Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 23 Feb 2018 16:12:25 GMT pl-pl Nabory wniosków 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (2) Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/218-wysokiej-jakosci-uslugi-administracyjne-2/ Fri, 23 Feb 2018 16:12:25 GMT 191386 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych / 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne (4) Nabór wniosków na projekty na rzecz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.Konkurs nr RPDS.09.02.01-IP.02-02-291/18*   Instytucją Organizującą Konkurs jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław. Ogłoszenie... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/92-dostep-do-wysokiej-jakosci-uslug-spolecznych-921-dostep-do-wysokiej-jakosci-uslug-spolecznych-konkursy-horyzontalne-4/ Fri, 23 Feb 2018 13:31:34 GMT 191240 Inwestycja w siebie – to się opłaca! http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/inwestycja-w-siebie-to-sie-oplaca/ Fri, 23 Feb 2018 12:32:08 GMT 191429