Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.5

9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, RPO Podkarpackiego

Zakończony 5.02.2021

Informacja z dnia 16.02.2021 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje listę projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21 

Informacja w sprawie zaktualizowanej listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21

Zaktualizowana lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21 (DOCX 72 KB)

 

Wyniki naboru

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21 (DOC 101 KB)

Informacja uzupełniająca dotycząca rozstrzygnięcia konkursu RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21

W konkursie RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21 najwyższą ilość punktów uzyskał projekt, który w ocenie KOP nie wymagał negocjacji i angażuje środki dostępnej na ten cel alokacji. Z uwagi na specyfikę konkursu, który miał na celu wyłonienie jednego operatora systemu popytowego w subregionie przemyskim, odstąpiono od  etapu negocjacji.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21 (DOCX 43 KB)

 

 Lista podpisanych umów w ramach konkursu nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-034/21 (DOCX 112 KB)

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów (Kancelaria WUP)lub w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

- Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,

- Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

- Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

1: w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru

oraz  

2: w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. t.j. z 2018 r. poz. 1431) do sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. t.j. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) zwane dalej KPA.

Termin dostarczenia wniosku o dofinansowanie projektu w wersji papierowej uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 KPA. tj. został:

- nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe tj. w placówce Poczty Polskiej S.A. do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego;

- dostarczony osobiście lub przesyłką kurierską do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie lub Oddziałów Zamiejscowych WUP w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), z zastrzeżeniem, że spełniają kryteria dostępu dotyczące właściwości wnioskodawcy określone dla tego konkursu

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typ projektów możliwy do realizacji w ramach konkursu:

Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia poprzez:

a) kwalifikacyjne kursy zawodowe,

b) kursy umiejętności zawodowych,

c) inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

Uwaga! Realizacja powyższego typu projektu odbywać się ma w systemie popytowym a niniejszy konkurs ma na celu wyłonienie operatora systemu popytowego w subregionie przemyskim. Celem Działania 9.5 jest wzrost kwalifikacji osób dorosłych, w związku z tym w ramach projektów wybranych w tym konkursie możliwe będzie dofinansowanie wyłącznie takich szkoleń, które prowadzą do nabycia kwalifikacji. Ponieważ proces walidacji i certyfikacji są najczęściej rozdzielone od samej usługi szkoleniowej (jest to sytuacja naturalna i pożądana) dlatego możliwe jest finansowanie w ramach projektu nie tylko samego kursu/szkolenia ale również kosztów walidacji i certyfikacji nabytych umiejętności. Ścieżka uczestnictwa w projekcie dla każdego uczestnika powinna zatem przewidywać walidację i certyfikację nabytych na szkoleniach umiejętności. Szczegółowe informacje w zakresie realizacji projektów znajdują się w punkcie 5.Regulaminu konkursu: Dodatkowe informacje dot. realizacji projektu.  

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 165 000,00 zł

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. A. S. Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, tel. (17) 74 32 828, (17) 85 09 261, (17) 74 32 813, (17) 85 09 263, (17) 85 09 286, (17) 74 32 831, (17) 74 32 830.

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, tel. 17 850 92 00

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 747 64 15, 17 747 64 82