Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 7.1

Informacja o konkursie ogłoszonym przez LGD Ziemia Gotyku w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 [Nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: dla konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-337/19; Nr konkursu nadany przez LGD: 5/2019], RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 2.12.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku:Brąchnówko 1887-140 Chełmżaw dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze  Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, w terminie naboru. Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 1 egzemplarzu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków zostały opisane w rozdziale IV Ogłoszenia o naborze.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

- jednostki samorządu terytorialnego;

- związki jednostek samorządu terytorialnego;

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

- samorządowe jednostki organizacyjne;

- organizacje pozarządowe;

- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

- instytucje otoczenia biznesu;

- partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach ogłoszonego konkursu można uzyskać dofinansowanie na:

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:

Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.

Interwencja LSR polega na wspieraniu tworzenia i rozwoju inkubatora przedsiębiorczości w centrum obszaru jakim jest Gmina Miasto Chełmża, pełniące istotne funkcje społeczne i gospodarcze, będące jednocześnie miejscowością o dużej koncentracji zjawisk problemowych takich jak wysoki poziom bezrobocia oraz wysoki udział osób korzystających z pomocy społecznej.

Wsparcie udzielane będzie wyłącznie inkubatorom wspomagającym przedsiębiorstwa z branży nierolniczej.

Kryteria wyboru projektów

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 35 punktów.

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%[1] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

[1] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR określony w LSR dla Przedsięwzięcia „CHEŁMŻA OŚRODKIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ”.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 678 043,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 515 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 376 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 5 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w  rozdziale XIV Ogłoszenia o konkursie.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 – 15:30.

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście  w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: (56) 610 80 17, bądź mailowo na adres lgd@ziemiagotyku.com.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami