Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Poradnik - przykładowe zapisy w umowach podmiotów publicznych z podmiotami innymi niż publiczne

Jeśli reprezentujesz podmiot publiczny zobligowany do stosowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, na pewno już wiesz, że w niektórych umowach zawieranych z podmiotem innym niż publiczny trzeba zamieści zapisy obligujące do realizacji zadania czy zlecenia w sposób dostępny.

Aby ułatwić podmiotom publicznym to zadanie, przygotowaliśmy materiał z przydatnymi informacjami na temat tego, jak rozumieć obowiązek wynikający z art. 4 ust. 3 ustawy. Co ważniejsze publikacja zawiera przykładowe zapisy umów dla kilku rodzajów działań często pojawiających się jako przedmiot zamówień publicznych, czy zadań publicznych zlecanych przez podmioty publiczne.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem:

Materiał informacyjny - wyjaśnienia i przykłady dotyczące art. 4 ust. 3 ustawy o zapewnieniu dostępności  (PDF 804 KB)

Audioprzewodnik po Świętokrzyskim

Zdjęcie Starego Miasta nocą. Napis: Audioprzewodnik po Świętokrzyskim

Z myślą o osobach np. niedowidzących powstał audioprzewodnik prezentujący największe atrakcje turystyczne województwa świętokrzyskiego. Znajdziemy tam m.in. opisy i informacje dotyczące:

 • jaskini Raj,
 • Rezerwatu Kadzielnia,
 • Rynku w Sandomierzu,
 • Zamku w Chęcinach,
 • czy Klasztoru ma Świętym Krzyżu.

To efekt projektu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego "Poprawa dostępności informacji turystycznej o regionie świętokrzyskim dla osób niepełnosprawnych", który uzyskał w 2019 r. dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Sprawdź i posłuchaj na stronie swietokrzyskie.travel/audioprzewodnik

Twoja droga do dostępności

Rysunek przedstawia miasto: bank, szpital, poczta. Na pierwszym planie ulica z napisem Twoja droga do dostępności.

Czy dostępność dotyczy wszystkich?

Jako osoby cieszące się dobrym zdrowiem i pełną sprawnością rzadko zastanawiamy się, jak wiele drobnych elementów naszego otoczenia może stać się barierą utrudniającą wykonywanie różnych czynności. Wysoki stopień na chodniku czy brak windy w miejscu zamieszkania jest niedostrzegalny do czasu, gdy choćby na chwilę stracimy pełną sprawność np. złamiemy nogę albo gdy nasz wiek i kondycja nie pozwalają już na pokonanie schodów. W takiej sytuacji na co dzień znajduje się wielu z nas – dla nich bariery są elementem codzienności i to właśnie powinniśmy zmieniać. Warto mieć na uwadze, że dostępność dotyczy każdego z nas, dlatego powinniśmy o nią lepiej zadbać!

Dostępność powinna być widoczna i odczuwalna w wielu miejscach takich jak:

 • placówki edukacyjne - szkoły, uczelnie wyższe, przedszkola, żłobki;
 • placówki służby zdrowia - szpitale, przychodnie, ośrodki rehabilitacji;
 • placówki kulturalne - kina, galerie, muzea, teatry, filharmonie, opery;
 • obiekty gastronomiczne – restauracja, kawiarnie, bary, puby;
 • obiekty noclegowe - hotele, hostele, pensjonaty, zajazdy, motele;
 • obiekty kultu religijnego - kościoły, cerkwie, meczety; domy pielgrzyma;
 • instytucje administracji publicznej - urzędy, ministerstwa, agencje rządowe;
 • instytucje finansowe - banki, zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie;
 • środki transportu - tramwaje, autobusy, pociągi, chodniki, przejścia dla pieszych;
 • przedsiębiorstwa - firmy, fabryki, zakłady produkcyjne.

Przeczytaj, jak możesz sprawić, aby Twoje miejsce pracy było dostępne. Poniżej znajdziesz kilka przydatnych informacji, o których możesz nie wiedzieć oraz wskazanie sposób udostępnienia tego, co może być niedostępne.  

Cztery osoby idą drogą: starsza pani z psem, pani w ciąży, pani o kulach i pan

Dostępna architektura

ZASADY POSTĘPOWANIA W KONTAKCIE Z OSOBĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHU

Jeżeli w Twoim miejscu pracy pojawiła się osoba z niepełnosprawnością ruchu:

 • zapytaj, czy możesz pomóc i podprowadź ją do stanowiska obsługi, stolika, gabinetu itp.;
 • informuj jasno i precyzyjne, w jaki sposób można wejść/wjechać na wózku itp., a następnie gdzie można usiąść lub podjechać w taki sposób, aby rozmowa była prowadzona w komfortowych warunkach;
 • zapytaj, czy pomóc ze sprzętem umożliwiającym poruszanie się, nie dotykaj tego sprzętu bez uprzedniego zapytania i uzyskania zgody;
 • pamiętaj, o ograniczonym  polu zasięgu wzroku osoby na wózku (od 80 – 110 cm wysokości) i utrzymuj stosowną odległość oraz wysokość, aby nie sprawiać dyskomfortu. 

CO MOŻESZ ZROBIĆ W BUDYNKU, BY BYŁ BARDZIEJ DOSTĘPNY

Budynki i pomieszczenia powinny być tak przystosowane, by mogła się do nich dostaći swobodnie poruszać osoba na wózku, o lasce, o kulach itp.  

CO MOŻESZ ZROBIĆ?

 • przy wejściu do budynku nie powinno być progów i stopni;
 • jeżeli to możliwe, zadbaj o platformy schodowe, rampy umożliwiające dostęp do budynku osobom na wózkach inwalidzkich i podjazdy wraz z poręczami;
 • zadbaj o miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych lub zorientuj się, czy takie miejsca są dostępne w pobliżu;
 • zapewnij możliwość kontaktu za pomocą interkomu / domofonu (zadbaj o swobodny dostęp do urządzenia i jego prawidłową wysokość 80-110 cm);
 • zwróć uwagę na wielkość przedsionka, korytarza i ciągów komunikacyjnych - powinny być wystarczające dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zadbaj o brak przedmiotów lub mebli, które mogą utrudniać poruszanie się;
 • windy powinny być dostosowane do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się;
 • toalety powinny być w pełni dostępne dla klientów z niepełnosprawnością;
 • meble szczególnie w miejscach takich jak recepcja, powinny mieć obniżony blat na poziomie wysokości wózka.

Osoba na wózku inwalidzkim, naokoło schody

Dostępna komunikacja

Jednym z wyzwań w codziennym kontaktach z osobami ze szczególnymi potrzebami jest zapewnienie skutecznej komunikacji tak aby przekazywane treści, informacje i materiały były dla nich w pełni dostępne i zrozumiałe. 

ROZMAWIAJ Z OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU I MOWY

CO MOŻESZ ZROBIĆ, BY LEPIEJ SIĘ KOMUNIKOWAĆ?

