Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.3

9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej / 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania - Miasto Poznań, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 4.11.2016

Wyniki naboru 27.02.2017

Data publikacji: 08.07.2022

W dniu 15 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 5152/2022 w sprawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3280/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.09.03.04‑IZ‑00‑30‑002/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.4 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Uchwałę w przedmiotowej sprawie przyjął także w dniu 30 czerwca 2022 r. Związek ZIT Metropolii Poznań.

Uchwała Nr 5152/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2022 r. (215.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5152/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. (211.6 KB)

Uchwała Nr 5/2022 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 30 czerwca 2022 r. (353.4 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 5/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r (297.3 KB)

_______

Data publikacji: 15.01.2021

W dniu 17 grudnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę  Nr  3049 /2020 w sprawie: zmiany uchwały Nr 3280/2017 w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-002/16 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.4 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uchwałę w przedmiotowej sprawie  przyjął  także w dniu  11 stycznia 2021 r. Związek ZIT Metropolii Poznań.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań Nr 1-2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru do dofinansowania (320.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 11 stycznia 2021 r. (293.5 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3049-2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru do dofinansowania (216.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3049-2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. (224.3 KB) 

_______

Data publikacji: 27.02.2017

24 lutego 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3280/2017 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.4 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPWP.09.03.04-IZ-00-30-002/16). Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Uchwala nr 8.2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 21.02.2017 r. ws. wyboru do dofinansowania projektu (9.3.4 ) (303.1 KB)

Uchwała nr 3280-2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.02.2017 r. ws. wyboru wniosku o dofinansowanie 9.3.4 (213.6 KB)

Zał. 1 do uchwały 3280-2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 24.02.2017 r. ws. wyboru wniosku o dofinansowanie 9.3.4 (211.8 KB)

Lista członków KOP IZ 9.3.4 (349.2 KB)

Skład KOP IP 9.3.4 (231.6 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45 pod adresem:

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8,
61-124 Poznań.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na ww. adres. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 10 października 2016 r. od godziny 7.30 do 4 listopada 2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 10 października 2016 r. Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+ pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Miasto Poznań

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

I. Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu - modernizacja budynku Centrum oraz utworzenie nowych pracowni dydaktycznych wraz z ich wyposażeniem w nowoczesny sprzęt służący specjalistycznej dydaktyce zawodowej. Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

16 929 600,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować telefonicznie pod numerem tel. 61 626 6317 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie IP WRPO 2014-2020:

http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/poddzialanie-9-3-4-inwestowanie-w-rozwoj-infrastruktury-edukacyjnej-i-szkoleniowej-w-ramach-zit-dla-mof-poznania-miasto-poznan