Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT

Drugi nabór projektów Programu Interreg Europa Środkowa otwarty, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 23.06.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin wyboru projektów - początek 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składa się elektronicznie za pomocą systemu monitorowania eMS. 

Sposób składania wniosków

System eMS umożliwiający składanie wniosków o dofinansowanie jest dostępny pod adresem https://ems.interreg-central.eu/

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, instytucji badawczych, organizacji pozarządowych, agencji i stowarzyszeń sektorowych, a także firm prywatnych z obszaru programu.

Obszar programu obejmuje: Austrię, Chorwację, Czechy, Niemcy (częściowo), Polskę, Słowację, Słowenię, Węgry i Włochy (częściowo). Szczegółowy zasięg geograficzny programu określa program i podręcznik wnioskodawcy.

Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych wnoszących wkład finansowy z trzech różnych krajów, w tym co najmniej dwóch z obszaru objętego programem. Wielkość konsorcjum powinna umożliwić realizację celów założonych w projekcie. Rekomendowana maksymalna liczba partnerów to 12. Większe partnerstwa są możliwe, jeśli jest to uzasadnione zakresem projektu.

Partnerzy w projektach programu to:
- instytucje publiczne (szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego) oraz podmioty o charakterze publicznym;
- instytucje prywatne posiadające osobowość prawną;
- organizacje międzynarodowe.

W projekcie można uczestniczyć jako partner, z prawem do refundacji wydatków kwalifikowalnych (dofinansowanie do 85 % kosztów kwalifikowalnych dla polskich instytucji), lub jako partner stowarzyszony. Więcej informacji o wymaganiach w zakresie partnerstwa można znaleźć w podręczniku wnioskodawcy (część C).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. w zakresie innowacji, strategii niskoemisyjnych, transportu czy efektywnego korzystania z zasobów naturalnych czy kulturowych). Projekty koncentrujące się wyłącznie na współpracy akademickiej bądź badaniach naukowych czy też na networkingu i wymianie doświadczeń, jak również takie, których „miękkie" produkty (np. studia) nie prowadzą do konkretnych i trwałych rezultatów nie będą finansowane.

Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje wypracowanie rozwiązań, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE).

Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego jako:

1. obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje,
2. sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne,
3. bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych,
4. większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych,
5. większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.

Przykłady działań możliwych do realizacji w poszczególnych celach szczegółowych:

1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności

1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej - przykładowe działania: tworzenie oraz wzmacnianie transnarodowych sieci i klastrów, w tym także wspieranie ich międzynarodowego charakteru; zwiększanie transferu wyników działalności badawczo-rozwojowej z instytucji badawczych do sektora przedsiębiorstw (w szczególności MŚP), co przyczyni się do rozwoju nowych produktów i usług; tworzenie powiązań transnarodowych w celu doskonalenia istniejących lub tworzenia nowych usług służących wspieraniu innowacyjności wśród przedsiębiorstw; wzmocnienie powiązań pomiędzy sektorem publicznym, instytucjami finansowymi i innymi zainteresowanymi podmiotami, w celu opracowania i weryfikacji nowych struktur i usług ułatwiających dostęp do finansowania innowacji;  zwiększenie współpracy pomiędzy sektorem badań naukowych a sektorem publicznym, w celu pobudzania innowacyjności i przedsiębiorczości (np. eliminacja barier administracyjnych dla innowacji, zamówienia publiczne na innowacyjne produkty i usługi, innowacja społeczna etc.).

1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej - przykładowe działania: wzmocnienie u pracowników sektora prywatnego (zwłaszcza MŚP) kompetencji i umiejętności związanych z nowymi technologiami (np. ekoinnowacjami, technologiami niskoemisyjnymi, ICT, kluczowymi technologiami wspomagającymi etc.), innowacyjnymi produktami, usługami i procesami oraz innowacjami społecznymi, stanowiącymi istotny wkład do regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji; rozwój i wdrażanie strategii na rzecz wspierania kreatywności i przedsiębiorczości, w oparciu o różne kultury zarządzania i różne poziomy edukacji; rozwój i wdrażanie strategii wspierania kompetencji technicznych i zarządczych w sektorze przedsiębiorstw na rzecz innowacji gospodarczych i społecznych (w takich dziedzinach jak służba zdrowia, włączanie społeczne mniejszości, osób niepełnosprawnych, starszych etc.); przystosowywanie, rozwijanie i testowanie innowacyjnych systemów uczenia się na rzecz wspierania przedsiębiorczości w związku ze zmianami demograficznymi (np. starzeniem się społeczeństwa, bezrobociem wśród osób młodych, wyludniającymi się regionami, które zmagają się z problemem niedoboru umiejętności etc.).