Podczas komunikacji z osobami z niepełnosprawnością słuchu lub mowy:     

 • wykaż się taktem i cierpliwością;
 • dbaj o utrzymanie kontaktu wzrokowego, nie odwracaj głowy w trakcie wypowiedzi;
 • wypowiadaj się w sposób naturalny bez przesadnej artykulacji i podnoszenia tonu wypowiedzi;
 • nie zasłaniaj ust ręką ani nie pochylaj głowy;
 • odsłoń włosy zasłaniające twarz, w razie potrzeby skorzystaj z alternatywnych kanałów komunikacji;
 • zadbaj o komfort akustyczny – nie przekazuj ważnych informacji w momencie, gdy jest głośno, panuje harmider np. pracuje głośna drukarka, dzwoni telefon, obok toczy się głośna rozmowa;
 • na koniec kontaktu upewnij się, że najważniejsze ustalenia podczas rozmowy zostały dobrze zrozumiane;
 • zapewnij rozmówcy  możliwości przekazywania informacji zwrotnej i zadawania pytań, a w razie potrzeby ponownie wyjaśnij wątpliwe kwestie i potwierdź, że zrozumiał przekazane informacje.

FORMY KOMUNIKACJI: TŁUMACZ PJM, PISMO, WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ WSPOMAGAJĄCYCH    

USTAL FORMĘ KOMUNIKACJI Z ROZMÓWCĄ 

Masz do wyboru kilka sposobów komunikacji  - w zależności od potrzeb rozmówcy oraz Twoich możliwości technicznych i organizacyjnych wybierz jedną z nich:

 • najbardziej optymalną formę kontaktu dla osób niesłyszących stanowi tłumacz polskiego języka migowego lub usługa videotłumacza pozwalający na połączenie wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą
 • możliwa jest również komunikacja pisemna (kartki, tablet).

Jeśli komunikujesz się pisząc, pamiętaj o:

 • zapisywaniu najważniejszych informacji;
 • wyraźnym piśmie (w przypadku pisma odręcznego litery drukowane);
 • układaniu prostych zdań.

ZWRÓĆ UWAGĘ NA URZĄDZENIA, KTÓRYMI POSŁUGUJE SIĘ TWÓJ ROZMÓWCA

Twój rozmówca może korzystać z urządzeń wzmacniających dźwięk / głos, np.:        

 • dodatkowych mikroportów,
 • pilotów do sterowania aparatami słuchowymi,
 • systemu FM,
  które:
 • mogą przypominać dyktafon lub telefon komórkowy,
 • umożliwiają osobie z niepełnosprawnością słuchu „usłyszenie” rozmówcy.

Wszystkie tego typu urządzenia wychwytują inne dźwięki, dlatego komunikacja z ich wykorzystaniem powinna odbywać się w cichym miejscu. Podczas rozmowy urządzenie trzymaj w odpowiedniej odległości od ust (nie za daleko i nie za blisko), mów wyraźnie i w miarę głośno. Nie krzycz.

POLSKI JĘZYK MIGOWY (PJM)

Z większością osób z niepełnosprawnością słuchu możesz komunikować się w polskim języku migowym. Składnia polskiego języka migowego jest inna niż w języku polskim. Istnieją różne narodowe języki migowe, które różnią się od siebie tak samo jak języki foniczne.

SYSTEM JĘZYKOWO MIGOWY (SJM)

W latach sześćdziesiątych XX wieku w Polsce powstał tzw. system językowo-migowy, polegający na bezpośrednim przeniesieniu na gesty słownictwa, frazeologii i gramatyki mówionego języka polskiego. System ten był przez długi czas szeroko wykorzystywany w nauczaniu osób niesłyszących przez osoby słyszące, stąd wiele osób z niepełnosprawnością słuchu i tłumaczy działających obecnie zna jego elementy. Pamiętaj, że SJM nie jest językiem, a jedynie narzędziem pomocniczym w komunikacji.

ROZMAWIAJ Z OSOBAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU 

Jeżeli masz wątpliwości, zapytaj, czy osoba, z którą rozmawiasz, ma problemy z widzeniem i czy potrzebuje pomocy, a jeśli tak, to jakiej.

Osoba niewidoma w czarnych okularach

CO MOŻESZ ZROBIĆ, BY LEPIEJ SIĘ KOMUNIKOWAĆ

FORMA KOMUNIKACJI:

 • pomyśl, że rozmówca nie widzi dokumentów, które widzisz Ty  - musisz ustalić  jaka forma dokumentacji będzie najwygodniejsza dla rozmówcy - obecnie najczęściej jest to forma elektroniczna (plik w formacie możliwym do odczytania przez czytnik ekranu - specjalny program odczytujący treści widoczne na ekranie zarówno komputerów jak urządzeń mobilnych), czasem zapis alfabetem Braille’a. Osoby głuchoniewidome, czyli osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu posługują się również językiem migowym, kreśleniem liter na dłoni, czy alfabetem Lorma;
 • ustal formę komunikacji i sposób przekazania dokumentów  - o ile to możliwe przekaż dokumenty wcześniej przed spotkaniem – daj osobie czas na zapoznanie się z nimi;
 • pamiętaj o alternatywnej formie podpisu dla osoby z niepełnosprawnością wzroku, lub zadbaj o ramkę pozwalająca na bardziej precyzyjne wskazanie pola do podpisu;
 • zadbaj o oświetlenie, odpowiednie kontrasty i duże napisy, a także dostępność lupy dla osób niedowidzących np. na stanowiskach obsługi;
 • unikaj powierzchni wielokolorowych, ponieważ na takich powierzchniach trudnej jest dostrzec przedmioty;
 • pozwól na wprowadzenie psa przewodnika i zadbaj o jego komfort (zapewnij miskę).

ZASADY POSTĘPOWANIA Z PSEM PRZEWODNIKIEM  

Widząc klienta z psem pamiętaj, że:

 • pies powinien mieć możliwość wejścia do budynku lub pomieszczenia;
 • pies często będzie podążał za pracownikiem i doprowadzi właściciela do odpowiedniego miejsca obsługi wskazanego przez Ciebie; w każdym przypadku zapytaj właściciela psa o najwygodniejszy dla niego sposób poruszania się i komunikowania wskazówek dotyczących nawigacji w przestrzeni;
 • w razie wątpliwości dotyczących statusu psa, masz prawo poprosić właściciela o stosowne dokumenty; właściciel psa powinien mieć przy sobie świadectwa szczepień psa oraz certyfikat stwierdzający, że pies jest wyszkolonym psem przewodnikiem;     
 • jeśli właściciel psa, poruszając się, chciałby skorzystać z Twojej pomocy, idź po przeciwnej stronie niż pies;     
 • pies nie musi mieć założonego kagańca;
 • nie głaszcz psa, nie dotykaj go, nie patrz mu w oczy (wiele psów nie lubi tego typu zachowania i może reagować szczekaniem), ani w żaden inny sposób nie rozpraszaj w pracy;
 • pamiętaj o tym, by zawsze iść przed właścicielem psa lub w inny uzgodniony z właścicielem psa sposób (pies najczęściej ma kamizelkę z napisem „Nie głaskać – pracuję” lub „Nie zaczepiaj mnie – jestem w pracy”);
 • zaproponuj podanie psu wody.

