Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.3

9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 7.11.2016

Wyniki naboru 12.04.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania (DOCX 341 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

kwiecień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze (PDF 108 KB) wniosków o dofinansowanie, w dwóch egzemplarzach - dwa oryginały lub oryginał plus kopia oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe;
 • organy prowadzące placówki szkoleniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wspierane będą inwestycje mające na celu dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnej gospodarki:

 • Inwestycje w szkolnictwo zawodowe – zgodnie z krajowymi priorytetami polityki szkolnictwa zawodowego, w oparciu o zdiagnozowane potrzeby regionalnego rynku pracy i inteligentnych specjalizacji, tj.
  • rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja niezbędnej infrastruktury na cele praktycznej nauki zawodu, optymalizacja procesu kształcenia wraz z niezbędnym wyposażeniem (ewentualnie w uzasadnionych przypadkach – budowa);
  • wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK).

 

 • Komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie według jasno określonych potrzeb rynku pracy (w przypadku uczenia się przez całe życie, przede wszystkim przystosowanie istniejących placówek), tj.
  • rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja istniejącej infrastruktury wraz z niezbędnym wyposażeniem (ewentualnie w uzasadnionych przypadkach – budowa);
  • wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

 

 • Wspieranie oraz tworzenie branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) lub innych podmiotów realizujących zadania zbieżne z CKZiU na potrzeby regionalnej gospodarki i inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego: rozbudowa, przebudowa, remont, adaptacja i wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów wskazane są w szczegółowym opisie osi priorytetowej oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (DOCX 349 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu z wyjątkiem przypadków określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz regulaminie konkursu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

21 818 000 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (DOCX 349 KB)

Regulamin konkursu (PDF 261 KB) - wersja archiwalna

 

Lista załączników dostępna na stronie instytucji organizującej konkurs.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 113 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 954 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 396 KB) - wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu (DOCX 349 KB).

Pytania i odpowiedzi

Nikodema Więsyk - n.wiesyk@warmia.mazury.pl

Radosław Samorajczyk - r.samorajczyk@warmia.mazury.pl

Beata Engel - b.engel@warmia.mazury.pl

Karolina Szylin - k.szylin@umwwm.pl

Katarzyna Templin - k.templin@warmia.mazury.pl

Agata Kilijańska - a.kilijanska@warmia.mazury.pl

 

Telefony:

89 521 96 34
89 521 96 29
89 521 96 38
89 521 93 73
89 521 96 45
89 521 93 92  

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony:

89 512 54 82
89 512 54 83
89 512 54 85
89 512 54 86  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu,
lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony:

55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16  

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku,
lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony:

87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

Linki

Ogłoszenie o naborze (PDF 108 KB)

Strona instytucji organizującej konkurs