Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Dostępność - podsumowanie, pierwsza rubryka zawiera przykładowy opis regulacji prawnych dotyczących Programu, w drugiej rubryce wymienione są rodzaje dostępności, kolejna rubryka podaje przykłady innowacji społecznych oraz modernizacji w infrastrukturze, przedostatnia podaje przykłady budowania świadomości jak kampanie społeczne, ostatnia dotyczy współpracy z partnerami.

PROGRAM DOSTĘPNOŚĆ PLUS – EFEKTY PO ROKU

Dziś - 17 lipca 2019 - mija dokładnie rok od przyjęcia przez rząd  do realizacji programu Dostępność Plus. Program służy podniesieniu jakości życia i zapewnieniu niezależnego życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych oraz osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami sprawności. To pierwszy tak kompleksowy program dla Polski, który włącza problematykę dostępności do wszystkich polityk publicznych.

Minął dopiero rok, a my możemy pochwalić się już całkiem długą listą efektów. Poniżej przedstawiamy kilka najistotniejszych z nich.

Wprowadzenie regulacji prawnych

 • w Sejmie trwają prace nad Ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (określa obowiązki podmiotów publicznych w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej)
 • 1 lipca zainaugurowano pilotażowo  tzw. program windowy (podpisane porozumienie pomiędzy Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju a Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek na poprawę dostępności budynków wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej)
 • ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych określa wymogi dostępności

Inwestycje w wiedzę, kompetencje, umiejętności

 • uruchomionych jest już ponad 2/3 działań programu
 • rozpoczęto konkursy i projekty na poprawę dostępności o wartości kilku mld zł. – w tym m.in. na uczelniach, w szkołach, placówkach służby zdrowia
 • prowadzone są szkolenia (w tym dla służb architektoniczno-budowlanych, dla trenerów psów przewodników)
 • rozpowszechniane jest hasło projektowania uniwersalnego

Innowacje dla dostępności, inwestycje w infrastrukturę

 • stworzenie lepszych możliwości rozwoju nowych technologii i infrastruktury
 • dostępne inwestycje  - konkursy dla przedsiębiorców na innowacje społeczne
 • zakup środków transportu
 • rewitalizacja, remonty

 Budowanie świadomości społecznej

Współpraca z Partnerami

 • Rada Dostępności (powołanie do życia Rady Dostępności – ekspertów ds. dostępności reprezentujących  różne środowiska; ich zadaniem jest wypracowywanie najlepszych rozwiązań, opiniowanie i doradztwo, rekomendowanie zmian prawnych)
 • Partnerstwo na rzecz dostępności (stale powiększające  się grono przyjaciół dostępności - obecnie 152 sygnatariuszy partnerstwa, deklarujących zobowiązanie się do kierowania się zasadami dostępności)

 

 

Planowane efekty obecnie już realizowanych działań z Programu Dostępność Plus:

 • Ustawa o dostępności – projekt na etapie zaawansowanych prac rządowych,
 • Partnerstwo na rzecz dostępności – ponad 130 firm, organizacji i samorządów deklarujących wsparcie w swoich działaniach idei dostępności,
 • Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – dokument podpisany przez Prezydenta RP,
 • Rada Dostępności – międzysektorowy organ opiniodawczo – doradczy (eksperci) w zakresie dostępności,
 • 50 szkół podstawowych zostanie dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • 45 uczelni zostanie dostosowanych do potrzeb studentów i pracowników z niepełnosprawnościami,
 • 30 programów kształcenia na uczelniach, do których wprowadzono moduł projektowania uniwersalnego,
 • Co najmniej 25 szpitali i 125 przychodni zostanie wyposażonych pod kątem poprawy  dostępności,
 • 50 psów będzie przeszkolonych jako psy asystujące dla osób niewidomych,
 • Co najmniej 100 innowacyjnych usług lub  produktów na rzecz  dostępności,
 • 1500 pracowników  służb architektoniczno-budowlanych zostanie  przeszkolonych z  dostępności,
 • 14 nowych  modeli deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, 
 • Działania aktywizacyjne dla 100 tys. osób niepełnosprawnych i osób starszych na rynku pracy,
 • 1200 osób objętych usługami mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego,
 • 23 tys. osób z niepełnosprawnościami i starszych które skorzystały z usług opiekuńczych lub asystenckich
 • opracowanie koncepcji wzorcowych lokali mieszkalnych, dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Pozostałe zaplanowane efekty dla Programu Dostępność Plus:

