Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT

program Litwa-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 22.05.2017

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat programu Litwa-Polska
Konstitucijos 7, LT-09308 Wilno, Litwa

www.lietuva-polska.eu 

e-mail: info@vilniusjts.eu

Sposób składania wniosków

Wersję papierową i elektroniczną wniosku należy przesłać na adres Wspólnego Sekretariatu:

Wspólny Sekretariat programu Litwa-Polska

Konstitucijos 7, LT-09308 Wilno, Litwa

e-mail: info@vilniusjts.eu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • władze lokalne, regionalne i krajowe (rządowe) oraz ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną
 • organy publiczne i podmioty prawa publicznego stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów władz regionalnych lub lokalnych
 • stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów podlegających prawu publicznemu
 • organizacje pozarządowe i organizacje non-profit posiadające osobowość prawną
 • związki wyznaniowe (dotyczy priorytetów 1 i 3)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Priorytetu 1:

 • opracowanie wspólnych szlaków turystycznych opartych na dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym: przygotowanie i publikacja materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat obiektów turystycznych i szlaków turystycznych;
 • produkcja i montaż tablic informacyjnych oraz znaków, montaż urządzeń przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji, inna infrastruktura turystyczna na małą skalę;
 • wspólne działania ukierunkowane na promowanie turystyki w regionie;
 • wdrażanie wspólnych, artystycznych, kulturalnych działań edukacyjnych dla turystów;
 • ochrona, zachowanie, adaptacja i zrównoważony rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego dla potrzeb turystyki (w tym ekoturystyki);
 • wymiana dobrych praktyk pomiędzy beneficjentami, wspólne szkolenia personelu i wymiany pracowników w zakresie zwiększania potencjału przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa, zarządzania rozwojem wspólnych produktów turystycznych i usług, marketingu zasobów dziedzictwa obszaru programowego.

W ramach Priorytetu 2, cel 2.1:

 • współpraca między organizacjami otoczenia biznesu (np. inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, centra doradcze biznesu, izby gospodarcze);
 • wspólne opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju biznesu; wspólne opracowanie i wdrożenie projektów przedsiębiorczości młodzieży, których celem jest wprowadzenie do świata biznesu, zachęcanie młodzieży do samozatrudnienia i tworzenia przedsiębiorstw itp.;
 • działania wspierające współpracę gospodarczą (np. tworzenie sieci, rozwój klastrów, itp.); transfer dobrych praktyk, wspólne szkolenia oraz wymiany pracowników pomiędzy beneficjentami w celu zwiększenia zdolności świadczenia wsparcia biznesu w zakresie zarządzania oraz organizacji, a także w celu rozwoju lub uaktualniania wspólnych usług (lub) promowania współpracy dla biznesu;
 • wspólne szkolenia, seminaria i inne działania edukacyjne dla młodzieży, przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników w zakresie rozwoju biznesu. 

W ramach Priorytetu 2, cel 2.2:

 • informowanie i doradztwo na rynku pracy w celu zwiększenia mobilności transgranicznej;
 • wspólne tworzenie i wdrażanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspólne szkolenia;
 • wspólne opracowanie i wdrażanie inicjatyw na rzecz zatrudnienia dla młodzieży i ludzi starszych oraz realizacja programów wymiany;
 • tworzenie sieci instytucji edukacyjnych w zakresie lepszego dopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy w regionie;
 • realizacja wspólnych programów studiów i szkoleń zgodnie z potrzebami rynku pracy; transfer dobrych praktyk dla beneficjentów mających na celu zwiększenie zdolności do realizacji transgranicznej mobilności, lokalne zatrudnienie oraz inne inicjatywy na rzecz zatrudnienia;
 • wymiana doświadczeń i wspólne szkolenia dla beneficjentów, osób bezrobotnych, a także ludzi szukających zmiany kariery.

W ramach Priorytetu 3:

 • wspólne rozwijanie świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla różnych grup osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
 • tworzenie sieci organizacji pozarządowych i wolontariuszy obsługujących potrzeby osób najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne;
 • zaangażowanie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym we współpracę transgraniczną;
 • wspólne zajęcia sportowe na rzecz integracji społecznej i promocji zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
 • wspólne wdrażanie programów opieki socjalnej i zdrowotnej;
 • inwestycje w transgraniczną infrastrukturę opieki socjalnej i zdrowotnej;
 • wspólne szkolenia i wymiana personelu pomiędzy beneficjentami  (i wolontariuszami) pracującymi z grupami wrażliwymi, w celu wzmocnienia ich zdolności do wspierania integracji społecznej, rozwoju inicjatyw sieciowych oraz świadczenia usług socjalnych, itp.

W ramach Priorytetu 4:

 • prawna i administracyjna współpraca między instytucjami a dostawcami usług publicznych;
 • wspólne operacje i działania administracyjne w zakresie dostosowania do zmiany klimatu;
 • transfer dobrych praktyk i wspólne szkolenia, wymiana personelu beneficjentów.

