Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.5

9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, RPO Podkarpackiego

Zakończony 31.08.2016

Wyniki naboru

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.LISTA_WSZYSTKICH_WNIOSKOW_O_DOFINANSOWANIE_PROJEKTOW_POZYTYWNIE_ZWERYFIKOWANYCH_POD_WZGLEDEM_SPELNIENIA_WYMOGOW_FORMALNYCH (DOC 280 KB)

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. LISTA_WNIOSKOW_O_DOFINANSOWANIE_PROJEKTOW_ZAKWALIFIKOWANYCH_DO_OCENY_MERYTORYCZNEJ (DOCX 302 KB)

Lista projektów konkursowych zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny formalnej w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16DZIAŁANIE 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Lista_projektow_po_pozytywnie_rozpatrzonych_protestach_od_wynikow_oceny_formalnej_w_ramach_konkursu_RPPK_09_05_00-IP_01-18-010_16 (DOCX 290 KB)

Wyniki konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 ogłoszonego w dniu 15 lipca 2016 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Lista_projektów_wybranych_do_dofinansowania_w_ramach_Dzialania_9_5 (DOC 136 KB)

Zwiększenie alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16.

W związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 ogłoszonego w dniu 15 lipca 2016 r., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.5  Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych do kwoty 25 000 000 PLN, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217).

Lista_projektów_wybranych_do_dofinansowania_po_zwiększeniu_alokacji_w_ramach_Dzialania_9_5 (DOC 136 KB)

Informacja  dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Informacja_oskładzie_KOP_9_5 (DOC 95 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania, uzupełniona po pozytywnie rozparzonych protestach od wyników oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16. 

Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny merytorycznej w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie", Działanie 9.5  Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Lista_projektów_wybranych_do_dofinansowania_uzupełniona_po_pozytywnym_rozpatrzeniu_protestu (DOC 141 KB)

 Informacja o wszystkich podpisanych_umowach w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-010/16 (DOCX 77 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

marzec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ul. płk L. Lisa-Kuli 20, 35-025 Rzeszów (Kancelaria WUP) jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:
-Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,
-Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,
-Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:
1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru oraz
2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 217) do doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy kpa. Termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 kpa z wyłączeniem pkt 1 dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej. W szczególności termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu w wersji papierowej został:
- nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego;
- dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub Oddziałów Zamiejscowych WUP w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:
Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia poprzez:

  1. kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  2. kursy umiejętności zawodowych,
  3. inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria określone zostały w pkt. 4 Regulaminu konkursu. (PDF 1 MB)

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

90%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

20 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Zalaczniki_do_konkursu_9_5 (ZIP 5 MB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 603 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (ZIP 1010 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (ZIP 1 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w punkcie 4.6 Regulaminu konkursu (PDF 1 MB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS,
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10,  tel. 17 850 92 64, 17 850 92 94, 17 850 92 92
oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa-Kuli 20, tel. 17 850 92 00

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2016 r. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (DOC 156 KB).

Linki

Ogłoszenia o naborze na stronie Instytucji Zarządzającej