Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Zapewnienie ośrodka koordynującego, którego zadaniem jest tworzenie polityki państwa i zarządzanie procesami poprawy dostępności. Dzięki Programowi przygotowaliśmy odrębną, horyzontalną ustawę o zapewnianiu dostępności. Jej celem jest stworzenie podstaw prawnych dla efektywnego wdrażania dostępności. Niezależnie od zmian w prawie krajowym - niezbędna jest zmiana mentalności. By to zrobić konieczna jest szeroka edukacja społeczna podnosząca świadomość i kształcenie różnych grup zawodowych w praktycznym zastosowaniu uniwersalnego projektowania.

Efekty zrealizowane:

 • ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie muszą spełniać podmioty dokonujące certyfikacji dostępności, wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dostępności oraz wzoru certyfikatu dostępności,
 • koordynatorzy dostępności wyznaczeni w 2191 instytucjach i urzędach publicznych,
 • poradnik dla podmiotów publicznych z praktycznymi wskazówkami odnośnie spełniania wymagań w zakresie dostępności określonych w ustawie,
 • publikacja "Niezbędnika koordynatora dostępności" z wskazówkami dotyczącymi pełnienia tej funkcji,
 • film "ABC koordynatorów dostępności",
 • film instruktażowy o tym jak wypełniać raport o stanie zapewniania dostępności,
 • ponad 57,5 tyś podmiotów publicznych sporządziło raporty o stanie zapewniania dostępności za pośrednictwem systemu Głównego Urzędu Statystycznego,
 • webninary dla 1000 koordynatorów dostępności,
 • uruchomione szkoleń dla ponad 2000 koordynatorów dostępności z jednostek samorządu terytorialnego i 900 koordynatorów z urzędów administracji centralnej,
 • szkolenia z zakresu zatrudniania osób z niepełnosprawnością dla ponad 2 tysięcy urzędników samorządowych,
 • system wskaźników do monitorowania dostępności,
 • Partnerstwo na rzecz dostępności liczące 219 podmiotów,
 • 17 filmów prezentujących najciekawsze rozwiązania Partnerów na rzecz dostępności w zakresie poprawy życia osób z niepełnosprawnościami,
 • Rada Dostępności – organ doradczy ministra ds. rozwoju regionalnego w zakresie dostępności,
 • 80 osób przeszkolonych przez Urząd Zamówień Publicznych w zakresie dostępności w zamówieniach publicznych,
 • 150 osób z 23 organizacji pozarządowych przeszkolonych z prowadzenia audytów dostępności i tworzenia napisów na żywo i audiodeskrypcji,
 • planowane szkolenia organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w zakresie monitorowania prawa pod kątem dostępności,
 • szkolenia dla koordynatorów dostępności oraz urzędników (1100 koordynatorów dostępności oraz 1000 redaktorów stron internetowych),
 • dokonany przegląd prawa pod kątem zapewniania dostępności - przygotowano raport zbiorczy z przeglądu prawa i dodatkowe rekomendacje członków Rady Dostępności,
 • 8 kwalifikacji rynkowych (dla różnych zawodów) z zakresu dostępności, funkcjonująca kwalifikacja Wdrażanie dostępności w organizacji,
 • w ramach działań na rzecz prostego języka: 37 instytucji (ministerstwa i urzędy) podpisało porozumienie na rzecz stosowania prostego języka, organizacja konkursu pn. „Fundusze Europejskie dla dostępności”,
 • publikacje dotyczące funkcji koordynatora ds. dostępności oraz obowiązków jednostek samorządu terytorialnego wynikających z ustawy o zapewnianiu dostępności. 
 • realizacja szkoleń pomimo pandemii COVID dla:
  • 900 pracowników administracji publicznej z tworzenia i publikowania dostępnych dokumentów oraz ze stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami,
  • 150 przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie realizacji audytów dostępności,
  • 50 organizacji pozarządowych lub partnerów społecznych przygotowujących się  do monitorowania prawa zakresie dostępności,
 • przygotowanie wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych procesu obsługi skarg na brak dostępności - od 6 września 2021 r. będzie możliwość składania takich skarg,
 • szkolenia i materiały informacyjne, promocyjne i edukacyjne na temat dostępności zrealizowane w konkursie Promuj z nami Dostępnoś.

Efekty planowane:

 • pierwszy raport o stanie zapewniania dostępności przez podmioty publiczne w Polsce,
 • uruchomiony proces certyfikacji dostępności,
 • współpraca z Sygnatariuszami Partnerstwa na rzecz dostępności.

Schemat dla efektów z obszaru koordynacja - link prowadzi do pliku PDF

Do pobrania schemat efektów dla obszaru Koordynacja - część pierwsza (PDF 439 KB)

Schemat dla efektów z obszaru koordynacja - link prowadzi do pliku PDFDo pobrania schemat efektów dla obszaru Koordynacja - część druga (PDF 436 KB)