Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.6

9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów / 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne, RPO Podkarpackiego

Zakończony 15.07.2021

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nabór w trybie pozakonkursowym

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
35-055 Rzeszów,

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć:
1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy stypendialne dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tj. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających Programy stypendialne dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, osiągających wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia ich kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tj. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej.

Kryteria wyboru projektów

Ogólne kryteria formalne i kryteria horyzontalne określone zostały w załączniku nr 3b do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Specyficzne kryteria dostępu określone zostały w załączniku nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

95%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 059 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 704 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu (DOCX 99 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie dotyczy – projekt wybierany w trybie pozakonkursowym.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl
Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów
tel. 17 850-92-63, 17 743-28-31, 17 743-28-28,