ZROZUM OSOBĘ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Pamiętaj, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną może wolniej przyswajać nowe wiadomości i mieć trudności z wykorzystaniem swojej wiedzy i umiejętności, dlatego potrzebuje więcej czasu na dostosowanie się do nowej sytuacji.

ZASADY PROWADZENIA ROZMOWY

Osobie z taką niepełnosprawnością często towarzyszy opiekun/asystent.

Pamiętaj, że:

 • osoba z niepełnosprawnością intelektualną sama decyduje o tym czego chce, ma też prawo zmieniać swoje zdanie, co może wymagać więcej cierpliwości i uwagi z Twojej strony;
 • szanuj sferę prywatną osoby z niepełnosprawnością intelektualną i nie inicjuj kontaktu fizycznego (np. chwytania z dłoń), masz jednak prawo powiedzieć stanowczo i taktownie, że nie życzysz sobie takiego kontaktu, kiedy dana osoba go inicjuje.

W czasie rozmowy:

 • zachowaj bezpośredni kontakt co ułatwi komunikację;
 • używaj prostych zdań pojedynczych;
 • nie używaj języka dziecinnego oraz nie traktuj osoby z niepełnosprawnością intelektualną z pobłażliwością;
 • zadawaj na tyle proste pytania, żeby można było udzielić odpowiedzi jednym lub kilkoma słowami albo skinieniem głowy;
 • dziel długie wypowiedzi na krótsze części, a po każdej z nich upewnij się czy rozmówca prawidłowo ją zrozumiał;
 • dostosuj tempo wypowiedzi i słownictwo do indywidualnych potrzeb;
 • powtarzaj najważniejsze informacje;
 • spróbuj zobrazować wypowiedź ilustracją lub odręcznym rysunkiem;
 • nie wywieraj presji czasu ani miejsca;
 • jasno określ, co trzeba zrobić z daną informacją, np. proszę zapamiętać, przekazać rodzinie;
 • mów wprost do osoby z niepełnosprawnością intelektualną, a nie do jej asystenta.

Bądź dostępny cyfrowo

DOSTĘPNA STRONA INTERNETOWA

Dostępna strona internetowa to taka, z której można korzystać bez względu na cechy osobiste, posiadane niepełnosprawności lub wykorzystywany sprzęt.

O dostępności serwisu internetowego możemy mówić wtedy, gdy osoby niepełnosprawne mają:

 • pełny dostęp do jego treści,
 • mogą te treści zrozumieć,
 • skorzystać z wygodnej nawigacji, interakcji z serwisem.

Dostępna strona internetowa

ZASADY DOSTĘPNOŚCI STRON INTERETOWYCH WEDŁUG WCAG 2.1.

 • elementy graficzne muszą mieć opis alternatywny lub możliwość ustawienia takiego tekstu przez redaktora;
 • materiały audio-wideo powinny zawierać alternatywny dostęp do treści multimedialnych, czyli transkrypcje lub napisy, o ile zawartość tego wymaga;
 • strony powinny mieć możliwość stosowania nagłówków w prawidłowej hierarchii;
 • architektura informacji powinna być logiczna, przejrzysta, spójna i przewidywalna;
 • elementy nawigacyjne oraz komunikaty nie mogą polegać tylko na charakterystykach zmysłowych jak np.: kształt, lokalizacja wizualna, miejsce lub dźwięk;
 • po wczytaniu strony www dźwięk nie może być automatycznie odtwarzany;
 • kontrast treści w stosunku do tła musi wynosić co najmniej 4,5:1 - wszystkie informacje, elementy nawigacyjne i formularze muszą być widoczne;
 • po powiększeniu rozmiaru czcionki do 200% nie może nastąpić utrata zawartości lub funkcjonalności serwisu;
 • treści nie mogą być przedstawione za pomocą grafiki, jeśli ta sama prezentacja wizualna może być zaprezentowana jedynie przy użyciu tekstu;
 • nawigacja w serwisie powinna być również możliwa przy użyciu tylko klawiatury (bez użycia myszki);
 • fokus powinien być widoczny, a najlepiej wzmocniony i spełniać minimalne wymagania kontrastu;
 • wszystkie strony serwisu muszą mieć unikalne tytuły;
 • poza standardową nawigacją muszą być jeszcze inne sposoby odnalezienia informacji jak np. mapa strony i wyszukiwarka;
 • serwis powinien zawierać mechanizm pozwalający na ostrzeganie o otwieraniu się wybranych przez użytkownika stron w nowym oknie;
 • wszystkie pola formularzy muszą być opatrzone etykietami i muszą jednoznacznie informować o błędach lub sukcesie po ich wypełnieniu;
 • jako zabezpieczenie formularzy nie może być zastosowane rozwiązanie CAPTCHA, bazujące tylko na charakterystykach zmysłowych jak wzrok czy słuch;
 • całkowita zgodność ze standardami HTML całego serwisu (zarówno szablonów, jak i kodu generowanego z edytora treści, w którym pracuje redaktor).

CZYM JEST OPIS ALTERNATYWNY?

Opis alternatywny pozwala niewidomym przeczytać treści obrazków - treść tekstu alternatywnego odtwarzają dla nich czytniki ekranu, np. JAWS.

W przypadku braku opisu alternatywnego osoba niewidoma usłyszy samą nazwę pliku z ilustracją. Może to mieć sens (np. „logo_firmy.jpg”), ale najczęściej pliki nie są poprawnie nazywane (np. „img_34234_dkkk.png”). Jeśli taki obrazek jest odnośnikiem do innej strony, to nie ma możliwości zorientowania się, do jakiej strony on właściwie prowadzi.

Tekst alternatywny ma przede wszystkim pomóc korzystać ze strony osobie, która nie może obejrzeć grafiki. Tekst alternatywny powinien być krótki – do 250 znaków. Im krócej tym lepiej – pamiętaj, że osoba niewidoma musi tych wszystkich informacji wysłuchać, co zabiera jej czas.

JAK ZAMIEŚCIĆ OPIS ALTERNATYWNY?

Najpierw sprawdź jakość tekstów alternatywnych w swojej witrynie. W tym celu wyłącz obrazki w swojej przeglądarce:

 • Internet Explorer: Narzędzia — Opcje internetowe — Zaawansowane — Pokaż obrazy
 • Mozilla Firefox: Narzędzia — Opcje — Treść – Pobieraj obrazki automatycznie
 • Opera: Widok — Obrazki — Bez obrazków

Następnie poruszaj po stronie tak, jakbyś jej używał normalnie – ale bez ilustracji. Odpowiedz sobie na pytania:

 • czy tracisz jakieś informacje?
 • czy możesz wejść na wszystkie strony?
 • czy opisy obrazków są zrozumiałe?

Jeżeli to konieczne popraw lub dodaj teksty alternatywne. W tym celu kliknij prawnym przyciskiem myszy na grafikę i wybierz opcję formatuj obraz > tekst alternatywny. Następnie uzupełnij tytuł oraz opis grafiki. Jeśli zauważysz problemy np. z menu czy innymi elementami powtarzającymi się na każdej stronie skontaktuj się z osobami odpowiedzialnymi za opiekę techniczną nad serwisem.

