadza na polski rynek najlepsze i sprawdzone urządzenia do dystrybucji wody kranowej, zapewniające dostęp do wody pitnej wszystkim spragnionym. Nasze rozwiązania zmieniają oblicza polskich szkół, urzędów, biur, zakładów pracy oraz miejsc użyteczności publicznej. Od zawsze staraliśmy się, aby nasze rozwiązania były dostosowane do potrzeb o różnym stopniu niepełnosprawności, pomimo braku konkretnych polskich przepisów prawnych w tym zakresie. W naszej ofercie znajdują się gotowe rozwiązania dostosowane do potrzeb osób poruszających się m.in. na wózkach inwalidzkich. Prócz tego dla osób niewidomych oraz słabowidzących wprowadzamy specjalne oznaczenia (tabliczki w języku Braille’a), ułatwiające użytkowanie urządzeń. Szczegóły na www.zdrojownia.pl

 • Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

  Organizacja pożytku publicznego, niosąca pomoc osobom z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Istniała od 1991 roku. Aktualnie w procesie likwidacji. Organizowała warsztaty, spotkania, turnieje szachowe, turnusy w Łucznicy, plenery rzeźbiarskie w Orońsku (arteterapia). Dofinansowywało zakup sprzętu dla głuchoniewidomych i pomagało w przeprowadzeniu badań okulistycznych i słuchu.

 • Towarzystwo Urbanistów Polskich

  Opis wkrótce

U

 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (UPH) w Siedlcach jest jedną z pierwszych Uczelni wyższych, która 30 lat temu w sposób systemowy podjęła się tworzenia warunków dla edukacji włączającej osób ze szczególnymi potrzebami. Do dziś proces rozwijany jest z uwzględnieniem projektowania uniwersalnego i racjonalnych usprawnień. W strukturze Uniwersytetu funkcjonują jednostki organizacyjne, zespoły oraz pełnomocnicy Rektora odpowiedzialni za wsparcie i/lub zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami Uczelnia została uhonorowana wyróżnieniami i nagrodami, w tym m.in. statuetką „Motyla”– wyróżnieniem za całokształt działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przyznawaną przez Fundację „Porozumienie bez Barier”; wyróżnieniem za działalność naukową w konkursie „Piękniejsza Polska” pracowników Uczelni z niepełnosprawnością wzroku; trzy-krotnie nagrodą w konkursie "LODOŁAMACZE"; nagrodą Prezydenta Miasta Siedlce „Aleksandria” dla Rektora UPH w Siedlcach, nagrodą Prezydenta Miasta Siedlce „Wawrzyn Siedlecki” dla dyrektora CKiRON. Realizuje projekty "UPH w Siedlcach - Uniwersytet MAXI oraz "Doświadcz tego sam", które służą podniesieniu dostępności Uniwersytetu w aspekcie potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań inkluzyjnych oraz likwidację barier architektonicznych. Uniwersytet oferuje osobom ze szczególnymi potrzebami, następujące usługi i rozwiązania: 1. Dostępność usług edukacyjnych; 2. Asystentów osoby niepełnosprawnej dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności; 3. Usługi tłumaczy Polskiego Języka Migowego; 4. Dostosowanie materiałów dydaktycznych do określonych grup z niepełnosprawnościami, np.: druk powiększony, druk w alfabecie Braille’a (osoby z niepełnosprawnością wzroku), digitalizacja materiałów dydaktycznych, udostępnianie notatek w wersji elektronicznej (dostosowywanie tekstu do dysfunkcji) itd.; 5. Indywidualna organizacja studiów, realizacja planu studiów polegająca na ustaleniu indywidualnych zasad uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i zaliczania przedmiotów objętych planem studiów; 6. Dostępność architektury i komunikacji (m.in. specjalne podjazdy, automatyczne drzwi, windy dla osób z niepełnosprawnościami, specjalne oznakowanie itd.); 7. Dostępność transportu na zajęcia przystosowanym busem - mikrobusem wyposażonym w podnośnik do wózków inwalidzkich; 8. Dostępność bazy noclegowej; 9. Dostępność miejsc parkingowych; 10. Wsparcie finansowe dla studentów; 11. Program Erasmus+ dla studentów i pracowników ze szczególnymi potrzebami; 12. Wypożyczalnie sprzętu i oprogramowania dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu; 13. Dostępność Biblioteki UPH w Siedlcach - Biblioteka Główna UPH w Siedlcach jest wszechstronnie przystosowana dla osób z ze szczególnymi potrzebami; 14. Wsparcie psychologiczne, logopedyczne, prawne i inne; 15. Działalność w studenckich i doktoranckich kołach naukowych; 16. Uczestnictwo w organach wybieralnych i komisjach; 17. Działalność w grupie „MOG-ę” - studentów niesłyszących migających muzykę; 18. Działalność w chórze akademickim Oferujemy profesjonalną naukę śpiewu, udział w zjazdach i imprezach kulturalnych. 19. Udział w sekcjach sportowych umożliwiających wyjazdy na ogólnopolskie i zagraniczne zawody sportowe; 20. Udział w warsztatach, kursach, szkoleniach; 21. Udział w zajęciach w ramach „Uniwersytetu Otwartego”; 22. Udział w dniach adaptacyjnych i imprezach integracyjnych; 23. Wsparcie dla studentów i absolwentów poszukujących pracy; 24. Dostępne środowisko pracy; 25. Promocja edukacji włączającej osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. poprzez: zamieszczanie artykułów na stronach internetowych, w prasie lokalnej, w czasopismach tj. Cogito, Perspektywy, udzielanie wywiadów radiowych i telewizyjnych, prezentacje filmów itd.); 26. Współpraca np. z uczelniami, ośrodkami naukowymi, artystycznymi i kulturalnymi w kraju i zagranicą.

