Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT

Drugi nabór wniosków Interreg Europa, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 13.05.2016

Wyniki naboru 30.12.2016

Projekty zatwierdzone w 1. naborze wniosków Interreg Europa.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany pod koniec 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej do Wspólnego Sekretariatu programu w Lille (Francja)

Informacje na temat sposobu składania wniosków są dostępne w warunkach naboru (Terms of reference).

 

Sposób składania wniosków

Elektronicznie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- władze publiczne wszystkich szczebli,

- instytucje publiczne (podmioty prawa publicznego zgodnie z  dyrektywą 2014/24/WE ws. zamówień publicznych),

- prywatne podmioty non profit posiadające osobowość prawną.

Pełne definicje poszczególnych kategorii podmiotów są dostępne w podręczniku programu (Programme Manual).

Pomocnicza, polska wersja językowa podręcznika jest dostępna tutaj.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Program Interreg Europa nie jest programem infrastrukturalnym, wspiera projekty o charakterze miękkim.

Program Interreg Europa umożliwia unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego. W ramach projektów wspierana jest wymiana doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji z Unii Europejskiej, Norwegii oraz Szwajcarii.

Współpraca nad wybraną dziedziną polityki, przykładowo tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, pozwala na zaplanowanie zmian w konkretnych instrumentach polityki (np. regionalnym programie operacyjnym). Przykładem wpływu na instrument polityki może być zmiana w systemie zarządzania regionalnym programem operacyjnym - nowe metody oceny wniosków lub zmiany w systemie naboru projektów.

Rekomendowana przez Wspólny Sekretariat liczba partnerów w projekcie wynosi od 5 do 10 instytucji.

Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP, wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz ochronę środowiska i promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

Kryteria wyboru projektów

Etap 1. Ocena formalna

Etap 2. Ocena strategiczna

Etap 3. Ocena operacyjna

Szczegółowe informacje na temat oceny: Terms of Reference (warunki naboru) oraz Programme Manual z 19 stycznia 2016 r. (podręcznik programu) dostępne w pakiecie dla aplikantów (Application pack).

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Refundacja z EFRR w zależności od statusu partnera: do 85% lub 75% wydatków kwalifikowalnych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

nie dotyczy

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Terms of reference

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek on-line jest dostępny na oficjalnej stronie programu Interreg Europa.

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowę o dofinansowanie (Subsidy contract) podpisuje z Instytucją Zarządzającą (ulokowana we Francji) wyłącznie partner wiodący projektu. Wszystkich partnerów obowiązuje natomiast umowa partnerska (Partnership Agreement).

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacja na temat procedury odwoławczej jest dostępna w podręczniku programu.

 

Pomocnicza, polska wersja językowa podręcznika jest dostępna na stronie Ministerstwa Rozwoju.

 

Pytania i odpowiedzi

Pomoc doradcza Wspólnego Sekretariatu świadczona po angielsku, w tym narzędzia dla wnioskodawców:

- Project idea and partner search - możliwość opublikowania na stronie programu własnego pomysłu na projekt, wsparcie w poszukiwaniu partnerów projektowych

- Project idea self-assessment - kwestionariusz umożliwiający szybką samoocenę projektu - czy mój pomysł pasuje do programu Interreg Europa?

- Project idea feedback - dla bardziej zaawansowanych koncepcji, po wypełnieniu specjalnego formularza konsultacje z ekspertami ze Wspólnego Sekretariatu

- Virtual Q&A hour - wirtualne sesje pytań i odpowiedzi

- Lead applicant workshop - Warsztat dla aplikantów wiodących

- Lead applicant webinars - webinaria dla aplikantów wiodących

 

W Polsce informacji udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa:

Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
Osoba do kontaktu: Anna Stol Tel. 32 253 90 08, e-mail:Anna.Stol@mr.gov.pl  

Linki

Prezentacje Wspólnego Sekretariatu na temat 2. naboru wniosków są dostępne tutaj.

Informacje o programie w języku polskim są dostępne tutaj.