Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.3

ZMIANA TERMINU: 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej / 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 31.07.2020

Informacja w sprawie zwiększenia alokacji w ramach konkursu nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że 22 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3472/2021 w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie.

Uchwała nr 3472/2021 (PDF 403 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (PDF 226 KB) 

_______________________________________________________________________________

14 stycznia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3147/2021 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ze względu na dostępną alokację dla konkursu dofinansowanie zostało przyznane trzem pierwszym projektom z listy projektów ocenionych w ramach konkursu.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Styczeń 2021 r.

Miejsce składania wniosków

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 01.04.2020 r. od godziny 7.30 do 31.07.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 28.02.2020 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

a)    jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

b)    jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

c)    szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne i ich organa prowadzące;

d)    organizacje pozarządowe;

e)    szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia zawodowego).

O wsparcie nie mogą ubiegać się podmioty (Beneficjenci, partnerzy w projekcie), które uzyskały już wcześniej środki finansowe w WRPO 2014+ na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury szkolnictwa zawodowego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte następujące typy projektów:

1. Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne poprzez:

a)    przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) istniejących obiektów,

b)    budowę i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny oraz pomoce dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

2. Inwestycje w infrastrukturę służącą popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”):

a)    projekty popularyzujące wykształcenie techniczne czy innowacyjność, realizowane poza systemem oświaty,

b)    projekty szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe promujące wśród dzieci i uczniów niższych poziomów edukacji specjalności techniczne najbardziej odpowiednie do potrzeb rynku pracy.

Inwestycje w tym zakresie związane będą głównie z doposażeniem i wyposażeniem w sprzęt oraz modernizacją i adaptacją istniejących obiektów.

UWAGA! W ramach konkursu nie ma możliwości realizacji projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Kryteria wyboru projektów

Link do dokumentu Warunki formalne (PDF 206 KB)

Link do dokumentu Kryteria wyboru projektów (PDF 435 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowalnych z zastrzeżeniem, że dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Projekty objęte pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:

a)    projekty zawierające wyłącznie elementy inwestycyjne (infrastruktura lokalna) - kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w Studium Wykonalności;

b)    w przypadku wystąpienia w projekcie wydatków finansowanych z pomocy de minimis maksymalna wartość przedmiotowej pomocy w ramach projektu nie może przekroczyć 700 000,00 PLN;

c) w przypadku projektów zawierających jednocześnie elementy wskazane w ppkt. a) i b) Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania (do niższej wartości, która nie może przekroczyć 85% intensywności wsparcia).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 42 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do pliku Regulamin konkursu (PDF 853 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 537 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do pliku Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 959 KB)

Link do pliku Załącznik do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” (PDF 1 MB)

Link do pliku Wzór uchwały ze zobowiązaniem do realizacji projektu (PDF 779 KB)

Link do pliku Załącznik do uchwały ze zobowiązaniem pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków” (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej dostępne są w Regulaminie konkursu Nr RPWP.09.03.02-IZ.00-30-001/20 (PDF 853 KB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerami tel. 61 626 71 38, 61 626 61 35 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93,61 626 61 90 oraz 61 626 72 46.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020