Dodawanie tekstu alternatywnego do obrazów w pliku

Dobre praktyki w gabinetach lekarskich

Do gabinetów lekarskich przychodzą wszyscy potrzebujacy pomocy lub porady lekarza. Często sa to pacjenci o szczególnych potrzebach – seniorzy czy osoby niepełnosprawne . Bywa, że  kontakt takimi osobami jest bardzo utrudniony. Istnieją zasady pomagające w nawiązaniu dobrej relacji z osobą niepełnosprawną. Przygotowane wcześniej ułatwią diagnozę i usprawnią proces leczenia. Na pewno dla pacjentów z niepełnosprawnością warto zarezerwować więcej czasu, gdyż ich problemy (m.in. z poruszaniem, mową) mogą wpłynąć na czas trwania wizyty.

W ramach dobrych praktyk odsyłamy osoby zainteresowane do praktycznego poradnika savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych.

Zapraszamy do lektury.

Projekt Mazury Zachodnie w mig

Branża turystyczna poznała potrzeby osób Głuchych jako potencjalnych turystów. Na stronach Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (ZLOT) możecie znaleźć przydatne informacje turystyczne przygotowane także z myślą o osobach Głuchych. Przygotowano m.in. spot promocyjny regionu skierowany do osób niesłyszących. 

Filmiki możecie obejrzeć na stronie ZLOT.

Projekt Energia społeczna. Modele usług społecznych

Projekt Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Kluczowym celem projektu jest opracowanie, przygotowanie do wdrożenia oraz testowe wdrożenie wraz z ewaluacją 5 modeli przedsiębiorstw społecznych realizujących wybrane pakiety (wiązki) usług społecznych oraz usług związanych z rozwojem lokalnym. Opracowane modele zostaną upowszechnione w całej Polsce. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zwiększenia profesjonalizacji przedsiębiorstw społecznych i budowania ich potencjału w świadczeniu kompleksowych usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych i ich rodzin (w tym opiekunów), osób starszych 60+ oraz ich rodzin.

Opracowane opisy modeli usług społecznych realizujące usługi społeczne w obszarach:

Więcej na stronie

Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących

Często zapominamy, że zapewnienie dostępności to nie tylko odpowiednio dostosowane budynki czy środki transportu, ale również wszelkiego rodzaju materiały informacyjne czy edukacyjne zamieszczane na stronach internetowych czy drukowane. Przygotowany dostępnie materiał to szansa dla osoby z niepełnosprawnością wzroku na zapoznanie z jego treścią, zdobycie ciekawych lub ważnych informacji. To ważny element wspierający edukację osób słabowidzących, czy niewidomych.

Wszystkim, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej, o tym jak dobrze przygotować dostępny materiał edukacyjny i nie tylko, polecamy opracowanie Uniwersytetu Warszawskiego w tym zakresie. Informacje zawarte w materiale powinny być pomocne przy dostosowaniu dowolnego materiału do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami wzroku. Opracowanie dotyczy nie tylko materiałów tekstowych, ale również graficznych.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem i stosowania zawartych w nim zasad (PDF 11 MB), nie tylko w odniesieniu do materiałów edukacyjnych.

Ścieżka edukacyjna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

W Kielcach powstała w ramach Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok ciekawa inicjatywa - „Tor do nauki jazdy dla ludzi na wózkach inwalidzkich”. To kolejny przykład zrealizowanego ciekawego projektu na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Dzięki ścieżce edukacyjnej, osoby na wózkach mogą trenować niełatwe poruszanie sie po różnego rodzaju nawierzchniach czy pokonywać zjazdy lub innego rodzaju przeszkody.

Na zdjęciu ścieżka edukacyjna w Kielcach dla osób poruszających się na wózkach

Dostępność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W czerwcu 2020 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przystąpił do grona Partnerów na rzecz dostępności. ZUS od lat prowadzi działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. W ślad za przystąpieniem do „Partnerstwa na rzecz dostępności” ruszyły w ZUS kolejne intensywne działania w tym zakresie.

Z uwagi na strategiczne znaczenie Zakładu w obszarze zabezpieczenia społecznego, zadania względem poprawy dostępności miały kompleksowy charakter. W niecały miesiąc po podpisaniu „Partnerstwa na rzecz dostępności” na poziomie Centralnym działa już koordynator ds. dostępności oraz zespół ekspertów ZUS ds. dostępności, natomiast na poziomie regionalnym wyznaczono 43 regionalnych koordynatorów ds. dostępności.

Więcej informacji w Aktualnościach.

Baza miejsc z pętlami indukcyjnymi

Pętla indukcyjna to wsparcie dla osób z aparatami słuchowymi i implantami ślimakowymi. Dzięki pętli takie osoby mogą lepiej słyszeć i rozumieć mowę – zwłaszcza w miejscach publicznych.

Poniżej zamieszczamy link do strony, na której znajduje się więcej informacji na temat działania samej pętli.

Co ważne, strona tumozesz.pl stanowi bazę miejsc dysponujących pętlami indukcyjnymi, do której można dołączyć, aby pokazać, że dane miejsce jest przyjazne osobom, które korzystają z aparatów lub implantów.

Broomee - Platforma Mobilności do transportu zbiorowego na życzenie

Broomee to platforma do transportu zbiorowego na życzenie dedykowana m.in. transportowi publicznemu. Jej zastosowanie z powodzeniem sprawdzi się przy uzupełnianiu codziennego transportu publicznego, na obszarach o mniejszym zagęszczeniu (tereny podmiejskie), czy w transporcie nocnym. Rozwiązanie przyczynia się także do swobodnego poruszania się osób z dysfunkcjami ruchu w ramach transportu „door-to-door” (od drzwi do drzwi). Możliwe jest też jej zastosowanie w innych sektorach, takich jak np. transport uczniów, pracowników, czy ich dzieci w ciągu różnych aktywności w ciągu dnia.

Brak jest tu niedostosowanych do potrzeb mieszkańców rozkładów jazdy, jak też stałych tras przejazdów, których przystanki często są zbyt oddalone lub ich droga jest na tyle wydłużona, że cała usługa przestaje być atrakcyjna. Trasy, a w efekcie „rozkłady jazdy” wyznaczane i optymalizowane są na bieżąco zgodnie z rzeczywistymi potrzebami mieszkańców, jednocześnie respektując to, aby każdy pasażer dotarł do celu na czas.

Więcej na temat rozwiązania

Dobre praktyki z zakresu dostępności cyfrowej: Zalecenia WCAG2.1 dla redaktora stron internetowych

WCAG 2.1 to standard konstruowania witryn internetowych i zarządzania ich treścią określający w jakim stopniu strona internetowa powinna być przystosowana i dostępna dla osób niepełnosprawnych. W szczególności ujednolica zgodnie z ustalonymi wzorami jakość czcionki, kontrast strony, opisy elementów graficznych, opisy pól formularzy i wyszukiwarek, poprawny kod źródłowy i wiele innych elementów stron www. Spełnienie standardu WCAG 2.1 daje pewność, że strona internetowa jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych, przejrzysta dla każdego odbiorcy, w tym dla osób wykluczonych cyfrowo. 

