Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.3

9.3 Rozwój ekonomii społecznej (RPO Mazowieckiego), RPO Mazowieckiego

Zakończony 29.04.2021

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2021r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 7403-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami przygotuj i złóż za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu. Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu, który złożysz w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Musisz wiedzieć, że zgodnie z kryterium dostępu nr 1 o dofinansowanie projektu może ubiegać się akredytowany Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej lub podmiot świadczący usługi wsparcia ekonomii społecznej nieposiadający akredytacji, o ile uzyska taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów:1.Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizowane będą następujące formy wsparcia :1) udzielanie wsparcia finansowego (na podstawie biznesplanu) na tworzenie miejsc pracy dla

 • osób bezrobotnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 •  osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 •  osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 •  osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–3 i 5–7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 •  osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli ich dochód ustalany zgodnie z art. 7 ust. 5–10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynosi nie więcej niż dochód z 6 hektarów przeliczeniowych;
 •  osób spełniających kryteria, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 •  osób o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 •  osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; osób ubogich pracujących1;

na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie. Trzeba pamiętać, że wysokość wsparcia finansowego na stworzenie jednego miejsca pracy, zgodnie z ustaloną stawką jednostkową, wynosi 21 020 złotych. Maksymalna kwota wsparcia finansowego dla jednego PS stanowi dziesięciokrotność stawki jednostkowej:

przy tworzeniu PS lub przekształceniu PES w PS, w związku z utworzeniem miejsc pracy dla osób, o których mowa powyżej lub

 • na stworzenie miejsc pracy dla osób, o których mowa powyżej, w istniejących PS w okresie trwałości, zaś po upływie tego okresu PS może ponownie uzyskać wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w wysokości, o której mowa powyżej.

Tworzenie nowych miejsc pracy może odbywać się poprzez:

 • tworzenie nowych PS,
 • tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących PS,
 • tworzenie nowych miejsc pracy w PES, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w PS;

2) usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PS, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania PS (np. szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne);

3) usługi służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w PS;

4) wsparciu pomostowym, tj. pomocy w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania.

5) wsparcie w planowaniu i realizacji zindywidualizowanych działań mających na celu reintegracje społeczną i zawodową pracowników którzy otrzymali wsparcie finansowe bądź wsparcie pomostowe.

Udzielanie wsparcia finansowego jest obligatoryjnie powiązane z ww. usługami towarzyszącymi.

 • Polegają one na podnoszeniu wiedzy i rozwijają umiejętności potrzebne do założenia, prowadzenia i rozwijania PS.
 • Dostarczają i rozwijają kompetencje i kwalifikacje zawodowe potrzebne do pracy w PS.
 • Zapewniają wsparcie zajęć o charakterze reintegracyjnym, wsparcie pomostowe oraz zindywidualizowanie usług w formie usług doradczych/biznesowych w PS.
 •  Usługi towarzyszące mogą być świadczone niezależnie od udzielenia wsparcia finansowego przy czym wsparcie pomostowe musi być powiązane z utworzeniem miejsca pracy.

2. Świadczenie usług wspierających rozwój ekonomii społecznej.

Realizowane będą następujące formy wsparcia

 • animacje lokalne - umożliwiają tworzenie podmiotów obywatelskich i wsparcie dla ich rozwoju, budowę i wsparcie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz partycypacji społecznej, działania wspierające liderów i animatorów lokalnych;
 • usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne) - służą, nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania podmiotu ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwa społecznego, obejmują m.in. szkolenia i warsztaty, doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, mentoring, coaching, tutoring, wizyty studyjne;
 • usługi wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych (usługi biznesowe), służą ich profesjonalizacji, obejmują m.in.: dostęp do usług specjalistycznych (prawnych, księgowych, marketingowych), doradztwo, w tym doradztwo biznesowe, zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

Uwaga!

We wskazanych typach projektu OWES będzie współpracował z właściwymi terytorialnie PUP. Dotyczy to przede wszystkim przyznawania wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy w nowych i istniejących PS. Obowiązek współpracy dotyczy każdej ze stron w równym stopniu!

Wybór projektów wymienionych wyżej typów usług odbędzie się w jednym konkursie.

 

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały wskazane w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% (=80%UE+15% BP) – bez uwzględnienia środków na dotacje, które są dofinansowane w 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona zgodnie z kursem EURO (wyliczonym na dzień 29.09.2020r.) wynoszącym 4,4705 PLN to 7 152 800,00 PLN

Wydatki w ramach projektu nie mogą obejmować kosztu podatku od towarów i usług (VAT).

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (publikacja 13.04.2021)

Regulamin konkursu nieaktualny (publikacja 30.03.2021)

Regulamin konkursu nieaktualny (publikacja 26.02.2021)

Regulamin konkursu nieaktualny [publikacja 29.10.2020] 

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie  [publikacja 29.10.2020]

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie [publikacja 27.04.2021]

Karta zmian [publikacja 27.04.2021]

Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie [publikacja 27.11.2020]

Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie [publikacja 29.10.2020]

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały opisane w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Gdzie złożyć wniosek

1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Adres instytucji: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, tel. 022 542 27 11, 022 542 20 38 (w godz. 8.00-18.00 pn.; 8.00-16.00 wt.-pt.)

2. Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - od poniedziałku do piątku:

w Ciechanowie Pl. Kościuszki 5, 06-400 Ciechanów, tel. 022 542 27 16 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt.-pt.);

w Ostrołęce ul. J. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka, tel. 022 542 27 15 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt.-pt.);

w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-400 Płock, tel. 022 542 27 14 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt.-pt.);

w Radomiu ul. Kościuszki 5a, 26-610 Radom, tel., 022 542 27 13 (w godz. 8.00-18.00 pn.8.00-16.00 wt.-pt.);

w Siedlcach ul. Piłsudskiego 7, 08-110 Siedlce, tel. 022 542 27 12 (w godz. 8.00-18.00 pn. 8.00-16.00 wt.-pt.).

 

Szczegółowe informacje o konkursie możesz uzyskać telefonicznie:infoliniia 0 801 101 101 (w godz. 8.30-17.30 pn. 8.30-15.30 wt.-pt.) - opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika

mejlowo: Punkt Kontaktowy (dotyczy MJWPU oraz Oddziałów Zamiejscowych).Dla zainteresowanych złożeniem wniosku organizujemy spotkania informacyjne.W ich trakcie przedstawiamy założenia Programu Regionalnego Województwa Mazowieckiego (2014-2020) oraz zasady składania wniosków w konkursie.

Linki

9.3 Rozwój ekonomii społecznej – RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20