Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.4

9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, RPO Lubelskiego

Zakończony 31.12.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

maj 2017

Miejsce składania wniosków

Wniosek może być złożony do IOK wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem LSI2014

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014. Dostęp do tej aplikacji można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014.lubelskie.pl. Dostęp do LSI2014 uzyskiwany jest w procesie rejestracji, w trakcie którego należy: wprowadzić adres e-mail, nazwę użytkownika, hasło a także wyrazić zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych oraz zaakceptować regulamin serwisu. Następnie proces rejestracji wymaga podpisu profilem zaufanym ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej dostępna pod adresem: epuap.gov.pl) lub użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych;

organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujące typy projektów:

1)    Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie:

a)    żłobków,

b)   klubów dziecięcych.

2)    Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:

a)    poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy,

b)   staże i praktyki zawodowe,

c)    szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych (w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy),

d)   subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,

e) wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

bez ograniczeń

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

30 mln zł, w tym 3 mln zł na procedurę odwoławczą

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

regulamin

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

załączniki do regulaminu

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

załączniki do regulaminu

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza opisana w regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Punkt kontaktowy Departamentu Wdrażania EFS

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

poniedziałek-piątek: 7.30-15.30 

tel.: (81) 44 16 843, fax:(81) 44 16 853BEZPŁATNA INFOLINIA 0 800 888 337e-mail: efs@lubelskie.pl

Linki

http://rpo.lubelskie.pl/dw_efs