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

  W zakresie dostępności podjęte zostały następujące działania zwiększające dostępność Urzędu: 1. Do budynków Urzędu oraz wszystkich pomieszczeń biurowych, osoby niepełnosprawne ruchowo mogą dostać się za pomocą zastosowanych rozwiązań tj.: pochylni, windy z systemem głośnomówiącym, wizualnym i alfabecie Braille'a oraz platformy z napędem elektrycznym zamontowanej przy schodach. 2. Zostały wydzielone i oznakowane miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. 3. Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w budynkach, na każdym piętrze. 4. Wszystkie budynki Urzędu wyposażono w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie u osób słabosłyszących. Sala konferencyjna została wyposażona w system na podczerwień IR wspomagający słyszenie za pomocą słuchawek. 5. Osobom Głuchym i słabosłyszącym stworzono możliwość połączenia na żywo z pracownikiem Urzędu w języku migowym - PJM za pomocą dedykowanej strony. 6. Informacja o Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR) dostępna na stronie Urzędu, została zadedykowana w szczególności osobom niepełnosprawnym intelektualnie. 7. Kolejnym krokiem zwiększającym dostępność budynków Urzędu jest umożliwienie bezpośredniego kontaktu osobom ze szczególnymi potrzebami z pracownikami portierni/ Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, którzy przekazują informację głosowo o rozmieszczeniu pomieszczeń w budynkach oraz świadczą pomoc na rzecz tych osób. 8. W głównym budynku Urzędu znajdują się znaczniki Totupoint informujące o sposobie poruszania się po holu głównym. 9. Przy wejściu do głównego budynku Urzędu znajduje się prosta mapa tyflograficzna informująca o najważniejszych punktach znajdujących się w głównym holu Urzędu. 10. Portale i strony Urzędu są cały czas dostosowywane cyfrowo do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej.

 • Urząd Transportu Kolejowego

  W kontekście dostępności Prezes UTK podejmuje działania, których celem jest: 1. poprawa dostępności transportu kolejowego dla wszystkich użytkowników, zwłaszcza osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się; 2. rozwój oferty pasażerskiej, uwzględniający potrzeby wszystkich grup użytkowników; 3. weryfikacja zgodności realizowanych inwestycji m.in. z wymaganiami TSI-PRM; 4. dążenie do ujednolicania procedur, systemów i innych rozwiązań wdrażanych przez podmioty kolejowe na rzecz osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się; 5. promocja i edukacja w zakresie praw pasażerów, w tym praw przysługujących osobom z niepełnosprawnością i o ograniczonej możliwości poruszania się. Strona internetowa: www.utk.gov.pl

 • Utilitia Sp. z o.o.

