Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.7

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP - WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW, RPO Lubelskiego

Zakończony 16.07.2020

KOMUNIKAT

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie anulowania naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20

w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw,

Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP) informuje, że w związku z uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr CLXVI/3192/2020 z dnia 16 lipca 2020 r., nabór nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 dotyczący wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, realizowany w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 został anulowany.Zgodnie Wezwaniem do złożenia wniosku w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w ramach Osi Priorytetowej 3 Badania i innowacje, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności, RPO WL na lata 2014–2020, Instytucja Organizująca Nabór zastrzega sobie możliwość do anulowania naboru, w szczególności w następujących przypadkach:

-        ogłoszenia i/lub nowelizacji aktów prawnych lub wytycznych lub dokumentów składających się na system realizacji programu mających istotny wpływ na warunki realizacji projektów lub w istotny sposób sprzecznych z postanowieniami niniejszego Wezwania;

-        wystąpienia nieusuwalnej wady uniemożliwiającej rozstrzygnięcie naboru zgodnie z przepisami ustawy wdrożeniowej;

-        jeżeli w naborze nie został złożony żaden wniosek;

-        zaistnienia siły wyższej powodującej zagrożenie dla interesu publicznego, której wystąpienie czyni niemożliwym lub znacząco utrudnia przeprowadzenie procedury naboru;

-        awarii lub brak dostępności LSI2014, których wystąpienie czyni niemożliwym lub znacząco utrudnia przeprowadzenie procedury naboru. 

Biorąc pod uwagę awarię systemu informatycznego LSI2014, która wystąpiła w trakcie trwania naboru, podjęto decyzję o jego anulowaniu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

(za pośrednictwem strony lsi2014.lubelskie.pl)

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 (LSI2014).

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Wsparcie w ramach Działania będzie udzielane w formie dotacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 2 (PDF 614 KB) do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie wynosi 100% wydatków kwalifikowalnych, określonych zgodnie z Załącznikiem nr 5 (PDF 156 KB) do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na nabór wynosi 74 000 000 zł.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W ramach naboru nie ma zastosowania procedura odwoławcza.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie RPO WL.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  (PDF 7 MB) [25.06.2020 r.]