Zapraszany do zapoznania się z samouczkiem z tworzenia dostepnych plików tekstowych, przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji

Resort Cyfryzacji przygotował również listę kontrolną do badania zgodności stron internetowych z wymaganiami ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych (DOCX 85 KB). Lista kontrolna zawiera zestaw specjalnie sformułowanych pytań, tak aby móc wykryć  większość problemów związanych z dostępnością cyfrową.

Polecamy również materiał, który pomoże sprawdzić, czy dana strona internetowa spełnia standardy WCAG

Dobre praktyki obsługi osób z niepełnosprawnościami na kolei

Niepełnosprawność nie jest ani jedyną, ani najważniejszą cechą danej osoby. Może ona oznaczać jedynie inny od tego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, sposób poruszania się, komunikowania lub odbierania rzeczywistości. Żaden sposób nie jest jednak gorszy od pozostałych. Dlatego każdą osobę, pasażera, klienta korzystającego z usług transportu kolejowego należy traktować z szacunkiem.

Urząd Transportu Kolejowego przygotował przewodnik (PDF 1 MB), prezentujący przykłady dobrych praktyk w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami na kolei, który ma za zadanie uwrażliwić wszystkich pracowników – w szczególności mających bezpośredni kontakt z klientem – na różnorodność potrzeb i oczekiwań poszczególnych grup pasażerów.

Dodatkowo przekazujemy Państwu broszurę (PDF 6 MB) autorstwa UTK, która w łatwy w odbiorze sposób przedstawia kwestie poruszane w przewodniku.

Zapraszamy do lektury i stosowania na co dzień dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami na kolei.

Lasy Państwowe dbają o informacje dla OzN 

Lasy Państwowe przygotowały tłumaczenie na język migowy opis planu wycieczki w Bieszczady. To pierwsza z 12 zaplanowanych realizacji, które będą systematycznie dodawane i publikowane.

Szlakiem połonin bieszczadzkich [język migowy]- www.lasy.gov.pl

Planując wyprawę do lasu warto zajrzeć także do mapy obiektów częściowo dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Więcej informacji na stronie Lasów Państwowych  

Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami w czasie pożaru

W takich sytuacjach jak pożar budynku, kiedy windy przestają działać - osoby niepełnosprawne, a zwłaszcza te mało mobilne są często zdane na innych lub potrzebują ich pomocy.

Potrafiłbyś pomóc osobom niepełnosprawnym w czasie pożaru?

Rozwiązaniem są wózki i maty ewakuacyjne oraz inny sprzęt. Eksperci podpowiadają jak skorzystać z takiego sprzętu. Więcej na ten temat na stronie polskabezbarier.org oraz w filmie instruktażowym 

Platforma ABCsenior.com na czas epidemii

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo seniorów podczas trwającej epidemii koronawirusa, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej uruchomił Centrum Informacji dla Seniorów w postaci platformy pod nazwą ABCsenior.com

Szczególnie osoby starsze znalazły się w grupie ryzyka wywoływanej tym wirusem. Seniorzy potrzebują teraz wsparcia, uwagi, ale i realnej pomocy. Uruchomiona platforma stanowi bazę nieodpłatnej i bezpiecznej pomocy w czasie pandemii koronawirusa. Znajdziemy tu możliwie kompletne i sprawdzone informacje potrzebne seniorom w tym wyjątkowo trudnym okresie. Podawane są informacje o bieżącej sytuacji w kraju. 

Platforma zawiera m.in. wykaz najważniejszych telefonów, mapę szpitali zakaźnych czy wyszukiwarkę nieodpłatnej pomocy lokalnej dla seniorów oraz inne przydatne i ważne informacje. 

Portal dedykowany jest seniorom, ale też młodszym pokoleniom, aby czerpały wiedzę, jak pomagać osobom starszym. 

Usprawnienia Łódzkej Kolei Aglomeracyjnej dla OzN

ŁKA dba o jakość świadczonych usług oraz rozbudowę posiadanego taboru. W sposób szczególny dba o potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym o pasażerów  z ograniczoną sprawnością ruchową.Z przeprowadzonych badań wynika, że OzN stanowiły w 2019 roku około 11 % pasażerów ŁKA.

Przewoźnik dysponuje taborem, który umożliwia samodzielną podróż osób z niepełnosprawnościami. Pociągi ŁKA posiadają m.in.: szerokie drzwi, niską podlogę, windy dla wózków inwalidzkich, toalety dostępne dla pasażerów na wózkach inwalidzkich, oznakowania w alfabecie Braille'a.  Ponadto wybrane pociągi są wyposażone w pętle indukcyjne.

Łódzki przewoźnik wprowadza systematycznie także inne udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących jak oznaczenia numerów siedzeń. Oprócz Braille - zastosowano także druk wypukły, technologię NFC czy QR kody.

ŁKA ułatwia podróżnym z niepełnosprawnościami uzyskanie informacji przed podróżą. Strona internetowa ŁKA jest stroną w pełni dostępną - posiada tytuł "Strona internetowa Bez barier".  

Aplikacja mobilna poznańskiego MPK z funkcjonalnością dla osób niewidomych i niedowidzących

MPK Poznań wprowadziało aktualizację aplikacji na smartfona myMPK. Zasadniczym zadaniem aplikacji jest informowanie o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Uaktualniona wersja wprowadza praktyczną funkcję - system Voice Assistant. To ułatwienie dla osób niewidzących i niedowidzących. Wystarczy zainstalować aplikację w smartfonie, aby lektor/syntezator mowy  czytał za ile odjedzie oczekiwany autobus bądź tramwaj. Aplikacja poinformuje także o remontach czy awariach.

Aplikacja zebrała wiele pozytywnych opinii, a co istotne - w pracach nad jej poprawnością współpracowano z Towarzystwem Osób Niewidzących i Niedowidzących w Poznaniu. 

Więcej o aplikacji 

Pierwszy budynek mieszkalny w Polsce z certyfikatem "Obiekt bez barier"

Na rynku deweloperskim pojawiają się pierwsze przykłady budowy osiedli uwzględniające nowe podejście oraz standardy budowania mieszkań bez barier architektonicznych.

Holm House jest pionierskim projektem, budowanym zgodnie z normami certyfikacji „Obiektu bez barier". Do tej pory certyfikat otrzymało ponad sto obiektów architektonicznych, m.in. Pałac Prezydencki w Warszawie oraz Lotnisko Chopina w Warszawie.  Holm House to pierwszy certyfikowany budynek mieszkalny w Polsce.

