Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.4

9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, RPO Lubelskiego

Zakończony 30.08.2019

Lista wszystkich projektów, które wpłynęły w odpowiedzi na nabór.

Weryfikacja warunków formalnych

W dniach od 4 września 2019 r. do 17 września 2019  r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK, została przeprowadzona weryfikacja warunków formalnych wniosków, które zostały złożone w odpowiedzi na nabór nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19,  ogłoszony w dniu 26 czerwca 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, Nabór nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19.
Do IOK zostało złożonych 98 wniosków w dniach od 31 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
W ramach I etapu weryfikacji warunków formalnych dokonano weryfikacji 98 wniosków, z czego:
- 76 wniosków spełniło warunki formalne,
- 22 wnioski skierowano do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek

Weryfikacja warunków formalnych - II etap

W dniach od 19 września 2019 r. do 16 października 2019 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK, została przeprowadzona weryfikacja warunków formalnych wniosków, które zostały skierowane do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek.

W ramach II etapu weryfikacji warunków formalnych dokonano weryfikacji 22 wniosków skierowanych do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek, z czego:

19 wniosków spełniło warunki formalne,

3 wnioski nie spełniły warunków formalnych i pozostały bez rozpatrzenia.

Informacja dotycząca wyników oceny formalno-merytorycznej

W dniach od 18 października 2019 r. do 20 stycznia 2020 r.  w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK, została przeprowadzona ocena formalno-merytoryczna projektów, które zostały złożone w odpowiedzi na nabór nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-001/19, ogłoszony w dniu 26 czerwca 2019 r. Oś Priorytetowa 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 9 Rynek Pracy, Priorytet inwestycyjny, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Dokonano oceny formalno-merytorycznej 95 projektów, które zostały złożone do IOK w dniach od 29 lipca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r., z czego:

78 projektów spełniło kryteria formalne, kryteria ogólne zerojedynkowe, oraz uzyskało wymaganą liczbę punktów i zostało skierowanych do negocjacji;

17 projektów nie spełniło kryteriów formalnych i/lub kryteriów ogólnych zerojedynkowych i/lub nie uzyskało wymaganej liczby punktów i zostało negatywnie ocenionych na etapie oceny formalno-merytorycznej.

Weryfikacja warunków formalnych - zwrot z etapu negocjacji

W dniach od 10 lutego 2020 r. do 11 lutego 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK została przeprowadzona ponowna weryfikacja warunków formalnych wniosków, które zostały skierowane do etapu weryfikacji warunków formalnych z uwagina dostrzeżenie uchybień na etapie negocjacji.

Dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych 2 wniosków, które zostały skierowane do ponownej weryfikacji warunków formalnych z powodu dostrzeżenia oczywistych omyłek i/lub braków formalnych na etapie negocjacji.

Z powodu dostrzeżenia uchybień na etapie negocjacji w wyniku ponownej weryfikacji warunków formalnych dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych, z czego:

2 wnioski skierowano do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek.

Weryfikacja warunków formalnych - zwrot z etapu negocjacji 2

W dniu 17 lutego 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK została przeprowadzona ponowna weryfikacja warunków formalnych wniosku, który został skierowany do etapu weryfikacji warunków formalnych z uwagi na dostrzeżenie uchybieńna etapie negocjacji.

Dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych 1 wniosku, który został skierowany do ponownej weryfikacji warunków formalnych z powodu dostrzeżenia oczywistych omyłek i/lub braków formalnych na etapie negocjacji.

Z powodu dostrzeżenia uchybień na etapie negocjacji w wyniku ponownej weryfikacji warunków formalnych  dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych, z czego:

1 wniosek skierowano do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek.

Weryfikacja warunków formalnych - zwrot z etapu negocjacji - etap II

W dniu 18 lutego 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK została przeprowadzona ponowna weryfikacja warunków formalnych wniosków, które zostały skierowane do etapu weryfikacji warunków formalnych z uwagi na dostrzeżenie uchybień na etapie negocjacji.

Dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych 2 wniosków, które zostały skierowane do ponownej weryfikacji warunków formalnych z powodu dostrzeżenia oczywistych omyłek i/lub braków formalnych na  etapie negocjacji, a następnie skierowane do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek.

W ramach II etapu ponownej weryfikacji warunków formalnych dokonano weryfikacji 2 wniosków skierowanych do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek, z czego:

2 wnioski spełniły warunki formalne.

Weryfikacja warunków formalnych - zwrot z etapu negocjacji 2 - etap II

W dniach od 20 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK została przeprowadzona ponowna weryfikacja warunków formalnych wniosku, który został skierowany do etapu weryfikacji warunków formalnych z uwagi na dostrzeżenie uchybień na etapie negocjacji.

Dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych 1 wniosku, który został skierowany do ponownej weryfikacji warunków formalnych z powodu dostrzeżenia oczywistych omyłek i/lub braków formalnych na  etapie negocjacji, a następnie skierowany do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek.

W ramach II etapu ponownej weryfikacji warunków formalnych dokonano weryfikacji 1 wniosku skierowanego do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek, z czego:

1 wniosek spełnił warunki formalne.

Weryfikacja warunków formalnych - zwrot z etapu negocjacji 2

W dniu 26 lutego 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK została przeprowadzona ponowna weryfikacja warunków formalnych wniosku, który został skierowany do etapu weryfikacji warunków formalnych z uwagi na dostrzeżenie uchybień na etapie negocjacji.

Dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych 1 wniosku, który został skierowany do ponownej weryfikacji warunków formalnych z powodu dostrzeżenia oczywistych omyłek i/lub braków formalnych na etapie negocjacji.

Z powodu dostrzeżenia uchybień na etapie negocjacji w wyniku ponownej weryfikacji warunków formalnych dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych, z czego:

1 wniosek skierowano do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek.

Weryfikacja warunków formalnych - zwrot z etapu negocjacji 3 - etap II

W dniu 28 lutego 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK została przeprowadzona ponowna weryfikacja warunków formalnych wniosku, który został skierowany do etapu weryfikacji warunków formalnych z uwagi na dostrzeżenie uchybień na etapie negocjacji.

Dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych 1 wniosku, który został skierowany do ponownej weryfikacji warunków formalnych z powodu dostrzeżenia oczywistych omyłek i/lub braków formalnych na  etapie negocjacji, a następnie skierowany do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek.

W ramach II etapu ponownej weryfikacji warunków formalnych dokonano weryfikacji 1 wniosku skierowanego do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek, z czego:

1 wniosek spełnił warunki formalne.

Weryfikacja warunków formalnych - zwrot z etapu negocjacji 4

W dniach od 3 marca 2020 r. do 4 marca 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK została przeprowadzona ponowna weryfikacja warunków formalnych wniosków, które zostały skierowane do etapu weryfikacji warunków formalnych z uwagi na dostrzeżenie uchybień na etapie negocjacji.

Dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych 2 wniosków, które zostały skierowane do ponownej weryfikacji warunków formalnych z powodu dostrzeżenia oczywistych omyłek i/lub braków formalnych na etapie negocjacji.

Z powodu dostrzeżenia uchybień na etapie negocjacji w wyniku ponownej weryfikacji warunków formalnych dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych, z czego:

2 wnioski skierowano do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek.

Weryfikacja warunków formalnych - zwrot z etapu negocjacji 4 - etap II

W dniach od 12 marca 2020 r. do 16 marca 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK została przeprowadzona ponowna weryfikacja warunków formalnych wniosków, które zostały skierowane do etapu weryfikacji warunków formalnych z uwagi na dostrzeżenie uchybień na etapie negocjacji.

Dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych 2 wniosków, które zostały skierowane do ponownej weryfikacji warunków formalnych z powodu dostrzeżenia oczywistych omyłek i/lub braków formalnych na  etapie negocjacji, a następnie skierowane do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek.

W ramach II etapu ponownej weryfikacji warunków formalnych dokonano weryfikacji 2 wniosków skierowanych do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek, z czego:

2 wnioski spełniły warunki formalne.

Weryfikacja warunków formalnych - zwrot z etapu negocjacji 5

W dniach od 17 marca 2020 do 18 marca 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK została przeprowadzona ponowna weryfikacja warunków formalnych wniosków, które zostały skierowane do etapu weryfikacji warunków formalnych z uwagi na dostrzeżenie uchybień na etapie negocjacji.

Dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych 4 wniosków, które zostały skierowane do ponownej weryfikacji warunków formalnych z powodu dostrzeżenia oczywistych omyłek i/lub braków formalnych na etapie negocjacji.

Z powodu dostrzeżenia uchybień na etapie negocjacji w wyniku ponownej weryfikacji warunków formalnych dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych, z czego:

4 wnioski skierowano do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek.

Weryfikacja warunków formalnych - zwrot z etapu negocjacji 6

W dniu 24 marca 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie(ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK została przeprowadzona ponowna weryfikacja warunków formalnych wniosków, które zostały skierowane do etapu weryfikacji warunków formalnych z uwagi na dostrzeżenie uchybień na etapie negocjacji.

Dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych 5 wniosków, które zostały skierowane do ponownej weryfikacji warunków formalnych z powodu dostrzeżenia oczywistych omyłek i/lub braków formalnych na etapie negocjacji.

Z powodu dostrzeżenia uchybień na etapie negocjacji w wyniku ponownej weryfikacji warunków formalnych dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych, z czego:

5 wniosków skierowano do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek.

Weryfikacja warunków formalnych - zwrot z etapu negocjacji 5 - etap II

W dniach od 26 marca 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK została przeprowadzona ponowna weryfikacja warunków formalnych wniosków, które zostały skierowane do etapu weryfikacji warunków formalnych z uwagi na dostrzeżenie uchybień na etapie negocjacji.

Dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych 4 wniosków, które zostały skierowane do ponownej weryfikacji warunków formalnych z powodu dostrzeżenia oczywistych omyłek i/lub braków formalnych na  etapie negocjacji, a następnie skierowane do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek.

W ramach II etapu ponownej weryfikacji warunków formalnych dokonano weryfikacji 4 wniosków skierowanych do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek, z czego:

4 wnioski spełniły warunki formalne.

Weryfikacja warunków formalnych - zwrot z etapu negocjacji 6 - etap II

W dniach od 6 kwietnia 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK została przeprowadzona ponowna weryfikacja warunków formalnych wniosków, które zostały skierowane do etapu weryfikacji warunków formalnych z uwagi na dostrzeżenie uchybień na etapie negocjacji.

Dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych 5 wniosków, które zostały skierowane do ponownej weryfikacji warunków formalnych z powodu dostrzeżenia oczywistych omyłek i/lub braków formalnych na  etapie negocjacji, a następnie skierowane do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek.

W ramach II etapu ponownej weryfikacji warunków formalnych dokonano weryfikacji 5 wniosków skierowanych do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek, z czego:

5 wniosków spełniło warunki formalne.

Weryfikacja warunków formalnych - zwrot z etapu negocjacji 7

W dniu 7 maja 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK została przeprowadzona ponowna weryfikacja warunków formalnych wniosków, które zostały skierowane do etapu weryfikacji warunków formalnych z uwagi na dostrzeżenie uchybień na etapie negocjacji.

Dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych 2 wniosków, które zostały skierowane do ponownej weryfikacji warunków formalnych z powodu dostrzeżenia oczywistych omyłek i/lub braków formalnych na etapie negocjacji.

Z powodu dostrzeżenia uchybień na etapie negocjacji w wyniku ponownej weryfikacji warunków formalnych dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych, z czego:

2 wnioski skierowano do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek.

Weryfikacja warunków formalnych - zwrot z etapu negocjacji 7 - etap II

W dniach od 26 maja 2020 r. do 27 maja 2020 r. w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin) – Instytucji Organizującej Konkurs, zwanej dalej IOK została przeprowadzona ponowna weryfikacja warunków formalnych wniosków, które zostały skierowane do etapu weryfikacji warunków formalnych z uwagi na dostrzeżenie uchybień na etapie negocjacji.

Dokonano ponownej weryfikacji warunków formalnych 2 wniosków, które zostały skierowane do ponownej weryfikacji warunków formalnych z powodu dostrzeżenia oczywistych omyłek i/lub braków formalnych na  etapie negocjacji, a następnie skierowane do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek.

W ramach II etapu ponownej weryfikacji warunków formalnych dokonano weryfikacji 2 wniosków skierowanych do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek, z czego:

2 wnioski spełniły warunki formalne.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków KOP

Lista zawierająca projekt skierowany bezpośrednio do etapu negocjacji w wyniku pozytywnie rozpatrzonej procedury odwoławczej 

W dniach od 1 kwietnia do 23 czerwca 2020 r. została dokonana ocena formalno- merytoryczna 4 projektów, które zostały skierowane na KOP w wyniku procedury odwoławczej, z czego: 

- 1 projekt spełnił kryteria formalne, kryteria ogólne zerojedynkowe oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów i został skierowany do negocjacji

- 3 projekty nie spełniły kryteriów formalnych i/lub  kryteriów ogólnych zerojedynkowych i/lub nie uzyskały wymaganej liczby punktów i zostały negatywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej

Lista zawierająca projekt skierowany do etapu negocjacji

Lista zawierająca projekty, które zostały negatywnie ocenione - procedura odwoławcza 

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z II posiedzenia KOP

Lista członków z II posiedzenia KOP

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Wyniki naboru 31.03.2020

 

Lista wniosków, które spełniły warunki formalne (PDF 332 KB)

Lista wniosków, które skierowano do uzupelnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek  (PDF 249 KB)

Lista wniosków, które spełniły warunki formalne (PDF 213 KB)

Lista wniosków, które spełniły warunki formalne (PDF 242 KB)

Lista wniosków, które nie spełniły warunków formalnych i pozostały bez rozpatrzenia (PDF 211 KB)

Lista projektów, skierowanych do etapu negocjacji  (PDF 226 KB)

Lista projektów, które nie spełniają kryteriów formalnych i/lub kryteriów ogólnych zerojedynkowych i/lub nie uzyskały wymaganej liczby punktów i zostały negatywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej (PDF 173 KB)

Lista wniosków skierowanych do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek (PDF 208 KB)

Lista zawierająca wniosek skierowany do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek  (PDF 207 KB)

Lista wniosków, które spełniły warunki formalne (PDF 206 KB)

Lista zawierająca wniosek, który spełnił warunki formalne (PDF 207 KB)

Lista zawierająca wniosek skierowany do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek (PDF 205 KB)

Lista zawierająca wniosek, który spełnił warunki formalne (PDF 205 KB)

Lista wniosków skierowanych do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek (PDF 209 KB)

Lista wniosków, które spełniły warunki formalne (PDF 207 KB)

Lista wniosków skierowanych do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek (PDF 213 KB)

Lista wniosków skierowanych do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek (PDF 215 KB)

Lista wniosków, które spełniły warunki formalne  (PDF 211 KB)

Lista wniosków, które spełniły warunki formalne (PDF 213 KB)

Lista wniosków skierowanych do uzupełnienia braków formalnych lub poprawy oczywistych omyłek (PDF 210 KB)

Lista wniosków, które spełniły warunki formalne (PDF 208 KB)

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (PDF 221 KB)

Lista członków KOP (PDF 174 KB)

Lista zawierająca projekt skierowany bezpośrednio do etapu negocjacji w wyniku pozytywnie rozpatrzonej procedury odwoławczej  (PDF 209 KB)

Lista zawierająca projekt skierowany do etapu negocjacji (PDF 198 KB)

Lista zawierająca projekty, które zostały negatywnie ocenione -procedura odwoławcza (PDF 194 KB)

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z II posiedzenia KOP (PDF 122 KB)

Lista członków II posiedzenia KOP (PDF 175 KB)

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (PDF 227 KB)

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (PDF 227 KB)

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (PDF 227 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2020

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Punkt Kontaktowy, pokój nr 1

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy opracować z wykorzystaniem generatora wniosków o dofinansowanie w LSI2014EFS. Aplikacja dostępna jest za pośrednictwem strony internetowej https://lsi2014efs.lubelskie.pl.

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9, 10, 11, 12 dla wnioskodawców/ beneficjentów oraz Regulamin korzystania z Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2014EFS dostępne są na ww. stronie internetowej.

Wniosek o dofinansowanie jest składany w terminie określonym w pkt 1, w formie papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), w 2 egzemplarzach (tj. oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem zgodnie ze sposobem określonym poniżej albo 2 oryginały).

Przed wydrukowaniem papierowej wersji wniosku (z formatu PDF) należy sprawdzić czy wszystkie obowiązkowe pola wniosku zostały wypełnione (dokonać walidacji wniosku przyciskiem "Sprawdź" w LSI2014EFS). 

Wnioski, które nie przeszły pomyślnie walidacji, są opatrzone sformułowaniem: "Wydruk próbny", co skutkuje niespełnieniem wymogu formalnego nr 2.

Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS oraz tożsamą z nią wersję papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu.

Dokumenty złożone:

- wyłącznie w formie elektronicznej,

- w formie papierowej innej niż wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS,

- wyłącznie w formie papierowej

nie stanowią wniosków o dofinansowanie i nie podlegają weryfikacji oraz ocenie Więcej informacji w regulaminie konkursu..

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu są: a) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, b) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, c) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, d) organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie:             

a) żłobków,             

b) klubów dziecięcych,             

c) usług dziennych opiekunów,  

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu – kwota dofinansowania publicznego wynosi 11 700 000,00 Euro, tj. 50 252 670,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Załaczniki do regulaminu konkursu (ZIP 4 MB)

po zmianie z 20.02.2020 i ewentualnych kolejnych - na stronie

Wzór wniosku o dofinansowanie

dostępny w załącznikach do regulaminu po zmianie

Wzór umowy o dofinansowanie

dostępny w załącznikach do regulaminu po zmianie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 9.4 informacje udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.