Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT

Ostatni, 4. nabór wniosków Interreg Europa, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 22.06.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany pod koniec 2018 roku.

Miejsce składania wniosków

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu programu w Lille (Francja).

Informacje na temat sposobu składania wniosków są dostępne w pakiecie dla aplikantów, w warunkach naboru (Terms of reference) oraz Podręczniku programu (Programme Manual v. 5)

Sposób składania wniosków

Wyłącznie elektronicznie, za pomocą systemu iOLF.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- Władze publiczne wszystkich szczebli, 

- Instytucje publiczne (podmioty prawa publicznego zgodnie z  dyrektywą 2014/24/WE ws. zamówień publicznych), 

- Prywatne podmioty non profit z osobowością prawną (np. izby, stowarzyszenia, fundacje, uczelnie prywatne itp.).

Pełne definicje poszczególnych kategorii podmiotów są dostępne w podręczniku programu, dostępnym  w pakiecie dla aplikantów (Application Pack).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program Interreg Europa nie jest programem infrastrukturalnym, wspiera projekty o charakterze miękkim. 

Program Interreg Europa umożliwia unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego. W ramach projektów wspierana jest wymiana doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji z Unii Europejskiej, Norwegii oraz Szwajcarii. Współpraca nad wybraną dziedziną polityki, przykładowo tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, pozwala na zaplanowanie zmian w konkretnych instrumentach polityki (np. regionalnym programie operacyjnym). Przykładem wpływu na instrument polityki może być zmiana w systemie zarządzania regionalnym programem operacyjnym - nowe metody oceny wniosków lub zmiany w systemie naboru projektów. Rezultatem może być także opracowanie koncepcji nowego projektu do finansowania ze środków programu regionalnego (RPO) lub krajowego (np. PO WER, PO IŚ, Polska Wschodnia itp.) ,wprowadzenie zmian o charakterze strategicznym (np. dodanie do programu nowego celu, zmiany/aktualizacje strategii lub planów, zmiany w otoczeniu prawnym itp.). 

Rekomendowana przez Wspólny Sekretariat liczba partnerów w projekcie wynosi od 5 do 10 instytucji. 

Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

Kryteria wyboru projektów

Etap 1. Ocena formalna 

Etap 2. Ocena strategiczna Etap 3. Ocena operacyjna 

Szczegółowe informacje na temat oceny: Terms of Reference (warunki naboru) oraz Programme Manual z 13 kwietnia grudnia 2018 r. (podręcznik programu) dostępne w pakiecie dla aplikantów (Application pack).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Refundacja z EFRR w zależności od statusu partnera: do 85% lub 75% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ok. 74 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Terms of reference, dostępny w pakiecie dla aplikantów (Application pack).

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek dostępny on-line, w systemie iOLF.

Elementy wniosku i sposób jego wypełnienia opisano w Podręczniku programu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Subsidy contract

Podpisywana tylko przez partnera wiodącego, z Instytucją Zarządzającą ulokowaną we Francji.

Wszyscy partnerzy podpisują z partnerem wiodącym Partnership Agreement (Umowę partnerską). Wzór dostępny do pobrania na stronie programu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Complaint procedure for project selection - wzór do pobrania ze strony programu.

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat, Lille, Francja

application@interregeurope.eu

+33 328 144 100

 

W Polsce informacji udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa:

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Departament Współpracy Terytorialnej Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach IE@miir.gov.pl 32 253 90 08

Linki

Oficjalna strona programu Interreg Europa, prowadzona przez Wspólny Sekretariat

Pomoc Wspólnego Sekretariatu

Informacje o programie Interreg Europa w języku polskim, polska wersja podręcznika do 4. naboru, formularz poszukiwania partnerów dla polskich instytucji, prezentacje z dnia informacyjnego nt. 4. naboru (18.04.2018, Warszawa, MIiR) są dostępne tutaj.