Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.3

9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej / 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, RPO Wielkopolskiego

Zakończony 31.03.2017

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że 9 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5949/2022 w sprawie: zmiany uchwały nr 3861/2017 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie Powiatu Wrzesińskiego pn.: „Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” oraz „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego” WRPO 2014+ ujętych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 wraz z uchwałą zmieniającą.

 

________________________________________________________________________

Informacja w sprawie zwiększenia alokacji

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zdarzenia, że ​​13 sierpnia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego wprowadza uchwałę nr 2584/2020 w sprawie: podwyższenie alokacji dla naboru w przyszłości pozakonkursowym Nr RPWP.09.03.02-IZ-00-30-002/16 oraz zmiany prawne nr 3861/2017 w sprawie wyboru zbadania Powiatu Wrzesińskiego pn.: „Modernizacja i pogłębienie Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” oraz „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.

Uchwała Nr 2584/2020  (PDF 309 KB)

______________________________________________________________________

Informacja o wyborze do dofinansowania projektów pozakonkursowych Powiatu Wrzesińskiego w ramach Poddziałania 9.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

22 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego wprowadzony uchwałę nr 3861/2017 w sprawie: wyboru zastosowania o poddaniu Powiatu Wrzesińskiego pn.: „Modernizacja i udoskonalenie Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” oraz „Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”” w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej” WRPO 2014+ ujętych w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w w ramach trybunału pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Wyniki naboru 22.06.2017

 

Uchwała nr 5949/2022 (PDF 304 KB)

____________________________________________________________________________

Uchwała nr 3861/2017  (DOC 68 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania  (PDF 372 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

 

Uwaga: Termin naboru został wydłużony do 31-03-2017.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań.

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 3.03.2016 r. od godziny 7.30 do 30.06.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 2.03.2016 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Powiat Wrzesiński

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

1. Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne poprzez:

a) przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i wyposażenie (sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) istniejących obiektów,

b) budowę i wyposażenie (sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny oraz pomoce dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne. 

2. Inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służących popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”):

- projekty popularyzujące wykształcenie techniczne czy innowacyjność, realizowane poza systemem oświaty,

- projekty szkół i placówek systemu oświaty promujące wśród dzieci i uczniów niższych poziomów edukacji specjalności techniczne najbardziej odpowiednie do potrzeb rynku pracy.

Inwestycje w tym zakresie związane będą głównie z doposażeniem i wyposażeniem w sprzęt oraz modernizacją i adaptacją istniejących obiektów. 

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Link do dokumentu Kryteria wyboru projektów: Kryteria wyboru projektów dla EFRR (PDF 327 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

W trybie pozakonkursowym projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 95% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 73 145 250,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Link do pliku Wzór wniosku o dofinansowanie: Formularz wniosku o dofinansowanie (PDF 530 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

 

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. 

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu. 

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy. 

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.  

Aktualny wzór umowy o dofinansowanie projektu - obowiązuje od 2 września 2017 r. (DOC 483 KB)

Załącznik do umowy pn. "Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków"  (PDF 1 MB)

_________________________________________________________________________________

Link do pliku Wzór umowy o dofinansowanie: Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 526 KB).

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: joanna.kaczmarek@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 13 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/93.