Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Projekt pn. "SUCCESSIBILITY zapewnienie koordynacji rządowego programu Dostępność Plus" realizowany w Działaniu 2.19 Programu Wiedza Edukacja Rozwój pn. Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 1.03.2019 r. – 31.12.2023 r.

Biuro projektu: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Podstawą dla realizacji projektu jest rządowy Program Dostępność Plus 18-25, przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą z 17 lipca 2018 r. Program powstał w celu zapewnienia równoprawnego dostępu do przestrzeni publicznej m.in. dla osób z niepełnosprawnościami aby mogły one korzystać ze swoich praw obywatelskich na równi z innymi obywatelami. W Programie wskazano, że rolę instytucji koordynującej dostępność w ramach różnych sektorowych polityk publicznych pełnić będzie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR – dalej ministerstwo). Aby ministerstwo mogło efektywnie realizować swoje koordynacyjne zdania, konieczne jest zapewnienie odpowiednich struktur i zasobów kadrowych.

Odpowiedzią na te potrzeby jest projekt, którego głównym celem jest poprawa stanu dostępności w naszym kraju poprzez wsparcie działań o charakterze organizacyjnym i koordynacyjnym.

Projekt skupia się na trzech zadaniach, związanych z funkcjonowaniem struktur działających w obszarze dostępności.

Przewidziano w nim obsługę techniczną i organizacyjną Rady Dostępności, czyli eksperckiego organu opiniodawczo-doradczego ministra w zakresie dostępności. Ponadto zakłada on zapewnienie funkcjonowania Wydziału Dostępności, czyli komórki organizacyjnej wewnątrz MFIPR wyznaczonej do zadań związanych z koordynacją Programu Dostępność Plus oraz szerzej, z wdrażaniem dostępności w politykach publicznych. Wydział nie tylko monitoruje wdrażanie Programu, ale też m.in. zapewnia obsługę interesariuszy udzielając informacji i wskazówek związanych problematyką dostępności, koordynuje działaniami związanymi z pracami legislacyjnymi w obszarze dostępności w MFIPR, a także prowadzi prace związane z tworzeniem  standardów, ekspertyz i publikacji dotyczących dostępności. Projekt to także działania związane z funkcjonowaniem Partnerstwa na rzecz dostępności, czyli dobrowolnego zrzeszenia różnego rodzaju podmiotów prywatnych, publicznych oraz trzeciego sektora, zainteresowanych wdrażaniem i popularyzacją dostępności w swoich działaniach.  

Wartość projektu: 7.564.044,40 zł (dofinansowanie projektu z UE: 6.374.976,62 zł)