Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.1

Informacja o konkursie ogłoszonym przez Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” (dalej: LGD) w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. [Numer konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-430/22; Numer konkursu nadany przez LGD: 5/2022], RPO Kujawsko-pomorskiego

AKTUALNY data naboru wniosków od 16.08.2022 do 30.08.2022

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” (dalej: LGD) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RPO WK-P na lata 2014-2020. Numer konkursu: nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-430/22 (nr konkursu nadany przez LGD: 5/2022).

Powyższe ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: www.podgrodzie-torunskie.pl

Ogłoszenie o naborze wniosków. (PDF 322 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2022 roku

Miejsce składania wniosków

 

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” (dalej: LGD) pod adresem: ul. Szymańskiego 12 87 – 100 Toruń w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.00 do 15.00.

Sposób składania wniosków

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” (dalej: LGD) w terminie naboru. Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 1 egzemplarzu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

• jednostkę samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

W ramach ogłoszonego naboru można uzyskać dofinansowanie na:

Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym:

a) pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, placów zabaw i/lub centrów rozrywki w tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością);

b) pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestrw niezbędne do występów scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały dostosowane do profilu prowadzonych w nich zajęć.

Kryteria wyboru projektów

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” (dalej: LGD (dalej: LGD) dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 40 punktów.

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 100 % w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 738 889,82 PLN.

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Regulamin konkursu (PDF 438 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

 

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 876 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 2 MB)

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale XIV Ogłoszenia o naborze.

Pytania i odpowiedzi

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” (dalej: LGD) czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku w godz.: od 07:00 do 15:00. Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 884 889 610 lub na adres e-mail: biuro@podgrodzie-torunskie.pl.