Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Grafika dotycząca Programu Dostępność Plus, podsumowanie programu

EFEKTY JUŻ REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ Z PROGRAMU DOSTĘPNOŚĆ PLUS:

Koordynacja

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
 • poradnik dla podmiotów publicznych z praktycznymi wskazówkami odnośnie spełniania wymagań w zakresie dostępności określonych w ustawie
 • Partnerstwo na rzecz dostępności liczące 184 podmioty  
 • Rada Dostępności – organ doradczy ministra ds. rozwoju regionalnego w zakresie dostępności
 • ponad 1000 pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przeszkolonych z zakresu dostępności
 • 80 osób przeszkolonych przez Urząd Zamówień Publicznych w zakresie dostępności w zamówieniach publicznych
 • 150 osób z 23 organizacji pozarządowych przeszkolonych z prowadzenia audytów dostępności i tworzenia napisów na żywo i audiodeskrypcji
 • wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych i partnerów społecznych  na monitorowanie prawa w zakresie dostępności i przygotowanie do prowadzenia audytów dostępności
 • kwalifikacja rynkowa „Wdrażanie dostępności w organizacji”  włączona  do  Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
 • publikacja "Niezbędnika koordynatora dostępności" z wskazówkami dotyczącymi pełnienia tej funkcji

Architektura

 • uruchomiony Fundusz Dostępności -  złożone 31 wniosków o pożyczki na łączną kwotę 11,08 mln zł (udzielone 2 pożyczki na kwotę 232 tys. zł)
 • portal internetowy budowlaneabc.gov.pl zawierający informacje nt. standardów projektowania uniwersalnego dla mieszkalnictwa
 • ponad 5000 pracowników służb architektoniczno-budowlanych  przeszkolonych z zakresu dostępności
 • ekspertyza techniczna w zakresie możliwości montażu dźwigów osobowych w istniejących budynkach wielorodzinnych
 • uruchomione wsparcie dla małych i średnich  miast w opracowaniu programów rozwojowych, uwzględniających dostępność i wdrożenie rozwiązań w tym zakresie (dla najlepszych - granty finansowe)
 • 400 projektów z rozwiązaniami umożliwiającymi udział w nich osób z niepełnosprawnościami (racjonalne usprawnienia)
 • 1504 obiekty dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w projektach współfinansowanych ze środków UE

Transport

 • blisko 120 zmodernizowanych dworców kolejowych, dostosowanych do obsługi osób o ograniczonej mobilności;
 • 408 nowych lub przebudowanych peronów kolejowych, dostępnych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się;
 • ponad 1250 peronów zmodernizowanych do wysokości wskazanej przez TSI (Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności);
 • ponad 200 peronów wyposażono w dźwigi osobowe, ponad 60 w platformy pionowe, a 120 w platformy przyschodowe;
 • 650 peronów wyposażono w dotykowe pasy ostrzegawcze;
 • na 780 stacjach pasażerskich wybudowano pochylnie prowadzące na perony;
 • zakupiono 336 szt. taboru miejskiego dostępnego dla osób ze szczególnymi potrzebami (292 autobusy, 40 trolejbusów i 4 tramwaje);
 • uruchomione szkolenia dla 5 tysięcy pracowników sektora transportu publicznego;
 • uruchomione wsparcie finansowe dla 150 gmin na finansowanie transportu indywidualnego "door-to-door".

Edukacja

 • opracowany standard „dostępnej szkoły”
 • 85 uczelni realizuje projekty na  dostosowanie swojej działalności do potrzeb studentów i pracowników z niepełnosprawnościami
 • opracowane 35 nowych programów nauczania dla uczelni, uwzględniających dostępność, które zostaną uruchomione w 2020r.
 • ponad 11 tys. uczniów ze 100 szkół podstawowych uczestniczyło w lekcjach i warsztatach o dostępności (w ramach konkursu „uDOSTĘPNniacze”)
 • opracowane rekomendacje dla poprawy jakości edukacji włączającej w Polsce
 • opracowany standard ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Służba Zdrowia

 • opracowany standard dostępności dla przychodni i szpitali
 • co najmniej 25 szpitali i 125 przychodni otrzyma granty na dostosowanie budynków do potrzeb pacjentów z niepełnosprawnościami

