Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIiŚ 11.3

NABÓR POZAKONKURSOWY Wsparcie podmiotów leczniczych (ośrodków referencyjnych) w zakresie medycyny transplantacyjnej, Infrastruktura i Środowisko

Zakończony 30.06.2022

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentacja aplikacyjna może zostać przekazana do IOK wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem udostępnionego ”Systemu do składania wniosków” zwanego dalej Systemem, udostępnionego na stronie internetowej www.konkursy.mz.gov.pl 

Sposób składania wniosków

  • Dokumentacja aplikacyjna może zostać przekazana do IP we wskazanym przez IP terminie wyłącznie w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem udostępnionego ”Systemu do składania wniosków” zwanego dalej Systemem, udostępnionego na stronie internetowej www.konkursy.mz.gov.pl, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, zwanego „e-IDAS” lub podpisu zaufanego w rozumieniu ustawy z  dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670, z późn. zm.).
  • Data i czas wygenerowany przez platformę wymiany korespondencji po naciśnięciu przycisku umożliwiającego wysyłkę korespondencji są datą i czasem złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • W celu przekazania dokumentacji niezbędne będzie założenie konta w  przedmiotowym systemie do składania wniosków.
  • Do założenia konta niezbędne będzie posiadanie profilu zaufanego w rozumieniu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  • IP w przypadku zidentyfikowanych problemów technicznych związanych ze złożeniem dokumentacji aplikacyjnej w ww. sposób może dopuścić inny sposób ich złożenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty lecznicze przeszczepiające narządy, które zostały ujęte w wykazie ośrodków referencyjnych/strategicznych dla przeszczepiania poszczególnych narządów, przyjętym w drodze uchwały Krajowej Rady Transplantacyjnej oraz posiadają pozwolenie ministra właściwego do spraw zdrowia wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Wsparcie oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych (ośrodków referencyjnych) przeszczepiających narządy  - roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji
  • wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej - roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji

Kryteria wyboru projektów

Określono w dokumentacji konkursowej. 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 70 mln zł ze środków EFRR.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Określono w Regulaminie naboru. 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Określono w Regulaminie naboru.  

Wzór umowy o dofinansowanie

Określono w Regulaminie naboru. 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

  • W przypadku projektów wybieranych w trybie pozakonkursowym nie ma zastosowania procedura odwoławcza.
  • Wnioskodawca może w każdym czasie wycofać zgłoszony projekt. Informacja o  wycofaniu projektu musi zostać przekazana za pośrednictwem udostępnionego systemu do składania wniosków o dofinansowanie.  
  • IP może w uzasadnionych przypadkach anulować nabór, w szczególności w przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowego kryterium do oceny bądź wystąpienia okoliczności, które spowodowały rażące naruszenie zasady przejrzystości, rzetelności lub bezstronności podczas procesu wyboru projektów do dofinansowania

Pytania i odpowiedzi

Informacje udzielane są drogą elektroniczną (e-mail: Nabory.REACT@mz.gov.pl) oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:00, pod nr tel.: 882 359 031 oraz 882 359 307.

Linki

Nabór na stronie Ministerstwa Zdrowia