Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.3

9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych, RPO Podkarpackiego

Zakończony 15.01.2016

Wyniki naboru

Wyniki konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15 ogłoszonego w dniu 16 listopada 2015 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

LISTA_PROJEKTOW_WYBRANYCH_DO_DOFINANSOWANIA (DOCX 90 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania po zwiększeniu alokacji w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15

LISTA_PROJEKTOW_WYBRANYCH_DO_DOFINANSOWANIA_PO_ZWIEKSZENIU_ALOKACJI (DOCX 90 KB)

Lista z informacją dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w ramach konkursu  RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15

LISTA_CZLONKOW_KOP (PDF 353 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15

Lista_rankingowa-po_procedurze_odwolawczej (DOCX 90 KB)

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu/naboru* nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-005/15, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa IX Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

Informacja_o_podpisanych_umowach_w_ramach_konkursu_RPPK_09_03_00-IP_01-18-005_15 (DOCX 71 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

lipiec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ul. płk L. Lisa-Kuli 20 35-025 Rzeszów,

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie ul. Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno,

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl

oraz

2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data i godzina wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

1. Kształcenie w formach pozaszkolnych (szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych) osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języków obcych. W ramach niniejszego konkursu możliwa jest realizacja wyłącznie szkoleń podnoszących kompetencje językowe.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

90%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

20 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin_konkursu_Działanie_9_3 (DOC 820 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 596 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie - uproszczone metody rozliczania wydatków (ZIP 1017 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

Dodatkowych informacji udziela Wydział Edukacji EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10, tel. 17 850 92 89 , 17 850 92 91, 17 850 92 61, 17 850 92 92

oraz Punkt Kontaktowy RPO WP w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa-Kuli 20, tel. 17 850 92 00

Linki

www.rpo.podkarpackie.pl