Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.3

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym [konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-404/20], RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 15.04.2022

 

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej.

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w konkursie Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-404/20, w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskami, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)  (PDF 119 KB)

Skład KOP (.pdf)  (PDF 132 KB)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 19/751/21 z dnia 18 maja 2021 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionego projektu złożonego w konkursie Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-404/20, ogłoszonym w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionego projektów (.pdf)   (PDF 121 KB)

Wyniki naboru

 

Wyniki naboru I rundy konkursowej [17.03.2021]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 25 grudnia 2020 roku konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-404/20, informujemy, iż w ramach I rundy konkursowej (nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 15 stycznia 2021 roku i trwał do dnia 26 lutego 2021 roku), wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 846 059,54 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf) (PDF 53 KB)

 

Wyniki naboru II rundy konkursowej [20.04.2022]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 25 grudnia 2020 roku konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-404/20, informujemy, iż w ramach II rundy konkursowej (nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w dniu 17 maja 2021 roku i trwał do dnia 15 kwietnia 2022 roku), wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 12 594 495,26 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)  (PDF 121 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I rundy: lipiec 2021 r., II rundy: wrzesień 2022 r.

Miejsce składania wniosków

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Biuro Podawczo –Kancelaryjne, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/. Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. [1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: Link otwiera się w nowej karcie Link otwiera się w nowej karciegeneratorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: samorząd województwa samodzielnie lub w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego; jednostki organizacyjne samorządu województwa; samorządowe osoby prawne samorządu województwa; organizacja pozarządowa (w przypadku projektów dotyczących działalności pożytku publicznego[1]realizowanych w budynkach należących do samorządu województwa na podstawie zawartych umów najmu, dzierżawy, użytkowania bądź użyczenia) za zgodą właściciela obiektu na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu; inne jednostki sektora finansów publicznych (w przypadku projektów dotyczących budynków, których współwłaścicielem jest samorząd województwa) w partnerstwie z samorządem województwa. [1] Działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano: Projekt dotyczący przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, w tym m.in.: ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem, realizacja mikrokogeneracji (tj. – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy) lub mikrotrigeneracji (tj. – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji) na potrzeby własne, budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE. Kompleksowa modernizacja energetyczna (głęboka modernizacja energetyczna) – modernizacja energetyczna budynku, rozumiana jako kompleksowe przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2020 r. poz. 22 z późn, zm.), w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych. Przez przepisy techniczno-budowlane rozumie się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.).

Przeprowadzona termomodernizacja musi zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 25%.

Budynek publiczny – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej (z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, sportu oraz prowadzenia pozostałych zadań własnych samorządu terytorialnego, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie. Wymieniony katalog działań nie jest katalogiem zamkniętym. W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej mogą być realizowane również inne, niewymienione w katalogu działania, o ile wynikają one z audytu energetycznego i przyczyniają się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej.

Kryteria wyboru projektów

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. Szczegóły odnośnie wysokości zabezpieczenia wkładu własnego znajdują się w kryterium B.5 Prawidłowość określenia wkładu własnego. Na dofinansowanie projektu składają się środki EFRR i BP, przy czym maksymalny poziom dofinansowania z EFRR nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, a maksymalny poziom dofinansowania z BP nie może przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym BP zastępuje wkład własny do projektu (np. wkład UE może wynieść 85%, wkład z budżetu państwa 10%, a wkład własny 5%)”. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną – ponad limity związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej – zgodnie z wymogami właściwego programu pomocowego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu wynosi 4 776 458,00zł[1], w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 273 673,00 zł oraz 511 174,44 zł pochodzących z Budżetu Państwa.

Podział alokacji na rundy przedstawia się następująco:

Runda I: 2 952 632,00 z EFRR oraz  355 757,44 zł z BP

Runda II: 1 321 041,00 z EFRR oraz 155 417,00 zł z BP

[1]Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona na podstawie załącznika 4a do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z użyciem kursu stosowanego do określenia limitów kontraktacyjnych RPO WK-P w listopadzie 2020 r., tj. 4,4907 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2021 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,3921 zł.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

Komunikat z dnia 30.03.2022 r. dotyczący zmiany terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu (.pdf)  (PDF 117 KB)

Komunikat z dnia 24.02.2022 r. dotyczący zmiany terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu (.pdf)  (PDF 118 KB)

Komunikat z dnia 26.01.2022 r. dotyczący zmiany terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu (.pdf) (PDF 118 KB)

Komunikat z dnia 23.12.2021 r. dotyczący zmiany terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu (.pdf)  (PDF 117 KB)

Komunikat z dnia 21.10.2021 r. dotyczący zmiany terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu (.pdf)  (PDF 118 KB)

Komunikat z dnia 24.05.2021 r. dotyczący zmiany terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu (.pdf)  (PDF 137 KB)

Komunikat z dnia 28.01.2021 r. dotyczący zmiany w zakresie terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu (.pdf)  (PDF 116 KB)

Komunikat dotyczący błędu technicznego w Regulaminie (.pdf)  (PDF 120 KB)

Pytania i odpowiedzi

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki 7:30-15:30, wtorki 7:30-17:00, środy i czwartki 7:30-15:30, piątki 7:30-14:00. Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: https://mojregion.eu/rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.