 • Co najmniej 810 pracowników administracji publicznej przeszkolonych z tworzenia i publikowania dostępnych publicznych dokumentów oraz ze stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
 • Co najmniej 810 koordynatorów dostępności w różnych urzędach,
 • 81 urzędów administracji publicznej, które dostosowały swoje procedury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • Zmiana przepisów prawa budowlanego w kierunku zapewnienia dostępności wszystkich nowych budynków użyteczności publicznej i budownictwa wielorodzinnego – w trakcie opracowywania,
 • 900 budynków w których poprawiono dostępność (np. windy, podjazdy, inne ułatwienia),
 • 5 centralnych punktów usług doradczych i konsultacyjnych dla inwestorów i projektantów z zakresu projektowania uniwersalnego,
 • 150 gmin w których sfinansowany zostanie indywidualnego transport dla osób z niepełnosprawnościami (door-to-door),
 • Zakup około 1000 autobusów i tramwajów oraz modernizacja i zakup prawie 500 jednostek taboru kolejowego (wagonów),
 • Rozbudowa 13  zintegrowanych, w pełni dostępnych węzłów przesiadkowych,
 • Cykl szkoleń  z zakresu praktycznego stosowania zasad dostępności wobec pasażerów o szczególnych potrzebach – szkolenia skierowane będą do ponad 5 tys. pracowników sektora transportu, w tym głównie spółek kolejowych,
 • 15 Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą,
 • 150 szkół dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • 55 uczelni dostosowanych do potrzeb studentów i pracowników z niepełnosprawnościami,
 • 1,5 tys. studentów uczących się praktycznych zasad uniwersalnego projektowania,
 • Krajowy Ośrodek Mobilności Osób Niepełnosprawnych – systemowe wsparcie procesu zdobywania prawa jazdy i oprzyrządowania do własnego pojazdu – ponad 300 osób niepełnosprawnych, którzy zdobędą prawo jazdy i dostosują swoje pojazdy do własnych potrzeb komunikacyjnych,
 • Zakup 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych (pociągi) dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz modernizacja zaplecza techniczno-postojowego SKM w Warszawie,
 • 21 stacji i 45 przystanków kolejowych dostosowanych pod kątem dostępności (m.in. Nidzica, Olsztynek, Gągławki, Olsztyn Zachodni, Olsztyn Główny, Zakrzów, Sarnowo, Kozłowo, Dobrzyń, Bujaki, Waplewo, Gryźliny, Stawiguda, Bartąg, Olsztyn Dajtki, Olsztyn Śródmieście,  Skarżysko-Kamienna),
 • Zakup 111 niskopodłogowych tramwajów  w Poznaniu,
 • Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru dla II linii metra w Warszawie - 13 sztuk,
 • Aplikacja Viz Wizard - umożliwiająca wirtualne zwiedzanie około 20  polskich i słowackich obiektów dziedzictwa historycznego,
 • Utworzenie dostępnego polsko-słowackiego ogrodu edukacyjnego "Przyroda na wyciągnięcie ręki" w województwie podkarpackim,
 • Zakup 3 katamaranów i 1 symulatora kajaka m.in. dla osób z niepełnosprawnościami do Centrów Turystyki Kajakowej,
 • Opracowanie technologii  innowacyjnych  implantów kości i metod operacji,
 • Opracowanie modelu  Interfejsu mózg - komputer -  który umożliwia komunikację bez pośrednictwa mięśni, jedynie za pomocą fal mózgowych,
 • Opracowanie modelu wózka inwalidzkiego (fotelo-wózka), mogącego pełnić również funkcję fotela kierowcy samochodu osobowego,
 • Modernizacja 8 obiektów muzealnych w ramach konkursu Muzea Otwarte,
 • Trzyjęzyczny portal pn. Filmowe Dziedzictwo Kulturowe dostosowany do potrzeb osób niedowidzących i słabo widzących,
 • Model wsparcia osób z niepełnosprawnościami w środowisku pracy opracowany dla przedsiębiorców we przez Centralny Instytut Ochrony Pracy,
 • Opracowanie standardów obsługi klientów z różnymi potrzebami dla różnych sektorów gospodarki (np. turystyka, handel, urzędy),
 • Internetowa aplikacja do tworzenia modelowych serwisów internetowych oraz weryfikacji dostępności stron internetowych i dokumentów.