Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO

Projekty zintegrowane: Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki i Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych/ RPO Podlaskiego, RPO Podlaskiego

Zakończony 20.01.2017

Poniżej została zamieszczona lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania. Projekty zostały złożone w odpowiedzi na konkurs nr PPD.03.02.01_03.02.02-IP.01-20-002/16 (poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki i poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych, Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego).

Wyniki naboru 17.07.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 611 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

maj/czerwiec 2017 roku

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

ul. Pogodna 22

15-354 Białystok

Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02

Sposób składania wniosków

Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach:

  • etap I (preselekcja) w ramach, którego składany jest uproszczony wniosek o dofinansowanie projektu zintegrowanego
  • etap II, w którym składane są pełne wnioski o dofinansowanie wchodzące w skład projektu zintegrowanego.

Warunkiem uczestnictwa w I etapie konkursu jest złożenie 2 egzemplarzy uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w wersji papierowej wraz z załącznikami w terminie od 30 grudnia 2016 r. od godziny 7:30 do 20 stycznia 2016 r. do godziny 15:30. Wnioski w formie papierowej można składać pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02.

Nabór prowadzony jest w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 8.00 – 16.00; wtorek – piątek: 7.30 - 15.30.

W ramach II etapu konkursu, wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu oraz zostaną poinformowani o terminie i formie złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wchodzącego w skład projektu zintegrowanego.

Pełny wniosek o dofinansowanie projektu wchodzący w skład projektu zintegrowanego składany jest w dwóch formach, tj.:

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Generatora Wniosków Aplikacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (GWA EFS w ramach SOWA RPOWP, aplikacja dostępna jest pod adresem https://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_zprogramu/pobierz_wzory_dokument/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efs.html,
  • oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu GWA EFS w ramach SOWA RPOWP, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku (w dwóch egzemplarzach) wraz z Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności podmioty prowadzące kształcenie i szkolenie osób dorosłych w systemie formalnym i pozaformalnym.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach niniejszego konkursu dofinansowanie uzyskają projekty zintegrowane wpisujące się w cele Poddziałania 3.2.1 i Poddziałania 3.2.2 obejmujące jednocześnie następujące typy projektów: 

Poddziałanie 3.2.1:Projekty grantowe „tzw. bon na szkolenie” obejmujące:

1) szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie TIK i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnianiem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

2) rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy, w celu nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia, poprzez studia podyplomowe,

3) poradnictwo edukacyjno – zawodowe skierowane do osób dorosłych,które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej.

Poddziałanie 3.2.2:

Projekty grantowe (tzw. bon na szkolenie) dotyczące pozaszkolnych form kształcenia dorosłych, takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 4, w Załączniku nr 8 oraz Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Poddziałanie 3.2.1 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% (85% - ze środków UE oraz 5% - ze środków budżetu państwa). Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu. Wkład własny wnoszony przez podmioty niepubliczne jest wkładem prywatnym.Poddziałanie 3.2.2 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90% (85% - ze środków UE oraz 5% - ze środków budżetu państwa). Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu. Wkład własny wnoszony przez podmioty niepubliczne jest wkładem prywatnym

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs w części dotyczącej dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.1 wynosi 80 000 000,00 zł, w tym:  subregion białostocki: 34 400 000,00 zł,  subregion łomżyński: 27 200 000,00 zł,  subregion suwalski: 18 400 000,00 zł, Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs w części dotyczącej dofinansowania w ramach Poddziałania 3.2.2 wynosi 40 000 000,00 zł, w tym:  subregion białostocki: 17 200 000,00 zł  subregion łomżyński: 13 600 000,00 zł  subregion suwalski: 9 200 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

 

UWAGA! w dniu 26.03.2020 r. wprowadzono Komunikat nr 6

Regulamin konkursu - WERSJA NIEAKTUALNA

Regulamin konkursu (aktualizacja z 10.01.2017 roku) - WERSJA NIEAKTUALNA

Regulamin konkursu (aktualizacja z dnia 26.03.2020) - WERSJA OBOWIĄZUJĄCA

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Wzór uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Karta weryfikacji poprawności uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Karta oceny formalno-merytorycznej uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020 

ZMIENIONY Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Karta oceny formalno – merytorycznej uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020  (aktualizacja z 10.01.2017 r.)

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

ZMIENIONY Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - aktualizacja z 27.02.2017 r.

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   - aktualizacja z 27.02.2017 roku

ZMIENIONY Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020- aktualizacja z 27.02.2017 roku

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Karta weryfikacji poprawności wniosku o dofinansowanie realizacji projektu zintegrowanego w ramach RPOWP na lata 2014-2020

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 

Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 

Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu - Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS wraz z załącznikami 

ZMIENIONY Załącznik nr 10 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS wraz z załącznikami - aktualizacja z 25.04.2017 r.

ZMIENIONY Załącznik nr 10 Wzór minimalnego zakresu umowy o Dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków EFS wraz z załącznikami - aktualizacja z 01.06.2017 r. OBOWIĄZUJĄCA WERSJA

Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - Ekspertyza pt. „Popyt pracodawców na podlaskim rynku pracy na kompetencje i kwalifikacje nabywane w ramach studiów podyplomowych” 

Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu - Standaryzacja wydatków w ramach konkursu

Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu – Wzór Strategii projektu grantowego 

Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  

Załącznik nr 15 do Regulaminu konkursu - Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące wsparcia kształcenia ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Załącznik nr 16 do Regulaminu konkursu Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów PI 10(iii) 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

 

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie realizacji projektu zintegrowanego

Wzór umowy o dofinansowanie projektu zintegrowanego - aktualizacja z 01.06.2017 r. OBOWIĄZUJĄCA WERSJA

Załączniki do umowy:

Załącznik nr 1 do umowy – Ogólne warunki umów o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 2 do umowy – Wzór harmonogramu płatności

Załącznik nr 4 do umowy - Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

Załącznik nr 5 do umowy – Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 6 do umowy – Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projektach realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 koniecznych do wprowadzenia do SL2014

Załącznik nr 7 do umowy – Wzór zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale V i IX Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacja.efs@wup.wrotapodlasia.pl. Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej serwisu RPOWP WUP w Białymstoku: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl.

Regulamin konkursu jest dostępny w Wydziale Informacji i Promocji EFS – punkt przyjęć wniosków EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok oraz na stronie internetowej serwisu RPOWP WUP w Białymstoku: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 85 74 97 247.

Linki

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

1) Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

ul. Poleska 89

15 - 874 Białystok

Godziny pracy: pon. 8.00 - 18.00, wt.-pt. 7.30 - 15.30

Infolinia: 0 801 308 013  

2) ) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łomży:

ul. M.C. Skłodowskiej 1

18-400 Łomża

Godziny pracy: pon. 8.00 - 18.00, wt.-pt. 7.30 - 15.30

Telefony do konsultantów: 86 216 33 26, 86 473 53 20  

3) Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Suwałkach:

Osiedle II 6a,

16-400 Suwałki

Godziny pracy: pn. 8.00 - 18.00, wt.-pt. 7.30 - 15.30

Telefony do konsultantów: 87 563 02 11, 87 563 02 76  

Serwis RPOWP WUP w Białymstoku: http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl.

Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego: https://rpo.wrotapodlasia.pl/.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego