Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

KPO

Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych, Krajowy Plan Odbudowy

Zakończony 15.11.2022

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

IV kw. 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Osoby, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

1)   podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 933 i 1155) lub;

2)   przyznano im płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2114 oraz z 2022 r. poz. 219, 646 i 1270) co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem,

jeżeli:

1)   są właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachowe;

2)   mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wymiana pokrycia dachowego zawierającego azbest, w tym również zakup oraz montaż nowego pokrycia dachowego wolnego od azbestu na budynkach służących do produkcji rolniczej.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

1)      które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem;

2)      których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

3)      jeżeli wymieniane jest pokrycie dachowe na całym budynku.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru przedsięwzięć wskazane są w regulaminie wyboru przedsięwzięć.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Wsparcie wynosi 40 zł/m2, jednak nie więcej niż 20 000 zł dla jednej osoby.

Na realizację przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 50% całkowitej kwoty wsparcia.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Jest to jeden z zakresów wsparcia inwestycji A1.4.1. KPO, której łączny budżet wynosi 1,267 mld euro.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin wyboru przedsięwzięć

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz.U. poz. 1830)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Platforma Usług Elektronicznych ARiMR

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy zostanie udostępniony na stronie internetowej administrowanej przez Agencję najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia naboru wniosków.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegóły zawarte są w regulaminie wyboru przedsięwzięć.