Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.1

Informacja o konkursie ogłoszonym w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. [Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-403/20, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 31.12.2020

 

Wyniki naboru [17.03.2021]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 7 grudnia 2020 roku konkurs Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-403/20 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 17 grudnia 2020 roku i trwał do dnia 31 grudnia 2020 roku) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) wyniosła 1 150 000,00 zł.            

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)  (PDF 139 KB)

Wyniki naboru 17.03.2021

 

Wyniki weryfikacji wniosków o dofinansowanie [18.05.2021 r.]

Zestawienie wyniku weryfikacji wniosku o dofinansowanie Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 19/742/21 z dnia 18 maja 2021 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy z projektem skierowanym do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-403/20, dla Osi Priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zestawienie wyników weryfikacji w postaci listy ze zweryfikowanym projektem (pdf)  (PDF 99 KB)

Skład KOP (pdf)  (PDF 92 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2021 r.

Miejsce składania wniosków

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pod adresem: Plac 1000-lecia 22a 87-400 Golub-Dobrzyń w dni robocze tj. poniedziałek – piątek w godz. od 08:00 do 16:00.

Sposób składania wniosków

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/. Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” w terminie naboru. Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez: jednostkę samorządu terytorialnego,związek jednostek samorządu terytorialnego;stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,samorządową jednostkę organizacyjną,organizację pozarządową,mikro i małe przedsiębiorstwo,kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,instytucje otoczenia biznesu,partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

W ramach ogłoszonego naboru można uzyskać dofinansowanie na: Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

Kryteria wyboru projektów

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 26 punktów. Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95% [1] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych. [1] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%. Niemniej jednak dofinansowanie nie może być większe niż określone w LSR.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1 150 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu  (PDF 515 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 784 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 5 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

Pytania i odpowiedzi

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku w godz: 08:00-16:00 Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 56 682 03 53 lub na adres e-mail: Link otwiera się w nowej karcielgddolinadrwecy@neostrada.pl.