Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 9.3

9.3 Rozwój przedsiębiorczości, RPO Lubelskiego

Zakończony 28.06.2016

Lista wniosków pozytywnie ocenionych - I posiedzenie KOP po procedurze odwoławczej

Aktualizacja listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w związku z uwzględnieniem protestu i skierowaniem wniosku do właściwego etapu oceny tj. przekazaniem projektu do dalszej weryfikacji skorygowanego wniosku o dofinansowanie projektu w ramach II posiedzenia KOP.

 

Lista wniosków pozytywnie ocenionych (AKTUALIZACJA)

Aktualizacja Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania z I posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w związku z uwzględnieniem protestu i skierowaniem projektów na listę projektów wybranych do dofinansowania oraz wybranych do dofinasowania w ramach dostępnych środków, uzyskanych z kwoty przeznaczonej pierwotnie na dofinansowanie projektu znajdującego się pod nr 33 na Liście ocenionych projektów w wyniku rozwiązania przez IOK umowy w stosunku do tego projektu.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych (AKTUALIZACJA)

Aktualizacja Listy projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w związku ze zwolnieniem środków w ramach alokacji przewidzianej na konkurs nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych (AKTUALIZACJA)

Aktualizacja Listy projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w związku ze zwolnieniem środków w ramach alokacji przewidzianej na konkurs nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych (AKTUALIZACJA)

Aktualizacja Listy projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w związku ze zwolnieniem środków w ramach alokacji przewidzianej na konkurs nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16.

Lista wniosków pozytywnie ocenionych (AKTUALIZACJA)

Aktualizacja Listy projektów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w związku ze zwolnieniem środków w ramach alokacji przewidzianej na konkurs nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-001/16.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

styczeń 2017

Miejsce składania wniosków

Departament Wdrażania EFS

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Czechowska 19, pok. nr 1

20-072 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie: 

a) w formie  papierowej (wydruk z formatu PDF wygenerowanego przez LSI2014EFS), dostarczony osobiście w godzinach pracy Urzędu (tj. 7.30 – 15.30), przesyłką kurierską lub pocztą, opatrzony pieczęciami i podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania decyzji wiążących w imieniu wnioskodawcy oraz partnera/-ów (w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie), 

b) Wnioskodawca przesyła w LSI2014EFS  elektroniczną wersję ww. wniosku utworzoną za pośrednictwem LSI2014EFS, tożsamą z wersją papierową (tożsamość sum kontrolnych) - najpóźniej w dniu zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu. Po terminie wskazanym jako  dzień zakończenia naboru, o  którym mowa w pkt 1, nie jest możliwe utworzenie wersji elektronicznej wniosku w LSI2014EFS i przesłanie jej do IOK.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

a)    jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, w szczególności urzędy pracy,

b)   osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności organizacje pozarządowe, partnerzy społeczno-gospodarczy,

c)    osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych. 

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 9.3 Rozwój przedsiebiorczości RPO WL. W ramach konkursu możliwa jest realizacja następujących typów projektu:

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

a)    szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,

b)   przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

c)    wsparcie pomostowe (niefinansowe oraz finansowe).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

bez ograniczeń

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

100 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin dostępny jest na stronie DW EFS

Regulamin po zmianie z dn. 26.07.2016

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wniosek dostępny jest na stronie DW EFS

Załączniki do Regulaminu konkursu po zmianie z 26.07.2016

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

na stronie DW EFS

Załączniki do Regulaminu konkursu po zmianie z 26.07.2016

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VI Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości informacje ogólne udzielane są pod nr tel. 800 888 337 lub (081) 441 68 43 oraz drogą elektroniczną pod adresem efs@lubelskie.pl.