Deweloper we współpracy z Fundacją Integracja, która audytuje projekt, dba o właściwe podejście do standardów budownictwa bez barier w przestrzeni publicznej. Dzięki rozwiązaniom z zastosowaniem projektowania uniwersalnego, powstanie miejsce przyjazne do życia dla rodziców z dziećmi, młodych ludzi lubiących aktywny tryb życia, osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Warto wymienić przykładowe rozwiązania zastosowane w budynku przez dewelopera:

 • bezprogowy dostęp do windy z poziomu patio lub terenu zewnętrznego,
 • oprócz schodów prowadzących do osiedla powstaną podjazdy,
 • windy zostaną wyposażone w odpowiednio opisane przyciski (wypukłe cyfry i piktogramy) oraz informację dźwiękową,
 • oświetlenie recepcji zaprojektowano w taki sposób, by padało na twarz osoby mówiącej, dzięki czemu osoby niedosłyszące będą mogły czytać z ruchu warg,
 • mieszkania zaprojektowana z myślą o osobach z ograniczeniami fizycznymi - wśród udogodnień w nich dostępnych są obniżone progi w wejściu do lokalu, niżej zamontowane klamki okienne i gniazdka oraz przestrzeń manewrowa, pozwalająca na swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim, wyjścia na balkony z niskimi progami.

 Warto podkreślić, że rozwiązania te przeciwdziałają również rozmaitym wykluczeniom społecznym.

 Więcej na ten temat

Karta wspierająca głuchego kierowcę. Kontakt Głuchych z Policją

Każdy policjant w swojej pracy zawodowej spotkał się albo spotka z osobą z niepełnosprawnością. Musi wtedy być przygotowany do specyfiki takiej sytuacji. Aby obsłużyć osobę z niepełnosprawnością profesjonalnie i jednocześnie taktownie - policjant powinien wiedzieć na czym polegają określone dysfunkcje, jakie wynikają z nich potrzeby oraz jakie są możliwe formy pomocy.

Dla ułatwienia na przykład kontaktu niesłyszącego kierowcy z policjantem opracowano obrazkową kartę komunikacji. Ma stanowić ułatwienie w komunikacji podczas opisu zdarzenia na drodze lub w czasie rutynowej kontroli drogowej.                                                             

folder obrazkowa karta komunikacji jestem głuchy 1 strona przedstawia informacje do wyboru w jaki sposób można się komunikować za pomocą tekstu pisanego lub odczytywania mowy z ust lub metodą obrazkową bądź przy pomocy tłumacza migowego PJM  folder obrazkowa karta komunikacji jestem głuchy 2 strona przedstawia na górze zdjęcie dokumentów - prawo jazdy oraz dowód osobisty, poniżej zdjęcie obrazujące możliwe polecenia policjanta: wysiąść z auta, umożliwić kontrolę zawartości bagażnika, poddać się kontroli stanu trzeźwości, podpisanie się na dokumencie. W środkowej cześci folderu przedstawione są podstawowe znaki drogowe bądź infografiki jak np. nieprawodłowe przewożenie dzieci na foteliku. Poniżej folder przedstawia możliwe sposoby zakończenia kontroli drogowej jak pouczenie, wniosek o ukaranie do sądu, mandat karny lub zatrzymanie dokumentu. Dolny pasek folderu to cztery infografiki odnośnie możliwej pomocy jak wezwanie policji, straży, karetki bądź pomocy drogowej.

Raport z targów rehabilitacyjnych REHACARE 2019

Poniżej zamieszczamy raport, który powstał w wyniku informacji zebranych podczas targów rehabilitacyjnych REHACARE 2019 (18 - 21.09.2019 w Dusseldorf). Zawiera przykłady nowoczesnych rozwiązań z zakresu technologii kompensacyjnych i usprawniających, w tym w kategoriach: mobilność i podróżowanie, sport i rekreacja, dzieci z niepełnosprawnościami, praca i włączenie społeczne, pomocne dla osób z niepełnosprawnościami.

Raport udostępniamy na naszych stronach dzięki uprzejmości katedry Terapii Zajęciowej Wydziału Fizjoterapii AWF Wrocław.

Zachęcamy do lektury raportu (PDF 5 MB). 

uDOSTĘPniacze

uDOSTĘPniacze to akcja edukacyjna, którą Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przeprowadziło w 2019 roku. Wzięli w niej udział uczniowe szkół podstawowych z całej Polski. Jej elementami były lekcje o dostępności, konkurs i warsztaty. 

 • Zrealizowano 296 lekcji o dostępności.
 • Ogółem w lekcjach wzięło udział 6241 uczniów.
 • W konkursie wzięło udział 100 szkół. Wpłynęło 95 prac. Dzieci biorące udział w konkursie miały pokazać, jakie bariery dostrzegają w swoim otoczeniu oraz zaproponować, jak je usunąć. Obejrzyj zwycięskie prace.
 • Przeprowadzono blisko 600 warsztatów z dostępności, w których wzięło udział ponad 11 tysięcy dzieci. 

  Materiały do przygotowania lekcji: 

Ustawa Americans with Disabilities Act (ADA)

Americans with Disabilities Act (ADA) to akt prawny uchwalony w 1990 roku w Stanach Zjednoczonych, który zawiera standardy oraz wytyczne techniczne dotyczące dostępności budynków i obiektów dla osób z niepełnosprawnościami. Ustawa o niepełnosprawnych Amerykanach obejmuje swoim zakresem zarówno same osoby niepełnosprawne, jak i osoby należące do rodziny osoby niepełnosprawnej, czy też osoby pozostające z osobą niepełnosprawną w bliskim związku.

Obowiązujący prawnie dokument jest świadectwem działań podejmowanych w Stanach Zjednoczonych na rzecz zapewnienia wszystkim obywatelom równych praw, w tym dostępu do zatrudnienia, usług, publicznych udogodnień, placówek handlowych i transportu publicznego. 

Przetłumaczona treść ustawy (PDF 2 MB)

Inicjatywy na rzecz dostępności realizowane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) oprócz  działań związanych z wdrażaniem programów UE prowadzi także działania mające na celu zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej dostępności. Propaguje zasady dostępności w transporcie oraz opracowuje propozycje dobrych praktyk, które mogą być po dalszych konsultacjach wdrożone w życie.

Do tej pory zrealizowano w tym zakresie szereg inicjatyw, jak warsztaty dla beneficjentów jak i potencjalnych beneficjentów czy spotkania eksperckie. Zapowiadane są też nowe i cykliczne działania.

Dodatkowo, wraz z ekspertami zewnętrznymi w dziedzinie dostępności, opracowano broszurę "Dostępność jest na plus". Autorzy tego opracowania apelują w niej m.in. o świadome działania na rzecz likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym projektowanie infrastruktury i transportu szynowego w ścisłej współpracy ze środowiskami zrzeszającymi OzN.

Broszura dostępna na stronie CUPT (PDF 3 MB) 

Pomocna platforma dla podróżujących koleją

Od 30 października 2019 roku funkcjonuje nowa platforma "Podróże bez barier" opracowana przez Spółkę kolejową POLREGIO. W jednym miejscu zamieszczone są wszystkie przydatne informacje ułatwiające podróż pociągami POLREGIO osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom o ograniczonej mobilności. Dzięki platformie można dowiedzieć się jakie są udogodnienia i dostępność infrastruktury dworcowej.

