Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.3

9.3 Rozwój ekonomii społecznej / 9.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, RPO Łódzkiego

Zakończony 9.10.2015

wynik naboru wniosku (PDF 133 KB)

Wyniki naboru 13.11.2015

wynik naboru wniosku (PDF 133 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Kancelaria

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi,

90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49, (budynek B, parter, pok. 0.12)

w godzinach pracy Urzędu

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (egzemplarz w formacie XLS lub XLSX), zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. Wniosek wymieniony wyżej należy złożyć wraz z pismem przewodnim.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać się może wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna – Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, wskazana w wykazie projektów zidentyfikowanych stanowiącym zał. nr 4 do SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1079/15 z dnia 30 września 2015 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach działań koordynacyjnych dotyczących ekonomii społecznej mogą być realizowane jedynie następujące działania:

 • tworzenie regionalnych sieci współpracy OWES działających w regionie, w tym w szczególności poprzez organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla OWES, umożliwiających wymianę informacji pomiędzy ośrodkami na temat podejmowanych działań, postępów i problemów w realizacji wsparcia, stosowanych rozwiązaniach i metodach pracy itp., a także agregowanie informacji na temat działalności OWES i wyników ich pracy na poziomie całego regionu oraz uspójnianie i synchronizowanie tych działań w regionie. Wspieranie działań OWES nakierowanych na jednostki samorządu terytorialnego;
 • tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);
 • tworzenie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS, KIS, ZAZ, WTZ), mających umożliwić wzajemne uczenie się i wymianę informacji oraz wsparcie tych podmiotów w osiąganiu standardów usług;
 • inicjowanie współpracy jednostek systemu pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, w tym o charakterze reintegracyjnym, OWES dla zwiększenia synergii działań podejmowanych przez te podmioty w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej m.in. w celu zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, a także współpracy ww. podmiotów z innymi podmiotami takimi jak szkoły, uczelnie wyższe, instytucje rynku pracy, przedsiębiorstwa m.in. w celu zwiększenia liczby staży i praktyk w podmiotach ekonomii społecznej czy też w typowych przedsiębiorstwach;
 • budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy;
 • organizacja przedsięwzięć służących zwiększaniu widoczności podmiotów ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług oraz wspieranie sprzedaży produktów i usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (np. targi ekonomii społecznej, sprzedaż produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej za pomocą jednego regionalnego portalu);
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami lokalnymi, w szczególności podmiotami ekonomii społecznej, w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej (spotkania, wymiana informacji, dobre praktyki, doradztwo), stosowania klauzul społecznych lub społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej;
 • wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej i współpraca z OWES w tym zakresie;
 • zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, o którym mowa w KPRES, i organizowanie jego prac oraz tworzenie możliwości współpracy kluczowych interesariuszy w zakresie kreowania rozwoju ekonomii społecznej w regionie;
 • wyznaczanie kierunków rozwoju ekonomii społecznej, aktualizacja regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej;
 • reprezentowanie interesów sektora ekonomii społecznej na poziomie regionalnym oraz włączenie ekonomii społecznej do strategii rozwoju województwa w obszarach związanych z rynkiem pracy, integracją społeczną, rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji, rozwojem usług użyteczności publicznej oraz innymi priorytetami, w ramach których jest możliwy regionalny rozwój ekonomii społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektu zostały określone w Regulaminie naboru (DOC 204 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE jak i dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 836 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin naboru (DOC 204 KB)

Załącznik nr 1 Karta oceny formalno-merytorycznej (DOC 233 KB)

Załącznik nr 2 Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 118 KB)

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku (DOC 422 KB)

Załącznik nr 4 Wymagania dotyczące cen rynkowych (DOC 115 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 (DOCX 118 KB) do Regulaminu naboru

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Regulamin naboru (DOC 204 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: rpo@wup.lodz.pl

W tytule e-maila należy wskazać numer naboru, którego dotyczy pytanie.

Linki

Serwis Instytucji Ogłaszającej nabory – www.rpo.wup.lodz.pl