Cyfryzacja

 • opracowywane materiały edukacyjne online oraz   oraz wzory dostępnych dokumentów
 • opracowane 8 kwalifikacji rynkowych z zakresu dostępności cyfrowej
 • 190 osób przeszkolonych w zakresie kwalifikacji rynkowych dotyczących dostępności cyfrowej
 • 250 pracowników administracji rządowej i samorządowej przeszkolonych z dostępności cyfrowej
 • istotny wzrost audycji i wydarzeń TV tłumaczonych na Polski Język Migowy (PJM)
 • strona internetowa "Dostępność Cyfrowa", zawierającą informacje o przepisach prawa w obszarze dostępności cyfrowej, dobre praktyki, porady szkolenia i szablony dostępnych stron: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa
 • strona internetowa "Polska Akademia Dostępności",  zawierającą informacje o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:  http://www.pad.widzialni.org/
 • ponad 600 osób przeszkolonych z dostępności cyfrowej w ramach szkoleń dla pracowników administracji rządowej i samorządowej,50 szablonów modelowych serwisów internetowych administracji publicznej oraz 2 narzędzia do weryfikacji dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych
 • 2 edycje konkursu dla programistów HACKATON + i projekty kilku aplikacji mobilnych, wspierających osoby z niepełnosprawnościami
 • 13 projektów o łącznej wartości 500 mln zł na digitalizację zasobów kultury (m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska)

Usługi

 • udostępniono użytkownikom aplikację mobilną „Alarm 112” - dla osób głuchych do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego
 • opracowane standardy szkolenia i przekazywania psów przewodników  
 • 50 psów przewodników szkolonych dla osób niewidomych
 • wypracowane standardy usług asystenckich i opiekuńczych na rzecz osób starszych, świadczonych  w społeczności lokalnej
 • 14 nowych modeli deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi
 • 378 osób z samorządu lokalnego przeszkolonych w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych
 • 43,3 tys. osób objętych wsparciem w ramach usług opiekuńczych i asystenckich
 • 546 gmin otrzymało wsparcie na usługi asystencji osobistej dla osób niepełnosprawnych
 • 320 gmin otrzymało środki na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych oraz opiekę wytchnieniową dla ich opiekunów
 • ponad 50 osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych i kilkuset skierowanych na staże w programie „Stabilne zatrudnienie”
 •  1200 osób objętych usługami mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego
 • opracowane koncepcje wzorcowych lokali mieszkalnych, dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Konkurencyjność

 • 40 innowacyjnych rozwiązań, służących poprawie codziennego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami
 • utworzone 5 inkubatorów innowacji społecznych, dysponujących grantami finansowymi na łączną kwotę 200 mln zł na finansowanie kolejnych pomysłów na produkty i usługi z zakresu dostępności
 • 6 różnych konkursów o łącznej wartości ok. 207 mln zł dla przedsiębiorców, na prace badawczo - rozwojowe i  wdrożenie do produkcji produktów, urządzeń, przedmiotów i usług dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • uruchomiony program badawczy "Rzeczy są dla ludzi" na testowanie i projektowanie dostępnych rozwiązań w różnych dziedzinach życia np. z zakresu turystyki, mobilności, kultury, sportu itp. 

 

KOLEJNE PLANOWANE EFEKTY DLA PROGRAMU DOSTĘPNOŚĆ PLUS:

Koordynacja

 • powołanie koordynatorów do spraw dostępności we wszystkich podmiotach publicznych
 • 900 osób przeszkolonych w zakresie pełnienia funkcji koordynatorów do spraw dostępności
 • realizacja przeglądu prawa wynikającego z ustawy o zapewnianiu dostępności i sporządzenie raportu z rekomendacjami dla zmian w celu poprawy dostępności
 • system certyfikacji dostępności dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych
 • 900 pracowników administracji publicznej przeszkolonych z tworzenia i publikowania dostępnych dokumentów oraz ze stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami
 • uproszczony nabór do służby cywilnej i wprowadzenie e-rekrutacji
 • 150 przedstawicieli organizacji pozarządowych przeszkolonych w zakresie realizacji audytów dostępności
 • 50 organizacji pozarządowych lub partnerów społecznych przygotowanych do  monitorowania prawa zakresie dostępności

Architektura

 • zmiana przepisów prawa budowlanego (warunki techniczne), w kierunku zapewnienia dostępności wszystkich nowych budynków użyteczności publicznej i budownictwa wielorodzinnego
 • 900 budynków w których poprawiono dostępność (np. windy, podjazdy, inne ułatwienia)
 • 5 centralnych punktów konsultacyjnych dla inwestorów i projektantów z zakresu projektowania uniwersalnego
 • centrum wsparcia doradczego i architektonicznego dla podmiotów publicznych w zakresie dostępności
 • 54 małe i średnie miasta z programami rozwojowymi uwzględniającymi dostępność i wsparcie na wdrożenie rozwiązań na rzecz dostępności
 • 3000 pracowników administracji publicznej wykonujących zadania dotyczące planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego przeszkolonych z tworzenia dostępnej architektury
 • 540 jednostek samorządu terytorialnego otrzyma wsparcie na wdrożenie małych usprawnień w zakresie dostępności urzędów

Transport

 • wsparcie indywidualne w zakresie mobilności OzN w postaci dofinansowania (np. na kurs prawa jazdy, zakup lub modyfikacja sprzętu samochodowego, dostosowanie pojazdów)
 • około 1000 zakupionych autobusów i tramwajów oraz modernizacja i zakup prawie 500 jednostek taboru kolejowego (wagonów)
 • 60 nowych wagonów typu COMBO - z przedziałami dla osób z niepełnosprawnościami, w tym poruszających się na wózku
 • 21 zakupionych elektrycznych zespołów trakcyjnych (pociągi) dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz zmodernizowane zaplecza techniczno-postojowego SKM w Warszawie,
 • 21 stacji i 45 przystanków kolejowych dostosowanych pod kątem dostępności
 • 111 niskopodłogowych tramwajów zakupionych w Poznaniu
 • 13 sztuk zakupionego nowoczesnego, niskopodłogowego taboru dla II linii metra w Warszawie
 • 30 przedsiębiorstw transportu zbiorowego z wdrożonymi standardami w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach
 • 13 miast Polski wyposażonych w 190 zeroemisyjnych, elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej zgodnych ze standardami dostępności

Edukacja

 • 15 Centrów Wspierających Edukację Włączającą
 • 150 szkół podstawowych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szkolenia personelu, inwestycje w wyposażenie i pomoce dydaktyczne)
 • ponad 100 uczelni dostosowanych do potrzeb studentów i pracowników z niepełnosprawnościami
 • 1,5 tys. studentów uczących się praktycznych zasad dostępności
 • 640 osób przygotowanych do pełnienia funkcji asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • ponad 28 tys. osób z kadry szkół i uczelni przygotowanych do pracy z osobami o zróżnicowanych potrzebach

Służba Zdrowia

 • kolejne 25 szpitali i 125 przychodni zostanie dostosowanych do potrzeb pacjentów z niepełnosprawnościami

Cyfryzacja

 • 400 osób przeszkolonych i wyposażonych w kompetencje specjalistów od dostępności cyfrowej w ramach projektu „Akademia Dostępności Cyfrowej”
 • regularny audyt dostępności cyfrowej stron www podmiotów publicznych
 • opracowanie automatycznego narzędzia do weryfikacji każdej strony internetowej pod kątem dostępności
 • co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programów TV z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnością wzroku lub słuchu
 • 4,5 tys. pracowników administracji rządowej i samorządowej przeszkolonych z dostępności cyfrowej

Usługi

 • opracowane standardy obsługi klientów z różnymi potrzebami dla różnych sektorów gospodarki (np. turystyka, handel, urzędy)
 • wdrożone nowe procedury działania dla wybranych  jednostek samorządu terytorialnego (jst), uwzględniające dostępność usług publicznych (projekty współpracy ponadnarodowej)
 • poprawa dostępności szlaków i schronisk turystycznych w 16 parkach narodowych
 • blisko 100 instytucji kultury wdroży nowe rozwiązania w zakresie dostępności  ich  budynków i oferty
 • 50 psów przeszkolonych jako psy asystujące dla osób niewidomych
 • opracowanie nowoczesnego standardu szkolenia z orientacji przestrzennej dla osób niewidomych
 • 200 osób niewidomych lub słabowidzących z kompetencjami orientacji przestrzennej dzięki udziałowi w treningu orientacji przestrzennej
 • liczne szkolenia z zakresu dostępności dla pracowników kultury (muzeów, domów kultury, bibliotek) oraz konserwatorów zabytków
 • szkolenia dla ponad 84,5 tysiąca seniorów z zakresu kompetencji cyfrowych (m.in. obsługa komputera, internetu, korzystania z e-usług)
 • działania i projekty dotyczące usług cyfrowych w Regionalnych Programach Operacyjnych w całym kraju (m.in. nowe platformy i aplikacje dla e-usług administracji publicznej (cyfrowy urząd) oraz z zakresu e-zdrowia, także projekty dotyczące e-kultury, bibliotek cyfrowych oraz informacji turystycznej

Konkurencyjność

 • co najmniej 200 innowacyjnych usług lub produktów ułatwiających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami
 • opracowanie modelu Interfejsu mózg – komputer, umożliwiającego  komunikację jedynie za pomocą fal mózgowych, bez pośrednictwa mięśni
 • opracowanie modelu innowacyjnego wózka (fotelo-wózka), mogącego pełnić również funkcję fotela kierowcy samochodu osobowego
 • opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla OzN  (proteza przedramienia o modułowej konstrukcji, innowacyjny system pomiaru i dopasowywania rozmiaru obuwia)
 • 2,7 tys. pracowników przedsiębiorstw skorzysta ze szkoleń i doradztwa w zakresie upowszechniania stosowania technologii kompensacyjnych i asystujących oraz projektowania uniwersalnego