Kryteria wyboru projektów

Każdy projekt podlega ocenie na poszczególnych poziomach:

- ocena formalna:

 • Czy wniosek o dofinansowanie dostarczony został w terminie do Wspólnego Sekretariatu
 • Czy wniosek o dofinansowanie zawiera odpowiednie daty, pieczęcie oraz podpisy Partnera Wiodącego
 • Czy elektroniczna i papierowa wersja wniosku są identyczne i wypełnione w języku angielskim
 • Czy wniosek o dofinansowanie wypełniony został w sposób prawidłowy (czy nie wyświetla błędów w wypełnieniu pół, nie zawiera pól niewypełnionych)
 • Czy wszystkie Deklaracje Partnerskie są odpowiednio wypełnione i podpisane przez odpowiednich partnerów
 • Czy dostarczono wymagane aneksy do wniosku o dofinansowanie
 • Czy Partner Wiodący dostarczył wszystkie dodatkowe dokumenty we właściwym czasie

- ocena kwalifikowalności:

 • Projekt spełnia minimalne wymagania dotyczące partnerstwa, tj. dotyczy współpracy minimum dwóch partnerów z dwóch różnych państw – Polski i Litwy
 • Partner Wiodący spełnia warunki uczestnictwa w projekcie: posiada kwalifikowalny status prawny oraz znajduje się na obszarze Programu
 • Wszyscy Partnerzy spełniają warunki uczestnictwa w projekcie: posiadają kwalifikowalny status prawny oraz znajdują się na obszarze Programu; w uzasadnionym przypadku Partner ma siedzibę poza obszarem Programu, ale na terenie Litwy lub Polski
 • Konkretne wymagania naboru zostały spełnione
 • Minimalne i maksymalne wymagania dotyczące budżetu projektu zostały zachowane Zapewnione zostały środki na współfinansowanie projektu (potwierdzone w dostarczonych dokumentach) wraz z minimalnymi wymogami Programu.
 • poziom dofinansowania z EFRR nie przekracza 85% wszystkich kosztów kwalifikowalnych

- ocena jakościowa: 
Zgodność w wybranym priorytetem

 • Czy projekt odpowiada na transgraniczne wyzwania i potrzeby?
 • Wkład projektu w osiągnięcie celów programu, rezultatów i wskaźników produktu. W jakim stopniu projekt przyczyni się do realizacji celu programu?
 • Jaką wartość dodaną ma przynieść projekt? Czy projekt realizuje zasady horyzontalne Unii Europejskiej?
 • Czy projekt przyczyni się do realizacji strategii Unii Europejskiej, strategii krajowych i regionalnych?

Charakter współpracy transgranicznej

 • Czy  projekt ma znaczenie dla współpracy transgranicznej
 • Czy projekt może stanowić podstawę dla przyszłej współpracy 

Partnerstwo

 • Czy partnerstwo ma właściwy potencjał aby zrealizować planowane działania oraz rezultaty i wskaźniki produktu 

Zrównoważony rozwój

 • Czy działania projektowe zapewnią zrównoważony rozwój w osiągnięciu rezultatów i wskaźników produktu 

Budżet, zarządzanie i plan projektu

 • Czy budżet jest spójny w odniesieniu do planowanych działań, rezultatów i wskaźników produktu oraz zaangażowania partnerów
 • Czy zasady pomocy publicznej są przestrzegane
 • Czy struktura zarządzania ma właściwy potencjał i zapewnia merytoryczne i finansowe zarządzanie projektem
 • Czy Partner Wiodący i pozostali Partnerzy posiadają zasoby ludzkie do właściwego zarządzania projektem i jego realizacji
 • Czy plan projektu jest logiczny

- ocena strategiczna:

 • Czy projekt spelnia kluczowe kryteria dla priorytetu?

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

brak ograniczeń

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o naborze (wyłącznie w języku angielskim).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzory dokumentów dostępne na stronach:

http://lietuva-polska.eu/en/application/calls_for_proposals/2nd_call_for_proposals.html

www.lietuva-polska.eu

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzory dokumentów dostępne na stronach:

http://lietuva-polska.eu/en/application/calls_for_proposals/2nd_call_for_proposals.html

www.lietuva-polska.eu

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z art. 74 (3) Rozporządzenia UE nr 1303/2013 w ramach programu wprowadzono procedurę skargową. Procedura skargowa opisana jest w Podręczniku Programu.

Pytania i odpowiedzi

Prosimy kierować do:

Wspólny Sekretariat programu Litwa-Polska

Konstitucijos 7, LT-09308 Wilno, Litwa

http://lietuva-polska.eu 

e-mail: info@vilniusjts.eu

Linki

http://lietuva-polska.eu/en/application.html 

http://lietuva-polska.eu