Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.3

9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, RPO Opolskiego

Zakończony 12.09.2016

Wyniki naboru

WYNIKI NABORU

[10.08.2017 r.]

08 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 4179/2017, zatwierdził zmiany w liście ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z pozytywnym wynikiem rozstrzygnięcia 3 protestów złożonych w ramach procedury odwoławczej. Ostateczną listę ocenionych projektów w ramach w/w działania przedstawiono w poniższej tabeli:

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór I (PDF 424 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 286 KB)

 

[2.08.2017 r.]

28 lipca 2017 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów w ramach procedury odwoławczej do działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór I. 

3 projekty poddane ponownej ocenie merytorycznej spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania). 

Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu z uwzględnieniem procedury odwoławczej. 

Lista projektów do Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu z uwzględnieniem procedury odwoławczej. (PDF 418 KB)

 

04 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały nr 4024/2017, zatwierdził zmiany w liście ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z pozytywnym wynikiem rozstrzygnięcia protestu złożonego przez Spółkę Akcyjną SEKA. Ostateczną listę ocenionych projektów w ramach w/w działania przedstawiono w poniższej tabeli: 

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór I (PDF 414 KB)

 

03 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zmienił wskutek zwiększenia alokacji Listę ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór I. (PDF 373 KB)

03 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze uchwały zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór I. W wyniku oceny dofinansowane zostaną projekty ujęte w poniższej tabeli:

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór I.  (PDF 365 KB)

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego RPO WO 2014-2020:

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego RPO WO 2014-2020 (PDF 370 KB)

 

31 marca 2017 r. Komisja Oceny Projektów RPO WO 2014-2020 zakończyła ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – nabór I. 

38 projektów spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów (co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów możliwych do osiągnięcia w ramach przedmiotowego działania). 39 projektów nie spełniło kryteriów wyboru projektów i/lub nie uzyskało wymaganej liczby punktów. 

Poniżej prezentujemy listę projektów po ocenie merytorycznej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu.  

Lista projektów do Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, po ocenie merytorycznej zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. etapu IV – rozstrzygnięcie konkursu. (PDF 413 KB)

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

na posiedzeniu w dniu 03 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany do Regulaminu konkursu dotyczącego projektów złożonych w ramach Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach RPO WO 2014-2020, nabór I. W związku z powyższym:

 1. Zmianie ulega treść załącznika nr 6a do Regulaminu konkursu, tj. Umowa o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami
 2. Zmianie ulega treść załącznika nr 6b do Regulaminu konkursu, tj. Umowa o dofinansowanie projektu - kwoty ryczałtowe - wraz z załącznikami
 3. Zmianie ulega treść załącznika nr 6c do Regulaminu konkursu, tj. Decyzja o dofinansowaniu projektu wraz z załącznikami
 4. Zmianie ulega treść załącznika nr 6d do Regulaminu konkursu, tj. Decyzja o dofinansowaniu projektu – kwoty ryczałtowe – wraz z załącznikami
 5. Dodaje się załącznik nr 6e do Regulaminu konkursu, tj. Umowa o dofinansowanie projektu – wydatki rzeczywiste i stawki jednostkowe - wraz z załącznikami
 6. Dodaje się załącznik nr 6f do Regulaminu konkursu, tj.  Umowa o dofinansowanie projektu – kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe – wraz z załącznikami       

W załącznikach do Regulaminu zamieszczono aktualną i archiwalną wersję w/w dokumentów.

 

WYNIKI NABORU

20 lutego 2017 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego RPO WO 2014-2020. Ocenę formalną pozytywnie przeszło 77 projektów, które zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej. 

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego. (PDF 372 KB)

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 5.08.2016 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego 2014–2020 informuje, że na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego w dniu 16 stycznia 2017 r. podjęta została decyzja o zmianie terminu zakończenia oceny formalnej projektów.

W związku z powyższym termin oceny formalnej zostaje przedłużony do dnia 20 lutego 2017 r. (tj. o 30 dni).

WYNIKI NABORU

W dniach 05 – 12 września 2016 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 105 wniosków o dofinansowanie projektów z EFS w ramach działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego RPO WO 2014-2020.

Weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów zakończyliśmy 02 grudnia 2016r. W jej wyniku 87 wniosków o dofinansowanie projektu przeszło pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostało zakwalifikowanych do oceny formalnej. 

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających wymogi formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego. (PDF 381 KB)

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach RPO WO 2014-2020, z dnia 5.08.2016 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020 informuje, że Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2016 r. podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia weryfikacji wymogów formalnych złożonych wniosków.

W związku z powyższym, weryfikacja wymogów formalnych zostaje przedłużona do dnia 2 grudnia 2016 r. (tj. o 30 dni).

Dokument

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter, pokój nr 2)

ul. Ostrówek 5-745-082 Opole

Sposób składania wniosków

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w wyżej określonym terminie. 

Natomiast wersję papierową wniosku (w dwóch egzemplarzach tj. w dwóch oryginałach – zalecane lub oryginale i kopii) wraz z wymaganą dokumentacją, należy składać w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30 w: 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego
Departamencie Koordynacji Programów Operacyjnych
Punkcie Przyjmowania Wniosków (parter, pokój nr 2)
Ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole 

Forma:
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej;
 • papierowej. 

UWAGA! Wykonany przez Wnioskodawcę w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków wniosek o dofinansowanie projektu musi zostać wysłany on-line (generator wniosków posiada taką funkcjonalność) do IOK. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia dwóch papierowych wersji wysłanego uprzednio on-line wniosku o dofinansowanie projektu do IOK. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania wymogów formalnych rejestracyjnych. 

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

 • Podmioty działające w obszarze kształcenia i szkolenia[1]. 

Działalność w obszarze kształcenia i szkolenia musi być prowadzona przez Wnioskodawcę- oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez partnerów projektów- przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009). 

Za beneficjenta należy uważać nie tylko Wnioskodawcę (Lidera projektu) lecz również każdego z Partnerów projektu co oznacza, że każdy Partner projektu podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do otrzymania wsparcia w ramach Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach RPO WO 2014-2020 zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami.

[1] Poprzez podmioty działające w obszarze kształcenia i szkolenia rozumie się podmioty realizujące kształcenie ustawiczne w szkolnych i pozaszkolnych formach kształcenia:

 • działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w ww. zakresie i/lub
 • prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKDodpowiada przedmiotowemu obszarowi i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w ww. obszarze i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w ww. obszarze. 

[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacjiRPO WO 2014-2020 w zakresie poprawy kompetencji i uzyskania kwalifikacji przez osoby dorosłe znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 1. Kształcenie i szkolenie osób dorosłych w ramach systemu kształcenia formalnego lub poza formalnego, w tym z uwzględnieniem elastycznych rozwiązań (np. kształcenie na odległość) w zakresie kompetencji kluczowych:
    a) TIK,
    b) języków obcych.
 2. Usługi doradcze, mentoring dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunku i rodzaju edukacji ustawicznej w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy[1].

[1] Typ projektu nie może być realizowany samodzielnie  

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego  (PDF 512 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi: 90 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 dla Działania 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach RPO WO 2014-2020 wynosi łącznie 14 758 587,52 PLN, w tym: - 13 938 666,00 PLN pochodzące z EFS, - 819 921,52 PLN pochodzące z Budżetu Państwa.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do IOK, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 46 ust. 5 ustawy wdrożeniowej.  

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu oraz pomocy w interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu konkursu,  IOK udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

- Zakładki często zadawane pytanie na stronie:http://rpo.opolskie.pl/?page_id=274

- E – maila: info@opolskie.pl

- Faksu: 77 44 04 721

- Telefonu: 77 44 04 720-722

- Bezpośrednio w siedzibie IOK:  

  Główny Punkt Informacyjny
  Funduszy Europejskich w Opolu
  ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole

Linki

Panel Wnioskodawcy

Strona RPO WO 2014-2020

Ogłoszenie na stronie RPO WO 2014-2020