Nabory wniosków http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl Mon, 24 Jun 2019 13:50:43 GMT pl-pl Nabory wniosków Wsparcie zawodowe dla osób młodych (15-29) w województwie pomorskim w 2019-2020 r. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/wsparcie-zawodowe-dla-osob-mlodych-15-29-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2019-2020-r/ Mon, 24 Jun 2019 13:50:43 GMT 263953 6.2 Rozwój gospodarki turystycznej / 6.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej – miasto Łódź (2) Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.06.02.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej,... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/62-rozwoj-gospodarki-turystycznej-622-rozwoj-gospodarki-turystycznej-miasto-lodz-2/ Mon, 24 Jun 2019 13:34:48 GMT 264135 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/19 Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach działania 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, poddziałania 11.2.3 Ułatwienie... http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/112-ulatwienie-dostepu-do-przystepnych-cenowo-trwalych-oraz-wysokiej-jakosci-uslug-w-tym-opieki-zdrowotnej-i-uslug-socjalnych-swiadczonych-w-interesie-ogolnym-1123-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-w-tym-integracja-ze-srodowiskiem-6/ Mon, 24 Jun 2019 11:45:57 GMT 263805