Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 11.1

Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe (15-30 lat), RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 18.05.2016

Wyniki naboru 19.09.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania (XLSX 45 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

30 września 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek". 

Wniosek o dofinansowanie w formie papierowej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • wszystkie podmioty działające na podstawie zapisów statutowych lub innych dokumentów (np. KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w sferze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub rynku pracy, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);

 

  • w przypadku podmiotów, których siedziba (a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową - adres prowadzenia działalności) położona jest na terenach gmin wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Ełku (tj. na terenie gminy wiejskiej Ełk i mieście Ełk) mogą składać projekty pod warunkiem, iż projekt realizowany będzie poza obszarem terytorium MOF Ełku.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej;

finansowanie wsparcia świadczonego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i ubóstwem odbywać się będzie:

a) w nowoutworzonych podmiotach,

b) w istniejących podmiotach.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej 11 włączenie społeczne (PDF 2 MB) oraz w regulaminie konkursu (PDF 2 MB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

95% (z Europejskiego Funduszu Społecznego 85% oraz 10% z budżetu państwa)

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

10 000 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

 

 

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 484 KB)

Załącznik nr 4 Zestawienie standardu i cen rynkowych (PDF 612 KB)

Załącznik nr 5 Karta weryfikacji wymogów formalnych (PDF 459 KB)

Załącznik nr 6 Karta oceny kryteriów formalnych (PDF 358 KB)

Załącznik nr 7 Karta oceny kryteriów merytorycznych (PDF 927 KB)

Załącznik nr 8 Kryteria wyboru projektów wymogi formalne (PDF 715 KB)

Załącznik nr 9 Kryteria wyboru projektów kryteria formalne (PDF 727 KB)

Załącznik nr 10 Kryteria wyboru projektów kryteria merytoryczne (PDF 888 KB)

Załącznik nr 11 Podstawowe warunki odbywania staży, praktyk zawodowych, zajęć reintegracji zawodowej oraz szkoleń i kursów zawodowych (PDF 504 KB)

Załącznik nr 12 Metodologa pomiaru wskaźnika efektywności (PDF 609 KB)

Załącznik nr 13 - Wykaz z "Analizy problemów społecznych województwa warmińsko - mazurskiego w ujęciu pomocy społecznej" (XLS 335 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 258 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 945 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Protest w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szczegółowa procedura składania protestu znajduje się w rozdziale VII regulaminu konkursu (PDF 2 MB).

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17,  10-447 Olsztyn

gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony: 89 512 54 82/83/85/86

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,
ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg

lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony 55 620 09 13/14/16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,
ul. Kajki 10, 19-300 Ełk

lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony: 87 734 11 09/10, 87 610 07 77

Linki

Szczegółowy opis osi priorytetowej (PDF 2 MB)

Link do strony z ogłoszeniem naboru