2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych

2.1 Opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej - przykładowe działania: opracowanie, testowanie i wdrażanie polityk, strategii i rozwiązań służących zwiększeniu efektywności energetycznej infrastruktury publicznej, w tym budynków, a także stosowaniu w szerszym zakresie odnawialnych źródeł energii; opracowanie i testowanie innowacyjnych metod zarządzania w celu podnoszenia potencjału regionów w zakresie zwiększania efektywności energetycznej infrastruktury publicznej (np. kadra kierownicza sektora energetycznego); opracowywanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu stosowanie nowych technologii oszczędności energii, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej infrastruktury publicznej; harmonizacja koncepcji, norm i systemów certyfikacji na szczeblu transnarodowym w celu zwiększenia efektywności energetycznej infrastruktury publicznej; wzmocnienie potencjału sektora publicznego do opracowywania i wdrażania innowacyjnych usług energetycznych, tworzenia zachęt i opracowania odpowiednich planów finansowych (np. umowy dotyczące poprawy efektywności energetycznej, modele PPP etc.).

2.2 Poprawa strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie zmian klimatu- przykładowe działania: opracowanie oraz wdrożenie zintegrowanych strategii i planów na szczeblu lokalnym/regionalnym celem lepszego wykorzystania wewnętrznych potencjałów korzystania z odnawialnych źródeł energii, a także zwiększenia efektywności energetycznej na szczeblu regionalnym; opracowanie i testowanie koncepcji i narzędzi służących wykorzystaniu wewnętrznych zasobów odnawialnych źródeł energii; opracowanie oraz wdrożenie strategii zarządzania mających na celu poprawę efektywności energetycznej zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym (w szczególności MŚP); opracowanie strategii i polityk, mających na celu ograniczenie zużycia energii (np. inteligentnych systemów pomiarowych, rozpowszechnianie inteligentnych aplikacji użytkowników, etc.); opracowanie i testowanie rozwiązań na rzecz lepszych połączeń i koordynacji sieci energetycznych w celu integracji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

2.3 Poprawa zdolności do planowania mobilności na miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2 - przykładowe działania: opracowanie i wdrażanie zintegrowanych koncepcji i planów działania dotyczących mobilności celem redukcji emisji CO2;  ustanowienie systemu zarządzania, stanowiącego podstawę do tworzenia zintegrowanej mobilności niskoemisyjnej w miejskich obszarach funkcjonalnych; opracowanie i testowanie koncepcji i strategii (w tym innowacyjnych modeli finansowych i inwestycyjnych) mających na celu ułatwienie wprowadzania nowych technologii niskoemisyjnych w transporcie publicznym, w miejskich obszarach funkcjonalnych; opracowanie oraz wdrażanie usług i produktów promujących inteligentną niskoemisyjną mobilność w miejskich obszarach funkcjonalnych (np. usługi multimodalne etc.).

3. Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego

3.1 Poprawa zintegrowanego zarządzania środowiskiem w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa naturalnego - przykładowe działania: opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych strategii i narzędzi na rzecz zrównoważonego zarządzania obszarami chronionymi lub szczególnie cennymi pod względem ekologicznym (np. bioróżnorodność, krajobrazy, ekosystemy etc.); opracowywanie oraz wdrażanie zintegrowanych strategii i narzędzi celem zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych na rzecz rozwoju regionalnego, co pozwoli uniknąć możliwych konfliktów między konkurującymi ze sobą rodzajami działalności (np. turystyka, transport, przemysł, rolnictwo etc.); opracowywanie i testowanie innowacyjnych technologii i narzędzi ułatwiających wdrożenie skutecznego, zintegrowanego zarządzania środowiskowego (np. technologie rekultywacji, narzędzia monitorowania etc.); opracowywanie i testowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie skuteczności zarządzania zasobami naturalnymi w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach (np. ograniczenie zużycia zasobów naturalnych, systemy o cyklu zamkniętym); harmonizacja koncepcji i narzędzi zarządzania środowiskowego na szczeblu transnarodowym na rzecz zarządzania ryzykiem i zapobiegania (np. plany zarządzania ryzykiem powodzi), w celu ograniczenia negatywnego wpływu zmian klimatu na środowisko (np. środki dostosowawcze).

3.2 Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystania zasobów i dziedzictwa kulturowego - przykładowe działania: opracowywanie i wdrażanie strategii i polityk na rzecz waloryzacji dziedzictwa oraz zasobów kulturowych lub możliwości branży kultury i branży kreatywnej; opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych strategii i koncepcji rozwoju na szczeblu lokalnym/regionalnym, w oparciu o dziedzictwo kulturowe, w celu promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i zatrudnienia (np. w sektorze turystyki); opracowywanie i testowanie innowacyjnych narzędzi zarządzania w celu ochrony i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa i zasobów kulturowych (np. zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych); ustanawianie i wzmacnianie współpracy transnarodowej pomiędzy właściwymi podmiotami w celu wspierania zrównoważonego wykorzystywania i promocji obiektów dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowej.

