Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.2

Poddziałanie 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 25.05.2016

Wyniki naboru

Lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 281 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

wrzesień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikami, prosimy złożyć w dwóch egzemplarzach - oryginały lub oryginał i kopia - w sekretariacie instytucji organizującej nabór. Należy również dołączyć wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne JST.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Budowa, przebudowa dróg lokalnych w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku, obejmująca m.in.:

a) wzmocnienie nawierzchni w klasie nośności od 80 do 115KN/oś,

b) budowę/przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich - wyłącznie jako element projektu,

c) budowę/przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych,

d) korektę łuków poziomych i pionowych,

e) poprawę oznakowania poziomego i pionowego,

f) wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających,

g) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej,

h) przebudowę infrastruktury kolidującej,

i) wycinkę kolidujących drzew.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej (PDF 2 MB) oraz w załącznikach do regulaminu konkursu (PDF 384 KB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% (75% środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% budżetu państwa)

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

17 022 158,09 złotych (w tym z EFRR 15 019 550,00 zł oraz z budżetu państwa 2 002 608,09 zł)

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 384 KB)

 

 

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 561 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników (PDF 3 MB)

Zalącznik nr 1 do instrukcji wypełniania załączników  (PDF 1008 KB)

Załącznik nr 2 do instrukcji wypełniania załączników (PDF 881 KB)

Załącznik nr 4 Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów (PDF 191 KB)

Załącznik nr 5 Karta z definicjami wymogów formalnych wyboru projektów (PDF 104 KB)

Załącznik nr 6 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów (PDF 360 KB)

Załącznik nr 1 do listy sprawdzającej do weryfikacji wymogów formalnych wyboru projektów (PDF 436 KB)

Załącznik nr 7 Wzór karty oceny kryteriów formalnych wyboru projektów (PDF 125 KB)

Załącznik nr 8 Karta z definicjami kryteriów formalnych wyboru projektów (PDF 118 KB)

Załącznik nr 9 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów formalnych wyboru projektów (PDF 254 KB)

Załącznik nr 10 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych wyboru projektów (PDF 149 KB)

Załącznik nr 11 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych wyboru projektów (PDF 374 KB)

Załącznik nr 12 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji kryteriów merytorycznych ogólnych i specyficznych wyboru projektów (PDF 266 KB)

Załącznik nr 13 Wzór karty oceny kryteriów merytorycznych i merytorycznych wyboru projektów (PDF 129 KB)

Załącznik nr 14 Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących wyboru projektów (PDF 352 KB)

Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów (DOCX 137 KB)

Załącznik nr 15 Regulamin Komisji Oceny Projektów (DOC 248 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 16 Lista sprawdzająca do umowy (PDF 228 KB)

Załącznik nr 18 Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie projektu (PDF 177 KB)

Załacznik nr 19 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków (PDF 757 KB)

Załącznik nr 20 Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu (PDF 460 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 266 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 regulaminu konkursu (PDF 384 KB).

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

lub

Iwona Pykało i.pykalo@warmia.mazury.pl

Michalina Czarkowska m.czarkowska@warmia.mazury.pl

Anna Szukiel a.szukiel@warmia.mazury.pl

Maria Kołacz m.artymowicz@warmia.mazury.pl  

Telefony: 89 521 96 49, 89 521 96 15, 89 521 96 37

Linki

Szczegółowy opis osi priorytetowej (PDF 2 MB)

Link do strony z ogłoszeniem naboru