Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Coraz bliżej uruchomienia Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej

Trwają intensywne prace nad uruchomieniem nowego programu wsparcia dla Polski Wschodniej. Na wsparcie będą mogą liczyć między innymi przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, czy operatorzy systemów dystrybucji energii w Polsce Wschodniej.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) to jeden z programów krajowych, za pomocą których będą wdrażane Fundusze Europejskie w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027. Wsparcie jest skierowane ponownie do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz obejmie część mazowieckiego (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów). Komisja Europejska zatwierdziła program 6 października br.

"Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to 2,65 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które wesprą małych i średnich przedsiębiorców, zadbają o dobry klimat na terenach miejskich, poprawią dostępność transportową makroregionu, a także pomogą chronić bioróżnorodności i rozwijać turystykę w zgodzie z naturą"

– tłumaczy wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"Z efektów inwestycji będą korzystać wszyscy – zarówno mieszkańcy, jak i odwiedzający Polskę Wschodnią goście. Wierzymy, że Polska Wschodnia będzie jeszcze lepszym miejscem do życia i inwestowania"

- dodała wicemninister Jarosińska-Jedynak.

Trwa finalizowanie umów z Instytucjami Pośredniczącymi

W tym tygodniu Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Instytucja Zarządzająca programem FEPW) podpisało porozumienie w sprawie powierzenia realizacji programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 Instytucjom Pośredniczącym: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT). Trwają negocjacje porozumienia z trzecią Instytucją Pośredniczącą, jaką będzie Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

Instytucje Pośredniczące to jedne z kluczowych instytucji biorących udział w realizacji programu. To do nich Instytucja Zarządzająca może przekazać wykonywanie części swoich zadań i jednocześnie odpowiedzialność za ich realizację. Instytucja Zarządzająca nadal jednak pozostaje odpowiedzialna za wdrażanie całego programu.

Zakres obowiązków instytucji pośredniczących określa umowa lub porozumienie. Mogą to być na przykład zadania związane ze wdrażaniem działań, czyli części programu dotyczących określonej tematyki, w której specjalizuje się dana instytucja, np. rozwoju przedsiębiorstw, budowy dróg czy ochrony środowiska. Do zadań Instytucji Pośredniczącej mogą należeć między innymi: przygotowanie kryteriów wyboru projektów, organizacja naborów i wybór projektów do dofinansowania, weryfikacja prawidłowości wydatków poniesionych przez beneficjentów, monitorowanie postępu w realizacji umów z beneficjentami, czy ich rozliczanie.

PARP będzie wdrażała działania dla przedsiębiorców w Priorytecie 1, a także działanie 3.1. Zrównoważona mobilność miejska oraz 4.1. Infrastruktura drogowa; CUPT – działanie 4.2. Ponadregionalna infrastruktura kolejowa; a MKiŚ – działania z Priorytetu 2 dotyczące sieci dystrybucji energii, adaptacji miast do zmian klimatu i bioróżnorodności.

BGK będzie realizować pożyczki na rozwój turystyki

Część programu będzie realizował Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK został wyznaczony na managera funduszu pożyczkowego w działaniu 1.5. Pożyczki na rozwój turystyki. Bank od sześciu lat, na zlecenie MFiPR, z powodzeniem realizuje instrument krajowy „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”. To pożyczki, które umożliwiają mikro-, małym i średnim firmom z branży turystycznej i okołoturystycznej w Polsce Wschodniej sfinansowanie wydatków inwestycyjnych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

"Na bazie pozytywnych doświadczeń planujemy kontynuację i zwiększenie skali wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w Polsce Wschodniej w szeroko rozumianej branży turystycznej. Pożyczki będą teraz finansowane z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej."

 – podkreśla wiceminister

Pożyczki będą dystrybuować regionalne instytucje finansujące, które BGK wybierze w przetargu w 2023 r. 

Wybór Komitetu Monitorującego

Trwa również ustalanie listy członków Komitetu Monitorującego nowy program. To niezależny organ, pełniący funkcje opiniodawczo-doradcze. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerzy (przedstawiciele m.in. świata nauki, organizacji związkowych i organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych). Ponadto, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji, w tym również Komisji Europejskiej. Pełny skład Komitetu będzie znany najwcześniej w II połowie grudnia 2022 roku.

Zadania Komitetu są określone w art. 40 rozporządzenia ramowego dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Sposób działania Komitetu Monitorującego doprecyzuje regulamin. Dokument zostanie wypracowany w kolejnym etapie prac przez członków Komitetu, a następnie przyjęty w postaci uchwały (na pierwszym posiedzeniu), zaplanowanym na styczeń 2023 r.

***

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w 6-ciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów). Z Programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Całkowity budżet programu to ponad 12 mld zł. Więcej o programie