3.3 Poprawa zarządzania środowiskowego na funkcjonalnych obszarach miejskich - przykładowe działania: opracowywanie i wdrażanie koncepcji i narzędzi (w tym innowacyjnych modeli finansowania i inwestycji), w celu zarządzania jakością środowiska i jej poprawy (powietrze, woda, odpady, gleba, klimat) oraz ryzykiem naturalnym i wynikającym z działalności człowieka w miejskich obszarach funkcjonalnych; poprawa zdolności w zakresie planowania i zarządzania środowiskiem miejskim (np. ustanowienie mechanizmu udziału społeczeństwa w procedurach planowania i w procesie podejmowania decyzji); opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych strategii, polityk oraz narzędzi w celu ograniczenia konfliktów między różnymi rodzajami działalności dotyczących użytkowania gruntów na miejskich obszarach funkcjonalnych (np. rozrastanie się miast, spadek liczby ludności oraz fragmentacja; rozpatrywane również z punktu widzenia skutków społecznych); opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych strategii i projektów pilotażowych w celu rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych; opracowywanie koncepcji i realizacja projektów pilotażowych w dziedzinie środowiska w celu wspierania rozwoju inteligentnych miast (np. zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, technologie środowiskowe).

4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych

4.1 Poprawa planowania i koordynacji systemów regionalnego transportu pasażerskiego w celu utworzenia lepszych połączeń z krajowymi i europejskimi sieciami transportowymi - przykładowe działania: opracowywanie i wdrażanie strategii (włącznie z innowacyjnymi modelami finansowania i inwestycji) mających na celu tworzenie połączeń między zrównoważonym transportem pasażerskim, w szczególności w regionach peryferyjnych, a siecią TEN-T oraz węzłami transportowymi pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia; opracowywanie i wdrażanie skoordynowanych strategii, narzędzi i projektów pilotażowych w celu udoskonalenia regionalnych systemów transportowych, w szczególności w wymiarze transgranicznym (np. połączenia dla osób dojeżdżających do pracy, interoperacyjność, etc.); opracowywanie koncepcji i testowanie projektów pilotażowych na rzecz inteligentnej mobilności regionalnej (np. bilety multimodalne, narzędzia ICT, routing z połączeniem na żądanie etc.); opracowywanie skoordynowanych koncepcji, standardów oraz narzędzi do poprawy usług w zakresie mobilności, świadczonych w interesie publicznym (np. dla grup w niekorzystnej sytuacji, wyludniających się regionów).

4.2 Poprawa koordynacji podmiotów transportu towarowego w celu upowszechnienia rozwiązań multimodalnych przyjaznych środowisku- przykładowe działania: opracowywanie i wdrażanie strategii (w tym innowacyjnych modeli finansowania i inwestycji) mających na celu wzmocnienie modalności przyjaznych środowisku rozwiązań w zakresie systemów transportu towarowego (np. transport kolejowy, rzeczny lub morski); opracowywanie i wdrażanie mechanizmów koordynacji i współpracy pomiędzy podmiotami multimodalnego transportu towarowego; opracowywanie i wdrażanie skoordynowanych koncepcji, narzędzi zarządzania oraz usług mających na celu zwiększenie udziału przyjaznej środowisku logistyki, poprzez optymalizację łańcuchów transportu towarowego (np. multimodalne, transnarodowe przepływy transportu towarowego); opracowywanie i testowanie skoordynowanych strategii i koncepcji na rzecz nadania ekologicznego charakteru („greening") ostatnich kilometrów transportu towarowego (np. planowanie logistyczne).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów określone są w podręczniku wnioskodawcy dostępnym na stronie programu (część D).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% kosztów kwalifikowalnych dla instytucji z Polski

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Na drugi nabór zaplanowano ok. 90 mln euro. na 2. nabór

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Ogłoszenie o naborze (call announcement) jest dostępne na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Formularz wniosku o dofinansowanie w trybie offline (offline application form) jest dostępny na stronie programu.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (template of the subsidy contract) jest dostępny na stronie programu.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Informacje na temat procedury odwoławczej są zawarte w programie współpracy (część 5.3.h) oraz w podręczniku wnioskodawcy (część D.V.2.2).

Pytania i odpowiedzi

Informacje o formach wsparcia oferowanych przez program można znaleźć w podręczniku wnioskodawcy (część E). Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie programu.

Linki

Informacje na temat programu Interreg Europa Środkowa są dostępne pod adresem http://www.interreg-central.eu/ oraz www.europasrodkowa.gov.pl.