Wszystkie informacje są pogrupowane tematycznie. Przede wszystkim oferowana jest asysta w zakresie poruszania się w obrębie dworca bądź przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociagu. Taką potrzebę zgłasza zainteresowany - może skorzystać z e-formularza na dowolnym urządzeniu mobilnym bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. 

Zainteresowanym podróżnym polecamy stronę polregio.pl/pl/podroz-bez-barier/

Baza wiedzy o dostępności cyfrowej

W trosce o zrozumienie i przestrzeganie standardów dostępności, Ministerstwo Cyfryzacji - jako organ nadzorujący obszar dotyczący dostępności cyfrowej - udostępnia Bazę wiedzy z tego zakresu.

Zebrane są tutaj poradniki, szablony dostępnych stron www oraz inne praktyczne materiały - w tym dla redaktorów stron internetowych.

Polecamy Bazę wiedzy na stronie Ministerstwa Cyfryzacji

Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości

Promując dobre praktyki publikujemy broszurę (PDF 1 MB) pt. "Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych".

Broszura została opracowana w ramach projektu "Wzajemne oswajanie" współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie. 

Broszura z powiększoną czcionką (PDF 1 MB)

Lasy Państwowe dla wszystkich

Zachęcamy do obejrzenia prezentacji  (PDF 2 MB) przygotowanej przez  Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wroclawiu.

Pokazane są w niej m.in. przykłady infrastruktury turystycznej, obiekty wybudowane w ramach programu Aktywne Udostępnianie Lasu, pomoce i wydawnictwa dydaktyczne a także rekomendowane aplikacje.  

Przykłady rozwiązań architektonicznych

W otaczającej nas przestrzeni poprawia się dostępność, likwidowane są bariery architektoniczne. Wszystkie nowe inwestycje budowlane będą spełniać warunki dostępności. Będą projektowane tak, aby każdy mógł z łatwością z nich korzystać.

W ramach dobrych praktyk pokazujemy przykładowe rozwiązania. 

Podjazd do budynku

Miejsce wykonania: UNIEJÓW

Pochylnia dla mieszkańców na wózkach w nowym wielopiętrowym bloku mieszkalnym. Pochylnia jest urządzona zgodnie z wymaganiami - ma właściwe nachylenie i jest wyposażona w poręcze.

Wejście główne do budynku

Miejsce wykonania: Muzeum Rodziny Ulmów w Markowej

Dojście do wejścia głównego jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Znajduje się na poziomie dojścia, powierzchnia jest utwardzona i antypoślizgowa.

Oznaczenie poręczy

Miejsce wykonania: Warszawa

Oznaczenie na poręczy dla osób niewidomych. Tabliczka z napisem w alfabecie Braille'a umieszczona na poręczy. 

Oznaczone schody

Miejsce wykonania: Warszawa

Prawidłowo oznaczone schody - bezpieczne dla osób niewidomych, słabowidzących i starszych. 

Polityka dostępności UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) sprawując nadzór nad rynkiem telekomunikacyjnym i pocztowym uwzględnia w swojej działalności problematykę osób ze szczególnymi potrzebami. UKE wyróżnia pięć podstawowych obszarów działania: Klient, Komunikacja, Usługi, Kadry, Zarządzanie, w ramach których realizuje zadania z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością.

Przyjęta Polityka dostępności stanowi wytyczne do realizacji zadań UKE zgodnie z przepisami prawa odnoszącymi sie do osób ze szczególnymi potrzebami.

Polityka dostępności UKE

Inspiracje. Nowe technologie

W świecie niepełnosprawnych bardzo ważne są wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne, które dają szansę na komunikowanie się ze światem.  Możliwości współczesnej technologii są coraz bardziej dostępne. Powstają liczne aplikacje, które mogą pomóc wielu ludziom mającym problemy werbalne bądź manualne z obsługą klawiatur w smartfonach i tabletach.

Poniżej kilka przykładowych rozwiązań:

 • Open Sesame - aplikacja głośnomówiąca, bezdotykowa. Do sterowania smartfonem tylko ruchami głowy.
 • Voiceitt - aplikacja do rozpoznawania mowy nieartykułowanej 

Snapshot dla Głuchych

Prezentujemy serię publikacji powstałych z inicjatywy krakowskiej fundacji 'Między uszami", która jest zbiorem ciekawych informacji o kulturze Głuchych.

Jedna z publikacji zawiera między innymi katalog najważniejszych aktów prawnych oraz norm regulujących życie Głuchych.  Dowiemy się  z niej dużo więcej o życiu w świecie ciszy, o powstaniu wizualnego systemu językowego a dalej stworzeniu społeczności, norm i wartości -czyli kultury Głuchych. Z lektury tej publikacji (PDF 2 MB) dowiemy się także gdzie Głusi lubią spędzać czas z przyjaciółmi, jakie programy w TV oglądają najchętniej i jakie aplikacje są wśród nich popularne. 

Dzięki lekturze drugiej publikacji (PDF 2 MB) dowiemy się na temat faktów i mitów o życiu Głuchych. Poznamy szybki kurs savoir-vivre Głuchych, najważniejsze pojęcia i istotne dla Głuchych wydarzenia.

Zapraszamy do lektury! 

Dworce i stacje. Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

PKP PLK SA - jako zarządca sieci linii kolejowych - na swojej stronie internetowej zamieszcza informacje dla osób z niepelnosprawnościami, w tym zwłaszcza dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Udogodnienia dla niepełnosprawnych są dostępne na Portalu Pasażera w Katalogu Stacji Kolejowych Wiecej informacji na stronie PKP PLK 

Las bez barier

Z myślą o dostępności przestrzeni leśnych, Lasy Państwowe przygotowały serię wydawniczą pt. "Turystyka w Lasach Państwowych". Publikacje zawierają informacje na temat dostępności, w tym m.in. zasady tworzenia tras/szlaków turystycznych dostosowanych do potrzeb i ograniczeń osób niepełnosprawnych ruchowo.

Z punktu widzenia opracowanych zasad dostęponościowych, wiele cennych wskazówek zawierają zwłaszcza: Las bez barier - obiekty terenowe oraz Las bez barier - obiekty kubaturowe, prezentujący zasady tworzenia łatwo dostępnych przestrzeni wewnątrz budynków i budowli dostosowanych do potrzeb i ograniczeń osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową oraz słuchową. Warto zapoznać się z całą serią dostępną na stronie Lasów Państwowych.

Publikacje są do pobrania w formie e-booków. 

Wzorcowe mieszkanie seniora  

Na portalu Budowlane ABC pokazano model mieszkania dla seniora z zachowaniem elementów projektowania uniwersalnego.  Mieszkanie zostało zaprojektowane bez barier architektonicznych, wspierając zdrowe, aktywne i niezależne starzenie się. Drzwi mają szerokość dostosowaną do potrzeb osoby na wózku, na ścianach zamontowano pochwyty, zlikwidowano prógi oraz zastosowano dużo więcej różnych udogodnień. 

Celem było pokazanie rozwiązań projektowych wnętrz, wyposażenia, produktów i usług umożliwiających osobom starszym jak najdłuższe pozostanie samodzielnym, tym samym ograniczając opiekę do pomocy osoby dochodzącej. Jest to zgodne z najnowszymi trendami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi. 

Modelowe mieszkanie seniora 

Standardy projektowania uniwersalnego. Przykłady praktycznych rozwiązań.

Na portalu Budowlane ABC zamieszczone są standardy projektowania uniwersalnego oraz praktyczne rozwiązania zalecanych do zastosowania przy projektowaniu mieszkań dostępnych, dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pokazane są modele 3D lokali mieszkalnych M1 i M3 dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zapraszamy do zapoznania się z modelami 3D lokali

Polski Walidator Dostępności

Projekt Polski Walidator Dostępności w skrócie PWD Online to specjalizowany serwis internetowy monitorujący konkretną grupę stron www, które są sprawdzane pod kątem dostępności dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Obecnie są to strony Jednostek Samorządu Terytorialnego. Sprawdzeniu podlega kilkanaście wytycznych WCAG 2.0

Zgodnie z założeniami - chodzi o zwiększenie dostępności stron, serwisów JST. PWD Online nie daje pełnego obrazu dostępności strony internetowej, ale wskazuje problemy w konkretnych obszarach. 

Więcej o projekcie

Raport z monitoringu wdrażania konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w MIiR

Poniżej zamieszczamy raport z monitoringu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczący wdrażania konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Raport został przygotowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego – Oddział w Warszawie i zawiera opis zadań MIiR w języku łatwym do czytania i zrozumienia.

Monitoring Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przeprowadzono od października 2017 do maja 2018 roku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Administracja centralna na rzecz Konwencji oprawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania”. Raport z monitoringu MIiR (DOCX 2 MB)

Raport z targów rehabilitacyjnych REHACARE 2018 

Poniżej zamieszczamy raport, który powstał w wyniku informacji zebranych podczas targów rehabilitacyjnych REHACARE. Zawiera on przykłady nowoczesnych rozwiązań z zakresu technologii kompensacyjnych i usprawniających. Raport powstał na zamówienie Pana Posła na Sejm RP Sławomira Piechoty a udostępniamy go na naszych stronach dzięki uprzejmości katedry Terapii Zajęciowej Wydziału Fizjoterapii AWF Wrocław.

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią  

Raport z targów REHACARE 2018 (PDF 3 MB)

Projekty Fundacji Katarynka

Polskie kina są w znakomitej większości niedostępne. Zamknięte pokazy z audiodeskrypcją i napisami organizowane są tylko w kilku dużych miastach. Osoby z niepełnoprawnościami, te które mieszkają poza dużymi metropoliami, osoby o niższym statusie finansowym, mniejszej mobilności, niestety nie mają dostępu do polskiej kinematografii. Skoro odbiorcy nie mogą wybrać się do kina, to Fundacja Katarynka postanowiła stworzyć domowe kino u nich.

Pod adresem www.adapter.pl dostępnych jest ponad 200 filmów z audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących, a także tłumaczeniem na język migowy. ADAPTER to różne gatunki filmowe. To także edukacja filmowa dla dzieci i młodzieży. To pierwszy i jedyny w Polsce i Europie portal filmowy VOD stworzony z myślą o niewidomych i niesłyszących kinomanach. Portal jest całkowicie darmowy, otwarty i dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. 

Polska Akademia Dostępności

Portal w ramach którego powstały szablony stron internetowych na otwartej licencji, kursy elearningowe, baza dobrych praktyk z zakresu dostępności, zbiór narzędzi służących do tworzenia i sprawdzania dostępności, stron www zgodnych z WCAG, multimediów i treści.
Polecamy

Portal Budowlane ABC. Adaptacja budynków uwzględniająca koncepcję projektowania uniwersalnego.

Na portalu Budowlane ABC znajdziesz wiele cennych porad i informacji niezbędnych przy remoncie bądż budowie domu.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami uniwersalnego projektowania. To startegiczne podejście do planowania i projektowania zarówno produktów, jak i odpowiedniego otoczenia, mających na celu promowanie społeczeństwa włączającego wszystkichobywateli oraz zapewniającego im pełną równość oraz możliwość uczestnictwa w życiu społecznym.

Spójrz, jak wygląda adaptacja budynków uwzględniająca koncepcję projektowania uniwersalnego.

Learnetic SA

To kolejna instytucja, której produkty wpisują się w temat dostępności. Firma zajmuje się tworzeniem technologii i rozwiązań wspierających edukację. Oferuje m.in. platformę do tworzenia dostępnych treści edukacyjnych o nazwie mAuthor (www.mauthor.com).  

Misją firmy jest m.in. stworzenie prostego środowiska, które każdemu uczestnikowi procesu edukacyjnego umożliwi korzystanie z rozmaitych zasobów edukacyjnych, niezależnie od miejsca pobytu i używanego urządzenia. Praca nad tworzeniem i dostępnością e-materiałów odbywała się z udziałem ekspertów WCAG. Powstałe produkty projektu uzyskały pozytywną opinię Ośrodka Rozwoju Edukacji i MEN. To pierwszy przykład tak zaawansowanych dostępnych funkcjonalnie materiałów w Polsce i na świecie.

Zobaczcie sami 

Włącznik

To jedyna w Polsce publikacja dla architektów, która krok po kroku przybliża projektowanie uniwersalne, ułatwiając spełnienie wymagań powszechnej dostępności. Publikacja znajduje się na stronie Fundacji Integracja www.integracja.org. Zobacz kompendium o tym jak projektować uniwersalnie.  

WŁĄCZNIK - kompendium projektowania bez barier

Gdynia 

Od prawie 20 lat Gdynia dąży do tworzenia dostępnej przestrzeni miejskiej. Chlubą miasta są m.in. Hala Sportowo-Widowiskowa z miejscami dla osób z niepełnosprawnością i audiodeskrypcją, Dworzec PKP Gdynia Główna, wyposażony w windy, kasy z obniżonym blatem, ułatwienia dla osób niewidomych. Osoby z niepełnosprawnością znajdą udogodnienia także w gdyńskiej marinie, w której wjazd na plażę Śródmieście jest możliwy dzięki drewnianemu podestowi, natomiast dzieci z niepełnosprawnością pobawią się na przystosowanych dla nich urządzeniach na placu zabaw. Miasto w 2016 roku zdobyło tytuł Lidera Dostępności w kategorii samorząd a także Grand Prix konkursu w uznaniu zasług na tym polu. Zobacz Gdynię miasto bez barier. 

Gdynia miasto bez barier

Poczta Polska

Poczta Polska również działa na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Z myślą o nich systematycznie wprowadza w swoich urzędach szereg takich udogodnień jak: podjazdy, wejścia równe z poziomem chodnika, automatyczne podnośniki, dzwonki do przywoływania pracownika obsługi, stanowiska obsługi osób niepełnosprawnych oznakowane piktogramami. 

Aby sprawdzić, czy dana placówka jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki na stronach Poczty Polskiej. Odwiedź również stronę pocztapolskabezbarier.pl i sprawdź, co Poczta oferuje osobom z niepełnosprawnościami.