Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT

Program Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 16.12.2016

Wyniki naboru 17.05.2017

Lista wybranych projektów (PDF 207 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

16-17 maja 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Mailowo: application@southbaltic.eu

Sposób składania wniosków

Wersję elektroniczną wniosku wraz z czytelnymi skanami załączników oraz skanem podpisanej pierwszej strony, tzw. „confirmation page” należy przesłać na adres: application@southbaltic.eu

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się m.in.:

 • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
 • organizacje powołane przez władze publiczne,
 • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe izby,
 • stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego,
 • organizacje pozarządowe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Szczegółowe zasady określa Podręcznik Programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy działań: 

W ramach Priorytetu 1: 

 • transgraniczne programy szkoleniowe, doradztwo dla MŚP;
 • strategie inwestycyjne w celu poprawy zdolności funkcjonowania MŚP na rynkach międzynarodowych;
 • wdrożenie innowacyjnych modeli biznesowych oraz modeli współpracy;
 • uproszczenia procedur i przepisów dla MŚP;
 • zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami, badania rynku, szkolenia transgraniczne oraz usługi na rzecz budowania zdolności MŚP;
 • opracowanie i testowanie transgranicznych strategii specjalizacyjnych oraz wspólnych koncepcji brandingowych dla nowych produktów i usług,  

 

W ramach Priorytetu 2, cel 2.1: 

 • inwestycje pilotażowe na niewielką skalę, wzmacniające infrastrukturę i usługi turystyczne (np. transgraniczne szlaki tematyczne, podwodne szlaki przyrodnicze, łańcuchy przystani i niewielkich portów);
 • kampanie wzmacniające zarządzanie miejscami dziedzictwa naturalnego i kulturowego;
 • promocja zarządzania ekologicznego;
 • działania marketingowe oraz promowanie dóbr kulturowych i przyrodniczych.

 

W ramach Priorytetu 2, cel 2.2: 

 • rozwój zielonych technologii;
 • inwestycje pilotażowe w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ogrzewania, ochrony jakości powietrza, produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
 • badania, strategie i plany działania ukierunkowane na łagodzenie uciążliwości związanych z zanieczyszczeniem wody i powietrza;
 • wypracowanie transgranicznych norm i strategii w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodnej, dostaw ciepła oraz ochrony jakości powietrza
 • transfer wiedzy i wymiana doświadczeń na temat rozwiązań w dziedzinie innowacyjnych zielonych technologii.

 

W ramach Priorytetu 3: 

 • przygotowanie i wdrożenie w transporcie technologii przyjaznych środowisku;
 • koncepcje dla korzystania z środków transportu przyjaznego środowisku;
 • przygotowanie koncepcji mobilności, zmniejszających uzależnienie od samochodów i ciężarówek oraz umożliwiających szersze korzystanie z usług transportu publicznego;
 • modele transportu multimodalnego;
 • wzmocnienia dostępności i jakości morskich (promy) usług transportowych na obszarze Południowego Bałtyku, w tym ułatwienie tworzenia nowych połączeń.

 

W ramach Priorytetu 4: 

 • usługi transgraniczne (np. transgraniczne platformy poszukiwania pracy, wielojęzykowe aplikacje o pracę, transgraniczne targi zatrudnienia, biura doradztwa zawodowego);
 • opracowanie modeli i rozwiązań wspierających samozatrudnienie absolwentów szkół pomaturalnych i uniwersytetów;
 • transgraniczne programy szkoleniowe i kursy kwalifikacyjne;
 • uznawanie kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza młodzieży.

 

W ramach Priorytetu 5: 

 • wspólne inicjatywy (transgraniczne programy, szkolenia, warsztaty, itp.) ukierunkowane na wzmocnienie zdolności tworzenia sieci i współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami;
 • wspólne strategie, aktywizacja lokalnych podmiotów;
 • włączanie lokalnych organizacji we współpracę międzynarodową, podnoszenie zdolności instytucjonalnej, promowanie współpracy międzynarodowej;
 • projekty typu „capacity building”.

