Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Fri, 22 Feb 2019 14:01:11 GMT pl-pl Nabory wniosków 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego (7) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-mlodych-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-121-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-7/ Fri, 22 Feb 2019 14:01:11 GMT 247352 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe / 10.2.3 Kształcenie zawodowe (7) Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/102-ksztalcenie-ogolne-i-zawodowe-1023-ksztalcenie-zawodowe-7/ Fri, 22 Feb 2019 12:01:59 GMT 247332 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (3) Instytucja Zarządzająca RPO WK-P informuje, iż Lokalna Grupa Działania Gminy Powiatu Świeckiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-261/19 (nr konkursu w ramach... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/71-rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-3/ Fri, 22 Feb 2019 11:12:14 GMT 247293