Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Poprawa dostępności bloków, mieszkań, instytucji publicznych i otaczającej nas przestrzeni. Wszystkie nowe inwestycje budowlane będą spełniać warunki dostępności. Będą projektowane tak, aby każdy mógł z łatwością z nich korzystać. Dla istniejących budynków pojawią się nowe możliwości ich modernizacji (na przykład montaż barierek, podjazdów, dźwigów, lekko otwierających się drzwi czy automatycznego oświetlenia).

Efekty zrealizowane:

 • uruchomiony Fundusz Dostępności - 156 złożonych wniosków, 137 zawartych umów na kwotę 89,8 mln zł i 67 zrealizowanych inwestycji na kwotę 20,5 mln zł na poprawę dostępności zasobów mieszkaniowych w Polsce,
 • dotacje z PFRON na przystosowanie części wspólnych dla 19 wielorodzinnych budynków mieszkalnych na łączną kwotę 870 tys. zł oraz na 27 adaptacji architektonicznych wspomagających dostępność,
 • portal internetowy budowlaneabc.gov.pl zawierający informacje nt. standardów projektowania uniwersalnego dla mieszkalnictwa,
 • ponad 1500 pracowników służb architektoniczno-budowlanych przeszkolonych z zakresu dostępności,
 • ekspertyza techniczna w zakresie możliwości montażu dźwigów osobowych w istniejących budynkach wielorodzinnych,
 • 29 małych i średnich miast z grantami na programy rozwojowe wspierające spójności społeczną i gospodarczą z uwzględnieniem dostępności i wdrożeniem rozwiązań w tym zakresie
 • ponad 460 projektów finansowanych z funduszy UE z rozwiązaniami w zakresie dostosowań budynków, które umożliwiają udział osobom z niepełnosprawnościami (racjonalne usprawnienia),
 • nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która rozszerzyła definicję osób z niepełnosprawnością włączając w nią także osoby starsze i wprowadziła zakaz odstępstw od warunków budowlanych, które pogarszałyby sytuację osób z niepełnosprawnościami i seniorów,
 • publikacje Lasów Państwowych pt. "Turystyka w Lasach Państwowych", opracowane zasady dostępnościowe zwierają cenne wskazówki, zwłaszcza: Las bez barier - obiekty terenowe oraz Las bez barier - obiekty kubaturowe, prezentujący zasady tworzenia łatwo dostępnych przestrzeni wewnątrz budynków i budowli dostosowanych do potrzeb i ograniczeń osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową oraz słuchową,
 • modernizacja licznych obiektów sportowych i obiektów kultury, pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • materiał informacyjny  na temat dostępnych paneli sterujących windami, które pozwalają na korzystanie z nich przez osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym zwłaszcza osoby z niepełnosprawnością wzroku. Materiał dostępny w sekcji Podręczniki i wskazówki.
 • uruchomiono Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej, który świadczy nieodpłatną pomoc podmiotom publicznym w identyfikacji barier architektonicznych oraz w projektowaniu nowych rozwiązań zapewniających pełną dostępność budynków i przestrzeni publicznych
 • w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", 7 grantobiorców wdrożyło 24 usprawnienia w budynkach wielorodzinnych, z których skorzystało 170 osób,

Efekty zaplanowane:

 • zmiana przepisów prawa budowlanego (warunki techniczne), w kierunku zapewnienia dostępności wszystkich nowych budynków użyteczności publicznej i budownictwa wielorodzinnego,
 • 900 budynków w których poprawiono dostępność dzięki pożyczkom z Funduszu Dostępności (np. windy, podjazdy, inne ułatwienia),
 • 5 centralnych punktów konsultacyjnych dla inwestorów i projektantów z zakresu projektowania uniwersalnego,
 • Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej (OWDA)  obejmie wsparciem w zakresie dostępności architektonicznej 450 podmiotów publicznych;
 • 29 małych i średnich miast z programami rozwojowymi uwzględniającymi dostępność i wsparcie na wdrożenie rozwiązań na rzecz dostępności,
 • 3500 pracowników administracji publicznej wykonujących zadania dotyczące planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego przeszkolonych z tworzenia dostępnej architektury,
 • 738 jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymają wsparcie na wdrożenie usprawnień w zakresie dostępności urzędów, 
 • ok. 100 instytucji upowszechniania kultury (m.in. teatry, muzea, biblioteki, filharmonie, galerie, domy kultury), otrzyma granty na zapewnienie dostępności swojej siedziby, dzięki projektowi pn. „Kultura bez barier”.
 • w roku 2022, w ramach projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", kolejnych 7 grantobiorców zaplanowało realizację 78 usprawnień dla 406 osób korzystających;
 • co najmniej 2,5 tys. osób skorzysta zdofinansowania do zamiany mieszkania obarczonego barierami architektonicznymi dla osób z dysfunkcją narządu ruchu;
 • nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dla procesu budowlanego, które zapewni szereg zmian służących zapewnieniu większej dostępności nowych i remontowanych inwestycji.

Schemat dla efektów z obszaru architektura - link prowadzi do pliku PDF 

Do pobrania

Schemat efektów dla obszaru architektury: Architektura - grafika efektów (PDF 142 KB)