Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 13.2

Nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (wezwanie nr RPKP.13.02.00-IZ.00-04-13R/22), RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 1.07.2022

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2022r.

Miejsce składania wniosków

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Podawczo-Kancelaryjne Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego) 2014-2020 (dalej: GWD (Generator wniosków o dofinansowanie)[1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę wskazanego w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 – „Wykazie projektów zidentyfikowanych [2]  przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą” w ramach osi finansowanych z EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) (dalej: załącznik nr 5 do SzOOP).

Typ wnioskodawcy powinien być zgodny z typem wskazanym we właściwych Kryteriach wyboru projektów zatwierdzonych uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: Kryteria wyboru projektów).

[2] Zidentyfikowany w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy wdrożeniowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Do wsparcia w ramach trybu pozakonkursowego przewidziano projekty wskazane w załączniku nr 5 do SzOOP oraz wpisujące się w typy projektów wskazane we właściwych Kryteriach wyboru projektów.

Kryteria wyboru projektów

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o Kryteria wyboru projektów. Kryteria wyboru projektów zostaną zamieszczone pod ogłoszeniem o naborze.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

Szacowana wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych została wskazana w załączniku nr 5 do SzOOP. W zakresie dofinansowania oraz wartości wydatków kwalifikowalnych wnioskodawca powinien stosować również zasady/limity określone w kryteriach wyboru projektów dostępnych na stronie www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl pod ogłoszeniem o naborze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (jeśli dotyczy).

W ramach naboru maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 100 %.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Szacowana wartość dofinansowania projektów określona jest w załączniku nr 5 do SzOOP.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu (PDF 592 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 876 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 

W przypadku negatywnej oceny projektów złożonych w ramach trybu pozakonkursowego wnioskodawcy nie przysługuje prawo złożenia protestu.

Pytania i odpowiedzi

 

Informacji dotyczących trybu pozakonkursowego udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki, wtorki 7:30-17:30, środy, czwartki i piątki  7:30-15:30.

Pytania można zgłaszać również  przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Informacji dotyczących naboru udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania RPO wskazani w wezwaniu do złożenia wniosku.