  Opis wkrótce

V

 • Varsovia INC. Sp. z o.o.

  Początkujący producent kosmetyczny, który planuje dostosować stronę www, elementy komunikacji, opakowania produktów, do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poznawczych, tak aby były dostępne dla jak największej grupy odbiorców, w tym dla osób starszych i z niepełnosprawnościami. Spółka analizuje również dostosowanie siedziby i zatrudnienie osób ze szczególnym potrzebami.

 • VYMYSLICKÝ – VÝTAHY spol.s.r.o.

  Firma dba o to aby windy miały odpowiednie wymiary, umożliwiające transport osób poruszających się na wózkach samodzielnie lub z osobą towarzyszącą.

W

Z

 • Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna

  Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna od 2020 roku podejmuje działania mające na celu eliminowanie barier w turystyce dla osób głuchych, ułatwienie dostępu osobom niesłyszącym do głównych atrakcji na Mazurach Zachodnich oraz stosowanie innowacyjnych rozwiązań takich jak kody QR w folderach turystycznych. ZLOT zrealizował pierwszy w Polsce spot turystyczny, w którym aktorami byli głusi mieszkańcy regionu. Głównymi działaniami ZLOT jest ukazanie przedstawicielom branży turystycznej potrzeb osób niesłyszących jako potencjalnych turystów oraz integracja ze środowiskiem osób głuchych. Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna dąży do stworzenia regionu, w którym komunikacja odbywa się bez barier. Eliminując czynniki ograniczające udział osób Głuchych w turystyce oraz dbając o dostępność informacji o atrakcjach turystycznych w języku migowym, z pewnością się to uda.

 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jest uczelnią otwartą i dostępną. W 2021 roku ZUT zajął pierwsze miejsce w raporcie dostępności cyfrowej uczelni wyższych w Polsce. ZUT został także trzykrotnie nagrodzony za dostępność cyfrową strony internetowej zut.edu.pl: w 2019 w X edycji konkursu "Strona Internetowa bez Barier" ZUT; w 2018 w konkursie „Serwis www bez barier"; w 2017 r. w VIII edycji konkursu „Strona Internetowa bez Barier”. Jesteśmy jedyną Uczelnią wyższą w Polsce mogącą poszczycić się takimi osiągnięciami. Nasze budynki w dużej mierze są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, stale się dostosowujemy. Posiadamy nowoczesne windy z przyciskami w alfabecie brajla i sygnałem dźwiękowym, dostępne toalety oraz inne rozwiązania służące osobom z niepełnoprawnościami. Realizujemy projekt pt. „Niwelowanie barier w dostępie do edukacji – dostosowani bez zarZUTów”. Mamy Biuro wsparcia Osób z Niepełnosprawnością. W uczelni działa Zespół ds. dostępności do edukacji osób z niepełnosprawnościami– interdyscyplinarny zespół opracowujący kompleksowe rozwiązania zwiększające dostępność ZUT w Szczecinie dla osób o specjalnych potrzebach. Realizujemy także kolejne 2 projekty tj.: Akademia Kształtowania Przestrzeni Dostępnej oraz Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności.

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  1. informacje dla osób z niepełnosprawnością: www.zus.pl, w zakładce „Kontakt” (informacje o pochylniach, windach, drzwiach, miejscach parkingowych i innych usprawnieniach); 2. możliwość odwiedzenia placówki ZUS z psem asystującym; 3. pomoc tłumacza Polskiego Języka Migowego dla osób z niepełnosprawnością słuchu na stronie www.zus.pl oraz podczas wizyty w placówce (PJM, SJM, SKOGN) - konieczność poinformowania na 3 dni przed wizytą (oprócz sytuacji nagłych) za pośrednictwem e-maila: cot@zus.pl, za pomocą formularza na stronie albo przekaż to na stronie „Formularz kontaktowy zapytania ogólnego”, dzwoniąc na numer: 22 560 16 00 lub zgłaszając potrzebę bezpośrednio w placówce pracownikowi sali obsługi klientów; 4. możliwość skorzystania z własnego asystenta - osoba min. 16 lat; 5. możliwość załatwienia sprawy bez wychodzenia z domu, telefonując pod numer 22 560 16 00 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 lub na stronie www.zus.pl poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (w skrócie PUE ZUS); 6. dokumenty ZUS są udostępniane w dogodnej formie, po uprzednim zgłoszeniu potrzeby; 7. koordynatorzy do spraw dostępności powołani w Centrali oraz 43 regionalnych jednostkach terenowych

