Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Koordynatorzy do spraw dostępności w związku z pełnioną funkcją, ale także inne osoby reprezentujące podmioty publiczne, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, a także inni obywatele, których dotyczy ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, mogą mieć wiele pytań dotyczących stosowania jej przepisów. Dlatego w oparciu o napływające do nas pytania przygotowaliśmy zestaw tych, które są najczęściej zadawane wraz z odpowiedziami na nie. Mamy nadzieję, że będą one pomocne w zrozumieniu i stosowaniu przepisów ustawy. Lista ta będzie w miarę potrzeby uzupełniana. 

Zapraszamy do lektury!

Raport o stanie zapewniania dostępności (art. 11-12)    

Certyfikacja dostępności (rozdział 3)

Koordynator dostępności (art. 14)

 • W jakim terminie należy podać dane kontaktowe osoby, która zostanie wyznaczona do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności?

 • Czy wójt/burmistrz/prezydent miasta wyznacza koordynatora tylko w Urzędzie Gminy/Miasta czy dla wszystkich jednostek organizacyjnych?

 • Czy stanowisko koordynatora dostępności  powinno być wyodrębnione czy też potraktowane jako zadanie dodatkowe? Co z wynagrodzeniem za pełnienie funkcji koordynatora dostępności oraz ewentualnie kwotą takiego wynagrodzenia?

 • Czy każdy podmiot publiczny musi mieć koordynatora do spraw dostępności?

 • Kto może pełnić funkcję koordynatora?

 • W jaki sposób ma być wyznaczony koordynator, czy ma to być np zarządzenie wójta/burmistrza/prezydenta/miasta/starosty/marszałka lub dyrektora organu władzy publicznej? 

 • Czy gdy do 30 września 2020 r. koordynator nie zostanie wyznaczony, to urzędowi będą grozić sankcje? Czy ich ewentualny brak nie będzie powodował, że większość urzędów go nie wyznaczy i będzie to "martwy przepis"?

Formularz wniosku o zapewnienie dostępności (art. 30)

Kogo, od kiedy i w jakim zakresie obowiązuje ustawa o zapewnianiu dostępności? (art. 3, 6, 7, 70)

Jakie obowiązki w zakresie dostępności  mają podmioty  publiczne i  niepubliczne zawierając umowy na realizację zadań publicznych lub zamówień publicznych (art. 4 ust. 3 i art. 5)  

 • Czy przepisy zawarte w art. 4 ust. 3 i 5 ust. 2 ustawy stosuje się tylko w stosunku do ustawy prawo zamówień publicznych?

 • Kto odpowiada za określenie wymagań odnośnie dostępności w ramach realizacji zadania?

 • Czy deklaracja oferenta o spełnieniu wymagań w zakresie dostępności, określonych w ogłoszeniu o naborze, będzie wystarczająca, aby uznać te wymagania za spełnione?

 • Czy odrzuceniu podlega oferta, w której nie zawarto opisu sposobu spełnienia wymagania w zakresie dostępności?

 • Jaki rodzaj dostępności powinien być uwzględniony w przypadku zlecania lub powierzania zadania publicznego?

 • Czy umowy zawarte przed dniem wejścia w życie przepisów art. 4 ust. 3 powinny być aneksowane? Czy jednostka samorządu terytorialnego może odmówić przedłużenia cyklicznie aneksowanej umowy, np. na Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), jeśli nie są one w pełni dostosowane pod kątem dostępności?

 • Kto może kontrolować czy zapisy umowy dotyczące dostępności są właściwie realizowane?

 • Czy podmiot publiczny może rozwiązać umowę w sytuacji, kiedy nie są respektowane zapisy umowy dotyczące zapewniania dostępności?

 • Czy podmiot inny niż publiczny, realizujący zadanie publiczne powinien w sprawozdaniu z jego realizacji uwzględniać w jaki sposób wywiązano się z zobowiązań związanych z dostępnością?

 • Czy szczególne potrzeby wykraczające poza art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności […] mogą być uwzględnione przy zawieraniu umów na realizację zadań publicznych?

 • Czy i jak zapewnić by w komisjach konkursowych i wśród ekspertów oceniających oferty były osoby, które mają kompetencje związane z dostępnością?

 • Czy można określić ile procent całego budżetu zadania powinno być przeznaczone na zapewnienie dostępności?

 • Czy w formularzu ofert znajdzie się konkretne miejsce na wpisanie informacji dotyczącej zapewnienia  dostępności?

 • Czy i jakie koszty związane z dostępnością  powinny być ujęte w kosztach kwalifikowanych w regulaminach konkursu?

 • Czy wydarzenia/szkolenia realizowane przez organizacje pozarządowe muszą być dostępne ?

 • Czy na działanie organizacji pozarządowej która realizuje zadanie zlecone przez podmiot publiczny można złożyć skargę o której mowa w ustawie?

 • Czy art. 4 ust. 3 ma zastosowanie do zamówień wszczętych przed 6 września 2021?

 • Czy art. 4 ust. 3 ma zastosowanie do wszystkich umów na podstawie, których są wydatkowane środki publiczne np. do umów o dofinansowanie projektów ze środków UE?