Kryteria wyboru projektów

Każdy projekt podlega ocenie na poszczególnych poziomach:

1. Ocena formalna:

 • czy wniosek o dofinansowanie dostarczony zastał w terminie na właściwy adres;
 • czy dostarczono wymagane aneksy do wniosku o dofinansowanie;
 • czy wniosek o dofinansowanie oraz Deklaracje Partnerskie zostały podpisane przez upoważnione osoby;
 • czy wniosek o dofinansowanie dostarczony został na odpowiednim wzorze;
 • czy wniosek o dofinansowanie i wszystkie wymagane aneksy dostarczone zostały w języku angielskim;
 • czy wniosek o dofinansowanie wypełniony został w sposób prawidłowy (czy nie wyświetla błędów w wypełnieniu pół, nie zawiera pól niewypełnionych);
 • czy informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i załącznikach są spójne.

2. Ocena kwalifikowalności:

 • projekt spełnia minimalne wymagania dotyczące partnerstwa, tj. dotyczy współpracy minimum dwóch partnerów z dwóch różnych państw;
 • Partner Wiodący spełnia warunki uczestnictwa w projekcie;
 • wszyscy Partnerzy spełniają warunki uczestnictwa w projekcie;
 • planowana data rozpoczęcia projektu mieści się w przedziale 3 miesięcy od daty zaplanowanego Komitetu Monitorującego (rozstrzygnięcie konkursu);
 • projekt wpisuje się w jeden z priorytetów programu, jego cel szczegółowy oraz w jeden z programowych wskaźników produktu;
 • zapewnione zostały środki na projekt, zgodnie z poziomem dofinansowania oraz informacją zawartą we wniosku o dofinansowanie.

3. Ocena jakościowa: 

 • uzasadnienie projektu (znaczenie i strategia) - jak dobrze uzasadniona została potrzeba dla realizacji projektu;
 • charakter współpracy - jaką wartość dodana ma przynieść współpraca;
 • wkład projektu w osiągnięcie celów programu, rezultatów i wskaźników produktu;
 • w jakim stopniu projekt przyczyni się do realizacji celu programu?
 • trafność utworzonego partnerstwa;
 • w jakim stopniu charakter utworzonego partnerstwa będzie wpływał na realizację projektu;
 • zarządzanie - w jakim stopniu sposób i procedury zarządzania projektem są adekwatne do wielkości projektu, czasu trwania oraz potrzeb;
 • komunikacja - czy działania informacyjno-promocyjne są właściwe i w jakim stopniu są właściwe aby dotrzeć do grup docelowych i innych odbiorców;
 • plan działań - w jakim stopniu plan działań jest realny, spójny i logiczny;
 • budżet - w jakim stopniu konstrukcja budżetu jest adekwatna, tzw. „value for money”, w jakim stopniu budżet jest spójny i proporcjonalny.

4. Ocena pod kątem występowania pomocy publicznej.

Kryteria oceny zostały szczegółowo określone w Podręczniku Programu. W kwestiach spornych/interpretacyjnych obowiązująca jest wersja angielska.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 85% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Polski, Niemiec I Litwy. Do 75% dofinansowania z EFRR dla partnerów pochodzących z Danii i Szwecji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Brak ograniczeń

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Dokument będzie dostępny na stronie Programu w dniu rozpoczęcia naboru.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Dokument będzie dostępny na stronie Programu w dniu rozpoczęcia naboru.

Wzór umowy o dofinansowanie

Dokument będzie dostępny na stronie Programu w dniu rozpoczęcia naboru.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z art. 74 (3) Rozporządzenia UE nr 1303/2013 w ramach programu wprowadzono procedurę skargową. Procedura skargowa opisana jest w Podręczniku Programu oraz Regulaminie Komitetu Monitorującego.

Skargę należy złożyć na formularzu stanowiącym część pakietu aplikacyjnego.

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat

Al. Grunwaldzka 186 (GARNIZON)

80-266 Gdańsk, Poland

Tel: +58 746 38 53, e-mail: southbaltic@southbaltic.eu

 

Ministerstwo Rozwoju

e-mail: Karolina.Piądłowska-Firlej@mr.gov.pl lub Inga.Kramarz@mr.gov.pl

Linki

https://southbaltic.eu/call-for-proposals