 • Zamek Królewski na Wawelu

  1. wyznaczył koordynatora ds. dostępności - pełnomocnik posiada swój własny budżet, 2. organizuje szkolenia dla pracowników bezpośredniej obsługi klienta z języka migowego, 3. konsultuje wszystkie inwestycje pod kątem dostępności, 4. planuje szkolenia z obsługi klienta z niepełnosprawnością dla wszystkich pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt ze zwiedzającymi, 5. obecnie Zamek Królewski na Wawelu finalizuje prace audytu cyfrowego stron internetowych, przygotowuje informacje w języku łatwym do czytania oraz tłumaczy materiały na Polski Język Migowy.

 • Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie

  Opis wkrótce

 • Związek Banków Polskich

  Związek Banków Polskich we współpracy z bankami wdraża rozwiązania, które odpowiadają na potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększają dostępność usług bankowych. Przykłady zrealizowanych projektów: 1. dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki (edycje 2012, 2014, 2017) – zawierają zestaw wytycznych, które redukują bariery w dostępie do usług bankowych zidentyfikowane przez środowiska osób z niepełnosprawnościami: https://zbp.pl/getmedia/7c4c8948-490d-4a97-b8d6-3c1d6b873937/Dobre_praktyki-final; 2. Kongres Gospodarki Elektronicznej – organizowany co roku od 2006 r. – miejsce spotkania przedstawicieli biznesu, administracji publicznej, nauki oraz organizacji wspierających integrację osób z niepełnosprawnościami jako ważnymi partnerami w procesie cyfryzacji współczesnego świata, a także osób zagrożonych wykluczeniem związanym z niepełnosprawnością: https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Nagrody-XV-Kongresu-Gospodarki-Elektronicznej-i-Fundacji-Promyk-Slonca%e2%80%9d; 3. Dostępny Bankomat – strona internetowa, która umożliwia wszystkim użytkownikom sieci internetowej dostęp do bazy bankomatów z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, takimi jak: ekran dotykowy, klawiatura numeryczna z oznaczeniem w alfabecie Braille’a, opis elementów urządzenia w alfabecie Braille’a, tryb kontrastowy, wejście słuchawkowe, wbudowany głośnik, podjazd i przestrzeń dla osób, które poruszają się na wózkach: https://www.dostepnybankomat.pl/; 4. słownik pojęć finansowych w Polskim Języku Migowym – zawiera objaśnienia podstawowych terminów bankowych, istotnych z punktu widzenia obsługi klienta indywidualnego w placówce bankowej. Jest przeznaczony dla osób, których pierwszym wykorzystywanym językiem jest Polski Język Migowy. W Słowniku znajduje się 150 haseł z definicjami (np. awizowanie, BLIK, cesja, data transakcji, egzekucja, kapitalizacja odsetek, limit w koncie osobistym, marża, pełnomocnictwo do konta), które – po konsultacjach ze środowiskami osób głuchych w różnych regionach Polski – zostały przetłumaczone na Polski Język Migowy. Każde hasło w słowniku ma opis w języku polskim i nagranie wideo z lektorami. Słownik jest dostępny w formie elektronicznej i on-line: https://www.youtube.com/watch?v=_qRpNxjVP3w.

 • Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Lublinie

  Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) jest największą ponadbranżową regionalnym federacją w woj. lubelskim. Obecnie realizuje dwa projekty dot. dostępności: 1. „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”, z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, który zakłada wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy międzysektorowej na rzecz systemowych rozwiązań w zakresie dostępności poprzez m.in.: utworzenie Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Dostępności, zbadanie perspektywy współpracy III sektora z sektorem publicznym na rzecz dostępności, mapowanie lubelskich NGO stosujących standardy dostępności, realizację kampanii społecznej „PROSPOŁECZNI=DOSTEPNI”. 2. Projekt „Dostępne NGO na PLUS”, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, odpowiada na potrzebę - wypracowania, przetestowania i wdrożenia „Standardów NGO bez barier”. Uzupełnieniem będzie kampania społeczna „Dostępne NGO = NGO bez barier”.