Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.1

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (dalej: LGD) w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. [Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-428/22; Numer konkursu nadany przez LGD: 1/2022], RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 2.06.2022

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2022 roku

Miejsce składania wniosków

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (dalej: LGD) pod adresem: ul. Kolejowa 4 89-500 Tuchola w dni robocze tj. poniedziałek – piątek w godz. od 07:30 do 15:30.

Sposób składania wniosków

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/ . Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (dalej: LGD) w terminie naboru. Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez: • jednostkę samorządu terytorialnego; • organizację pozarządową. Wnioskodawca może złożyć tylko 1 wniosek o dofinansowanie projektu. W przypadku złożenia 2 lub większej liczby wniosków, weryfikacji podlegać będzie wniosek złożony jako 1 w kolejności.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

W ramach ogłoszonego naboru można uzyskać dofinansowanie na: Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym: a) pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, placów zabaw i/lub centrów rozrywki w tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością); b) pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestr w niezbędne do występów scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały dostosowane do profilu prowadzonych w nich zajęć.  

Kryteria wyboru projektów

 

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (dalej: LGD) dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 8 punktów. Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 98% [1] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu. Maksymalna wartość dofinansowania: a) dla jednostki samorządu terytorialnego – 135 744,17 zł a) dla organizacji pozarządowej – 50 000,00 zł [1] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 100%. Niemniej jednak dofinansowanie nie może być większe niż określone w LSR, czyli 98%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1 100 209,19 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu (PDF 436 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 436 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie

 (ZIP 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

Pytania i odpowiedzi

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (dalej: LGD) czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku w godz.: od 07:30 do 15:30. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 52 336 12 13 lub na adres e-mail: partnerstwo@borytucholskie.pl.