Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

KPO

Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, Krajowy Plan Odbudowy

Zakończony 18.11.2022

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

IV kw. 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, jeżeli co najmniej w dniu złożenia wniosku:

1) wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub działalność w zakresie wytwarzania produktów będących wynikiem tego przetwarzania, niebędącą działalnością wymienioną w załączniku do rozporządzenia wdrożeniowego, tj. działalnością gospodarczą w zakresie:

a) destylowania, rektyfikowania i mieszania alkoholi – z wyjątkiem produkcji alkoholu etylowego, po przetworzeniu przeznaczonego do spożycia, sklasyfikowanej w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) pod numerem 11.01.Z,

b) produkcji pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych, sklasyfikowanej w PKD pod numerem 11.04.Z,

c) produkcji piwa, sklasyfikowanej w PKD pod numerem 11.05.Z,

d) produkcji wyrobów tytoniowych, sklasyfikowanej w PKD pod numerem 12.00.Z.;

2) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, z późn. zm.);

3) jest pełnoletnia – w przypadku osoby fizycznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

  • budowa budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
  • rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami socjalnymi i administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem, w części nieprzekraczającej 10% całkowitej powierzchni tych budynków;
  • budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, kotłów i pieców na biomasę, a także zastosowania czynników chłodniczych o zmniejszonym lub neutralnym oddziaływaniu na środowisko – o ile są związane z przetwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie;
  • zakup nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury;
  • zakup nowych środków transportu spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć, które są przeznaczone do przewozu:

a)     produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie i izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb,

b)     produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników,

c)     zwierząt przeznaczonych do uboju;

  • zakup i instalacja nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa;
  • zakup lub aktualizacja oprogramowania komputerowego, zakupu lub rozbudowy systemów teleinformatycznych oraz zakup patentów, licencji, praw autorskich i znaków towarowych;
  • koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, biznesplanu i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz koszty związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru przedsięwzięć wskazane są w regulaminie wyboru przedsięwzięć.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Wsparcie udziela się do 50% kosztów kwalifikowalnych, do wysokości limitu, który wynosi:

1)     3 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status mikroprzedsiębiorstwa

2)     10 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status małego przedsiębiorstwa

3)     15 000 000 zł – w przypadku przedsiębiorcy, który posiada status średniego przedsiębiorstwa.

Na realizację przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie zaliczki w wysokości do 50% całkowitej kwoty wsparcia.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Jest to jeden z zakresów wsparcia inwestycji A1.4.1. KPO, której łączny budżet wynosi 1,267 mld euro.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegóły zawarte są w regulaminie wyboru przedsięwzięć