Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

KPO

A4.3.1. Programy wsparcia inwestycyjnego umożliwiające w szczególności rozwój działalności, zwiększenie udziału w realizacji usług społecznych oraz poprawę jakości reintegracji w podmiotach ekonomii społecznej, Krajowy Plan Odbudowy

Zakończony 16.02.2023

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

II kwartał 2023

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski na realizację przedsięwzięć w ramach Programu będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Generatora dostępnego na stronie internetowej: https://kpoes.mrips.gov.pl/.

Wniosek wraz z oświadczeniami należy składać w terminie od dnia 17 stycznia 2023 r. do 16 lutego 2023 r. do godz. 12:00.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O uzyskanie wsparcia w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty ekonomii społecznej, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Możliwe będzie uzyskanie wsparcia finansowego na modernizację działalności, która dotyczy trzech obszarów funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej:

 • Obszar 1 - reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach zatrudnienia socjalnego.
 • Obszar 2 - budowanie potencjału przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej do realizacji zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych.
 • Obszar 3 - wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Podmioty ekonomii społecznej mogą uzyskać wsparcie finansowe na modernizację swojej działalności, w tym:

 1. w ramach wydatków majątkowych m.in. na: zakup środków trwałych, przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego, zakup licencji, oprogramowania, baz danych, licencji oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych, jak również w ramach wydatków;
 2. w ramach wydatków bieżących m.in. na koszty administracyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, w części  przeznaczonej na realizowane przedsięwzięcie (m.in. energii, wody, ścieków, Internetu), koszty działań informacyjno-promocyjnych wynikających z obowiązku informacyjnego, wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zaangażowanych w działania modernizacyjne, zakup towarów i usług, usługi doradcze lub szkoleniowe, o ile są one niezbędne dla przeprowadzenia modernizacji.

Wydatki majątkowe stanowią nie mniej niż 70% środków przekazanych Ostatecznemu Odbiorcy Wsparcia (OWW) w ramach wsparcia finansowego udzielonego z Programu.

Wydatki bieżące stanowią nie więcej niż 30% środków przekazanych OWW w ramach wsparcia finansowego udzielonego z Programu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria formalne
Każdy wniosek złożony w ramach Programu musi spełnić kryteria formalne: Horyzontalne kryteria oceny formalnej oraz Kryteria szczegółowe, o których mowa w Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu. Wnioski, które nie spełnią wymogów formalnych tj. nie uzyskają maksymalnej liczby punktów w ramach oceny formalnej wniosku nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

Kryteria merytoryczne

Ocenie merytorycznej podlegają jedynie wnioski spełniające kryteria formalne. Kryteria merytoryczne oceny wniosku określone zostały w Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu.

Kryteria strategiczne
Spełnienie kryteriów strategicznych, o których mowa w Regulaminie naboru wniosków w ramach Programu nie jest obowiązkowe do zakwalifikowania wniosku do wsparcia. Punkty za kryteria strategiczne mają charakter premii punktowej i przyznawane są wyłącznie wnioskom ocenionym pozytywnie formalnie.

Maksymalna suma punktów za ocenę wniosku złożonego w ramach Programu:

 1. Ocena formalna – 15 pkt;
 2. Ocena merytoryczna – maksymalnie 21 pkt;
 3. Ocena kryterium  strategicznego – maksymalnie 5 pkt;

Maksymalna łączna liczba punktów za ocenę wniosku – 41 pkt

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Minimalna kwota wsparcia finansowego – 100 000,00 zł,
Maksymalna kwota wsparcia finansowego – 170 000,00 zł,
Maksymalna kwota wsparcia finansowego – 190 000,00 zł
w przypadku: Wnioskodawcy, który posiada status przedsiębiorstwa społecznego, przyznany zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej lub Wnioskodawcy, który zobowiąże się do uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego w okresie realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na wsparcie finansowe podmiotów uprawnionych do złożenia wniosków w ramach Programu, dysponuje kwotą 201 640 542 zł, z czego:

 • nie więcej niż 197 289 542 zł przeznaczone zostanie na realizację przedsięwzięć przez podmioty po podpisaniu umowy o wsparcie działalności,
 • nie więcej niż 4 351 000 zł mogą stanowić koszty administracyjne związane z wdrożeniem Programu.

Pula środków na realizację pierwszego naboru wniosków (Nabór nr 1) w ramach Programu: 100 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Niezbędne dokumenty:

 1. Program „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025
 2. Regulamin naboru wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025 oraz wzory wniosku, oświadczeń, sprawozdania, umowy o wsparcie działalności – stanowiących załączniki do Regulaminu.

Dokumenty są dostępne na stronie internetowej MRiPS.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku w ramach naboru w Programie stanowi załącznik 1 do Regulaminu naboru wniosków.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o wsparcie działalności w ramach Programu stanowi załącznik 4 do Regulaminu naboru wniosków.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Każdemu Wnioskodawcy przysługuje prawo do  zapoznania się z uzasadnieniem oceny złożonego wniosku. Uzasadnienie takie będzie przekazywane w formie karty oceny wniosku.  Decyzja o przyznaniu bądź nieprzyznaniu wsparcia nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.

Pytania i odpowiedzi

W związku z naborem wniosków w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022-2025, Departament Ekonomii Społecznej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomi infolinię, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00 pod numerem telefonu: +48 538 117 123.

Linki

Informacja o naborze wniosków została zamieszczona na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa, na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej w MRiPS: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl, w serwisie internetowym KPO na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie www.kpo.gov.pl w zakładce: Nabory.