Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.4

9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, RPO Podkarpackiego

Zakończony 20.11.2020

Informacja dotycząca wydłużenia terminu zakończenia procedury negocjacji wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20   

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono procedurę negocjacji w ramach konkursu numer RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – do dnia 16 marca 2021 roku. tj.:


Informacja dotycząca wydłużenia terminu zakończenia procedury negocjacji wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 (PDF 154 KB)

Informacja dot. wznowienia pracy Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w związku z rozstrzygnięciem Komisji ds. protestu oraz uwolnieniem dodatkowych  środków w ramach alokacji z dniem 30 marca 2021 r. następuje wznowienie pracy Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 RPO WP na lata 2014-2020

Wyniki naboru

Informacja w sprawie Listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 (DOCX 73 KB)

Informacja w sprawie Zaktualizowanej listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20

Zaktualizowana lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 (DOCX 121 KB)

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu numer RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – do dnia 26 stycznia 2021 roku. 

Informacja w sprawie Listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20  

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 (DOC 104 KB)

Informacja w sprawie listy projektów, które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów skierowanych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 tj.:


Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK. 09.04.00-IP.01-18-033/20 (DOC 121 KB)

Informacja w sprawie Listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji po protestach w ramach konkursu RPPK. 09.04.00-IP.01-18-033/20

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji po protestach w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 (DOC 119 KB)

Informacja w sprawie Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK. 09.04.00-IP.01-18-033/20.

 

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 (DOC 122 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków złożonych w ramach konkursu RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 (DOC 95 KB)

Informacja o podpisanych umowach / porozumieniach o dofinansowanie / zawartych decyzjach w sprawie dofinansowania projektu w ramach konkursu/naboru nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 (DOCX 119 KB)

 Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania po protestach w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 (DOC 120 KB)

Zaktualizowana w wyniku omyłki pisarskiej lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania po protestach w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania po protestach w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 (DOC 120 KB)

 Zaktualizowana informacja o podpisanych umowach / porozumieniach o dofinansowanie / zawartych decyzjach w sprawie dofinansowania projektu w ramach konkursu/naboru nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-033/20 (DOCX 119 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Luty 2021 r.

Miejsce składania wniosków

W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11 35-055 Rzeszów(Kancelaria WUP) 

jak również w Oddziałach Zamiejscowych WUP:

-Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,

-Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

-Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) przeznaczonego do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie projektów dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59 ostatniego dnia naboru

oraz  

2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 7:30 do godz. 15:30 do ostatniego dnia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) z zastrzeżeniem kryterium dostępu nr 4, zgodnie z którym wnioskodawcą może być wyłącznie jeden z poniższych podmiotów:

· organ prowadzący szkoły prowadzące kształcenie zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych,

· pracodawca/organizacja pracodawców posiadająca osobowość prawną o potencjale adekwatnym do założeń projektu, obligatoryjnie w partnerstwie z organem/organami prowadzącymi szkoły, o ile projekt zakłada tworzenie lub modyfikację kierunku kształcenia, objęcie kierunku patronatem i realizację staży uczniowskich przez wnioskodawcę.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez:

1. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji  zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli  kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, a także stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, w szczególności poprzez:

a) kursy lub szkolenia doskonalące (teoretyczne i praktyczne) w tym organizowane i prowadzone przez kadrę ośrodków doskonalenia nauczycieli lub trenerów przeszkolonych w ramach PO WER,

b) praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym – szkolenia branżowe,  o których mowa w art. 3 pkt 7 oraz art.70c Karty nauczyciela, realizowane odpowiednio u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem lub branżą,

c) studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem (branżowe, specjalistyczne),

d) wspieranie istniejących, budowanie nowych lub moderowanie sieci współpracy i samokształcenia,

e) realizacja programów wspomagania,

f) programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw,

g) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER;

2. Uzyskiwanie lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych poprzez m.in.:

a) staże uczniowskie, o których mowa w Prawie oświatowym, dla uczniów techników i branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, uczniów branżowych szkół II stopnia oraz uczniów szkół policealnych realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie,

b) wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego,

c) dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom i słuchaczom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,

d) organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi oraz organizowanie kursów i szkoleń przygotowujących do kwalifikacyjnych egzaminów czeladniczych i mistrzowskich,

e) udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,

f) wsparcie uczniów lub słuchaczy w zakresie potwierdzania umiejętności zawodowych nabywanych przez uczniów kształcących się w danym zawodzie w ramach przygotowania do uzyskania uprawnień zawodowych,

g) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER,

h) przygotowanie zawodowe uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w charakterze młodocianego pracownika organizowane u pracodawców oraz młodocianych pracowników wypełniających obowiązek szkolny w formie przygotowania zawodowego, zorganizowane u pracodawcy na podstawie umowy o pracę, obejmujące naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, o ile nie jest ono finansowane ze środków Funduszu Pracy,

i) realizację kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy,

j) programy walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej oraz kształcenia nieformalnego, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zawodowych, w tym również kwalifikacji mistrza i czeladnika w zawodzie,

k) realizację pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, w tym wymienionych w art. 117 ust. 1a pkt 1,2,3 i 5 Prawa oświatowego.

3. Kształtowanie i rozwijanie u uczniów lub słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez m. in.:

a) realizację projektów edukacyjnych w szkołach lub placówkach systemu oświaty,

b) realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego,

c) realizację różnych form rozwijających uzdolnienia uczniów lub słuchaczy,

d) wdrożenie nowych form i programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty,

e) tworzenie i realizację zajęć o nowatorskich rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych w szkołach lub placówkach systemu oświaty,

f) organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów lub słuchaczy,

g) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły lub placówki systemu oświaty w celu osiągnięcia założonych celów edukacyjnych,

h) wykorzystanie narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach PO WER,

i) doradztwo zawodowe dla uczniów lub słuchaczy, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,

j) realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą.

4. Tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów poprzez wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa branżowego.

5. Rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmujące m.in.:

a) włączenie pracodawców lub przedsiębiorców w system egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje mistrza i czeladnika w zawodzie, przez tworzenie w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, CKZiU, CKZ, u pracodawców lub przedsiębiorców branżowych ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną lub właściwą izbę rzemieślniczą do przeprowadzania egzaminów zawodowych, udział pracodawców lub przedsiębiorców w egzaminach zawodowych w charakterze egzaminatorów,

b) tworzenie klas patronackich w szkołach,

c) współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w szkołach i w formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,

d) opracowanie lub modyfikację programów nauczania,

e) wykorzystanie rezultatów projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL oraz wlatach 2014-2020 w ramach PO WER,

f) współpracę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

90%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

20 000 000,00 zł

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11,  tel. 177432828, 178509263, 178509261, 177432831

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, tel. 17 74 32 805