Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT

Drugi nabór projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - IBSR), Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 1.06.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

rozsztrzygniecie pierwszego etapu - wrzesień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski składa się elektronicznie w formacie pdf, wysyłając pod adres: application@interreg-baltic.eu: koncepcję projektu (ang. concept note), podpisaną i zeskanowaną deklarację wnioskodawcy wiodącego (ang. lead partner confirmation), oraz opcjonalnie - tylko dla projektów flagowych Planu Działań Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego - podpisany i zeskanowany list poparcia (ang. letter of commitment) ze strony właściwego Koordynatora Obszaru Priorytetowego lub Lidera Działań Horyzontalnych.

Sposób składania wniosków

Wnioski składa się elektronicznie, wysyłając pod adres: application@interreg-baltic.eu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, organizacji badawczych i szkoleniowych, organizacji pozarządowych, agencji i stowarzyszeń sektorowych a także firm prywatnych nastawionych na zysk z obszaru programu. Obszar programu IBSR obejmuje jedenaście krajów: osiem państw członkowskich UE (Danię, Estonię, Finlandię, część Niemiec, Łotwę, Litwę, Polskę, Szwecję) oraz trzy kraje partnerskie (Białoruś, Norwegię, część Rosji). Szczegółowy zasięg geograficzny programu określa podręcznik. Każdy projekt musi być realizowany przez co najmniej trzech partnerów projektowych wnoszących wkład finansowy i mających prawo do refundacji środków, z trzech różnych krajów obszaru objętego programem: partnera wiodącego (z państw UE lub Norwegii) oraz co najmniej dwóch partnerów projektu. Z tych dwóch partnerów projektowych co najmniej jeden musi być zlokalizowany na terytorium państwa członkowskiego UE w obszarze objętym programem. W projekcie można uczestniczyć jako partner finansujący, z prawem do refundacji wydatków kwalifikowalnych (do 85 proc. dla polskich instytucji), lub jako partner stowarzyszony.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. z zakresu transportu, efektywnego korzystania ze źródeł energii i zasobów środowiska, zapewnienia czystości wód międzynarodowych). Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie. Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje rozwiązania, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE). Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego jako:

1. obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje,

2. sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne,

3. bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych,

4. większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych,

5. większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.

Przykłady działań możliwych do realizacji w poszczególnych priorytetach:

1. Potencjał dla innowacji

1.1 Infrastruktura badań i innowacji - przykładowe działania: identyfikacja wyzwań dotyczących zarządzania infrastrukturą badawczą i innowacyjną; przygotowanie wspólnych programów szkoleniowych dla operatorów infrastruktury; opracowanie mechanizmów zapewniających efektywne kosztowo wykorzystanie zasobów i najlepsze wykorzystanie wyników badań naukowych; wykorzystanie rezultatów badań w produktach i usługach.

1.2 Inteligentna specjalizacja - przykładowe działania: tworzenie struktur współpracy w celu pozyskania zdolności innowacyjnej; tworzenie platform umożliwiających transfer wiedzy i tworzenie synergii międzyregionalnych w zakresie rozwoju regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji.

1.3 Innowacja nietechnologiczna - przykładowe działania: wspólne opracowywanie produktów i usług wspierających przedsiębiorczość w sektorze kultury i tworzenie miejsc pracy w branżach kreatywnych; opracowanie i testowanie działań wspomagających międzysektorowe nawiązywanie kontaktów między MŚP

2. Efektywnie gospodarowanie zasobami naturalnymi

2.1 Czyste wody - przykładowe działania: opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych planów działania na rzecz ochrony Morza Bałtyckiego i wód do niego wpływających; opracowywanie i wdrażanie strategii i działań ukierunkowanych na zagrożenia spowodowane bronią i środkami bojowymi zalegającymi w Bałtyku, inwestycje pilotażowe w celu zapobiegania zrzutowi biogenów i substancji niebezpiecznych, wspomaganie ich usuwania.

2.2 Energia odnawialna - przykładowe działania: testowanie innowacyjnych rozwiązań ekologicznych w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych; ewaluacja i testowanie alternatywnych technologii pozyskiwania energii z odpadów; wdrażanie innowacyjnych technologii gromadzenia energii ze źródeł odnawialnych oraz modeli dystrybucji.

2.3 Efektywność energetyczna - przykładowe działania: promowanie ekologicznej przedsiębiorczości, opracowanie systemu zachęt promujących efektywne energetycznie produkty i usługi.

2.4 Zasobooszczędny „niebieski wzrost” - przykładowe działania: pilotażowe zastosowanie zaawansowanych technologii morskich w celu zrównoważonego korzystania z zasobów morskich; opracowywanie i wdrażanie planów zintegrowanego zarządzania środowiskiem morskim.

3. Zrównoważony transport
3.1 Interoperacyjność transportu - przykładowe działania: rozwój regionalnych węzłów transportowych i węzłów transportu multimodalnego; poprawa możliwości świadczenia usług przez porty i terminale intermodalne i ich integracja z sieciami w głębi kraju; harmonizacja rodzajów transportu i sieci transportowych pod względem technicznym, prawnym, organizacyjnym, w zakresie bezpieczeństwa itd.

3.2 Dostępność obszarów oddalonych i dotkniętych zmianami demograficznymi - przykładowe działania: opracowanie i wdrażanie strategii, służących wykorzystaniu potencjału w zakresie gospodarki i turystyki, z uwzględnieniem aspektów ekologicznych; wdrażanie nowych modeli usług transportowych zapewniających dostępność.

3.3 Bezpieczeństwo morskie - przykładowe działania: harmonizacja interpretacji i wdrażania regulaminów, norm i przepisów bezpieczeństwa; stosowanie zaawansowanych technologii w zakresie bezpieczeństwa morskiego i ochrony, np. wdrażanie e-nawigacji, automatycznych systemów nawigacji.

3.4 Żegluga przyjazna dla środowiska - przykładowe działania: tworzenie systemów wymiany informacji o rejsie, umożliwiających okrętom podróż z prędkością ekonomiczną przy optymalnym czasie dotarcia na miejsce i oszczędności paliwa; pilotażowe działania na rzecz ekologicznej żeglugi śródlądowej.

3.5 Mobilność miejska przyjazna dla środowiska - przykładowe działania: rozwój systemów inteligentnego transportu w zakresie mobilności miejskiej; opracowanie i wdrażanie systemów zarządzania mobilnością miejską w ramach strategii na rzecz transportu niskoemisyjnego.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów określone są w załącznikach podręcznika dostępnego na stronie programu

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

zaleca się do 5 mln euro

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

144,2 mln euro

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Zasady składania wniosku określone są w ogłoszeniu (ang. announcement) oraz w podręczniku programu (ang. programme manual) dostępnych na stronie programu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wniosek koncepcji projektu (ang. concept note) dostępny jest na stronie programu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest na stronie programu

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza opisana została w rozdziale L podręcznika programu

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat naboru oraz konsultacje przegotowywanych projektów można uzyskać pod adresem: info@interreg-baltic.eu.

Ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju informacji o programie udziela Monika Strojecka-Gevorgyan - e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mr.gov.pl.

Linki

Główna strona programu

Wersje dokumentów w języku polskim